Zprávy


20. ledna 2009

Feminismus

Redaktor: Tom

Aktualita

Genderová segregace ve školství:

Dopady genderové segregace pedagogických sborů na symbolickou úroveň vnímání vztahů mezi ženami a muži.
Genderová segregace školství je závažným problémem současné (nejen) české společnosti, jejíž důsledky se projevují v nerovnostech nejen mezi chlapci a dívkami na školách či ženami a muži, kteří je vyučují, nýbrž ve všech sférách společnosti.

O genderové segregaci ve školství lze hovořit s ohledem na studující, respektive na obory, které si volí v rámci studia na střední a/nebo vysoké škole, a také s ohledem na genderovou segregaci v pedagogických sborech, a to jak vertikální, tak horizontální.(1)

Následující příspěvek se zamýšlí na tím, jak genderová segregace mezi vyučujícími na symbolické úrovni v patriarchální společnosti reprodukuje genderové stereotypy a hierarchické vidění reality a vztahů mezi muži a ženami. Ačkoliv se autorka bezvýhradně staví na stranu eliminace genderové segregace ve všech sférách společnosti, ve druhé části příspěvku ukazuje na příkladu projektu Muži do škol neziskové organizace LOM potenciální rizika strategie navyšování počtu mužů na učitelských pozicích pro rovnost mužů a žen, bude-li se tak dít bez reflexe symbolických významů spojených s mužstvím.

Vedle rodiny je škola považována za nejvýznamnější formující sílu, jež se podílí na socializačních procesech, které lidského jedince kontinuálně usměrňují, vychovávají a vzdělávají tak, aby si osvojil společenské a kulturní hodnoty a normy prostředí, ve kterém vyrůstá a žije, a přijal očekávání, jimž jako sociální bytost má v průběhu svého života dostát. Protože gender prostupuje veškerou lidskou činností a je nedílnou součástí myšlenkových konceptů, s jejichž pomocí uchopujeme svět, nejsou socializační procesy ani jimi komunikované normy, hodnoty a očekávání nikdy genderově neutrální. Nejsou neutrální ani s ohledem na rasu, etnický původ, sociální zázemí, náboženské vyznání, sexuální orientaci, fyzické schopnosti, věk či jazykovou vybavenost. Veškeré aspekty lidské identity jsou úzce spjaty s kulturou, v níž jsou vyjednávány a jejíž významy jsou podmíněny mocenskými vztahy v dané společnosti.(2)

Vědění skýtá moc a školské instituce do značné míry kontrolují a určují to, jaké vědění, o jakém obsahu a v jaké formě bude škola studujícím skrze formální kurikulum explicitně zprostředkovávat. Neméně důležitá jsou však implicitní hodnotová sdělení ukrytá v učebních materiálech, zakódovaná v chování vyučujících, přítomná ve vlastní atmosféře školní třídy anebo obsažená v diskurzu týkajícím se škol a vzdělání vůbec. Na symbolické úrovni působí toto skryté kurikulum na žáky a žákyně či studující stejně významně jako přiznané kurikulum formální a učí je, jak skrze určitou čtecí mřížku svět nazírat a pojímat.(3)

Vlivem skrytého kurikula tak (nejen v České republice) žactvo do značné míry nevědomky absorbuje mnohé postoje, jež souvisí s danou kulturou a jejími genderovými stereotypy. Z důvodu výrazné feminizace školství existuje pouze minimální pravděpodobnost, že žákyni nebo žáka bude na základní škole učit stejný počet učitelů jako učitelek (4). Naopak je zde vysoká pravděpodobnost, že učitelství na základní škole bude u žactva asociovat zaměstnání, které je vhodné spíše pro ženy než pro muže, neboť je spojeno s výchovou, dětmi a předáváním kulturních vzorců, což jsou charakteristiky tradičně připisované ženám.

U žáků a žákyň se tak dále prohloubí představy o ženskosti a mužskosti jakožto zcela odlišných entitách. Tyto představy dále podtrhne skutečnost, že navzdory celkové podzastoupenosti mužů při výuce, jsou to častěji oni, kdo zastávají řídící funkce jak na základních školách, tak gymnáziích (5). Na symbolické úrovni je tak vše spjaté s ženstvím podřízeno mužské dominanci. Organizace světa pomocí hierarchizovaných binárních opozic, jež jsou příznačné pro západní myšlení a které se do myšlení žactva působením socializačních procesů otiskují, ztělesňuje (mimo jiné) samotná instituce školy.

Škola je v současné době genderově segregovaným prostorem (6), a napomáhá tak nežádoucí reprodukci genderových stereotypů a udržování statu quo ve společnosti, v níž převážnou většinu rozhodovacích a mocenských pozic obsazují muži.(7) Nedostatečné zastoupení mužů ve školách bývá nejčastěji omlouváno nízkými mzdami ve školství. Z hlediska genderových stereotypů je tato skutečnost vysvětlitelná tradičním obrazem muže, coby živitele rodiny, který si nemůže dovolit rodinu finančně nezajistit. Z hlediska sociální spravedlnosti však tento příměr značně neobstojí, neboť i učitelky-samoživitelky se musí o rodinu postarat.

Genderové stereotypy se dále odrážejí v rozdílném společenském hodnocení učitelů a učitelek. Zastává-li pozici vyučujícího muž, je zpravidla vnímán jako odborník s autoritou, zatímco žena bývá nahlížena spíše jako vychovatelka, a na prvním stupni základních škol dokonce jako osoba deformovaná svou profesí, než jako odbornice s příslušným vzděláním.(8)

Muži do škol!

Genderová segregace školství je zdrojem nerovností mezi muži a ženami, proto by každá demokratická vláda měla usilovat o její eliminaci. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznámilo, že plánuje do konce roku 2008 zveřejnit strategie, jež mají motivovat muže ke kariéře učitele (9). Nezisková organizace Liga otevřených mužů (LOM) letos iniciovala program Muži do škol (10), na kterém se má MŠMT spolupodílet. Jak uvedl garant programu Václav Šneberger, ambicí programu „není dosazovat muže do škol, ale vyvolat u škol potřebu a diskuzi“ o tématu genderové nevyváženosti (11) v učitelských sborech. Záměrem LOMu v příslušném programu „není stanovovat kvóty, ale zabezpečit kvalitní mužskou péči“ a „přinášet [do škol] kvality zralého mužství“, nikoliv „ženské muže“. Z důvodu výrazné „přefeminizovanosti“ školství nejsou školy ani jimi poskytované vzdělání přátelské vůči mužům a chlapcům, neboť ženské složení pedagogického sboru „znemožňuje dětem zakoušet různost.“(12)

Zamýšlený efekt programu by v budoucnu měli pocítit hlavně rodiče s dětmi, ideje programu však bude LOM nabízet „v podobě intervenčních programů a informačních kampaní“ především školám a školkám a pokusí se více zapojit otce a muže do chodu školních institucí.(13) Šneberger si je vědom nedostatečné prestiže, jež se vyučujícím dostává, avšak nedomnívá se, že by příchod mužů do feminizovaných školních institucí pro ženy-učitelky mohl znamenat negativní změnu. Jak ale například poznamenává Václavíková Helšusová, muži bývají v pedagogických kolektivech s početní převahou žen nezřídka dosazováni do řídících funkcí. Představa mužské autority pak v takových situacích funguje jako mocenských princip kontrolující prostředí, které je obýváno ženami. (14)

Třebaže má program Muži do škol potenciální šanci oslovit muže, aby více participovali na vzdělávání žactva či aktivitách škol, vykazuje z genderového hlediska několik problematických aspektů. Zaprvé, představu „zralého mužství“ či „ne-ženského muže“ lze definovat či popsat jen velmi obtížně vzhledem k tomu, že gender je vztahová kategorie a mužství se nemůže vyskytovat bez vztahu vůči nějaké formě ženství. (15)

Pokud LOM zamýšlí přispět k genderové vyváženosti ve feminizovaném školství, nesmí se spokojit s tím, že jej odmítne, nýbrž se musí zamyslet nad společenským a historickým kontextem, v němž se školství feminizovalo (16), a jaké ženství je podle LOMu ve školství zastoupeno. Podobně jako femininita, ani maskulinita není ahistorickou, archetypální a neměnnou kategorií, nýbrž rozrůzněnou entitou proměnlivou v čase a místě. Odmítat ve škole „ženské muže“, kteří přistoupili na podmínky fungování dnešního školství, znamená upírat dětem vhled do komplexity genderové, respektive mužské heterogenity, které by LOM svým programem rád dosáhl.

Druhý zásadní problém spočívá v tom, že LOM ve svém snažení nereflektuje mocenskou pozici, kterou muži v patriarchální společnosti mají; gender je neodmyslitelně spjat s mocí. Příchod učitelů do škol tedy nemůže nemít vliv na postavení učitelek. Nejedná se však o obavy jednotlivých učitelek z mužské konkurence, jak v telefonátu uvedl Václav Šneberger, nýbrž o mocenské vytěsnění žen z prostředí, které jim dovoluje v limitech genderových vzorců získat určitou prestiž bez narušení zavedených genderových vzorců. (17) V zájmu rovných příležitostí mužů a žen, ale i chlapců a dívek je proto nezbytné, aby muži, kteří se pro učitelství rozhodnou, vědomě reflektovali svá privilegia jak na úrovni mocenské, tak symbolické.

Informační a vzdělávací kampaně týkající se genderových vztahů ve společnosti by tak měly být vedeny na všech úrovních školského systému: se školami jakožto vzdělávacími institucemi a jejich zřizovateli, s vyučujícími, studujícími, žáky a žákyněmi a v neposlední řadě taktéž s jejich rodiči. Školní instituce formují očekávání, která vznášíme vůči společnosti i sobě sama. V demokraticky fungující společnosti by však naše příležitosti a očekávání neměla být předurčována tím, zda jsme ženami či muži.

Poznámky:

1. Šmídová, I., Janoušková, K., Kastrňák, T., Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému in: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav AV ČR, vol. 44 (2008), no. 1, s. 23 –53.

2. Pavlík, P., Ženy a muži v genderové perspektivě: gender přináší nový pohled in: Smetáčková, I. (ed.), Příručka pro genderově citlivé vedení škol, Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2007

3. Renzetti, C. M., Curran, D. J., Ženy, muži a společnost, Praha: Karolinum, 2003, s. 262.

4. Podle http://czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/kapitola/10n1-07-2007-2100 učilo na základních školách ve školním roce celkem 62 657 vyučujících, z toho 10 393 mužů. Stránka navštívena 22. 10. 2008.

5. Více: Helšusová Václavíková, L., Pedagogický sbor in: Smetáčková, I. (ed.), Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele, Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006.

6. Jarkovská, L., Smetáčková, I., Škola jako genderovaný prostor in: Smetáčková, I. (ed.), Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele, Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006.

7. Bennerová, L., Hejzlarová E., Kotišová, M., Kavková Smiggels, J., Zářecká, P., Ženy v rozhodovacích a mocenských pozicích in: Pavlík, P., et al., Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, 2008, Praha: Nadace Open Society Fund, 2008, s. 50–61.

8. Helšusová Václavíková, L., Pedagogický sbor in: Smetáčková, I. (ed.), Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele, Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006, s. 23.

9. www.lidovky.cz/muzi-do-skol-zaveli-ministr-dpq-/ln_domov.asp?c=A080627_101604_ln_domov_bat.

10 http://web.ilom.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=83:mui-do-kol-aneb-kde-vichni-ti-dobichlapi-sou&catid=72:mui-do-kol&Itemid=102.

11. Telefonický rozhovor s Václavem Šnebergerem uskutečněný 5. 11. 2008. Respondent odmítl termín „genderová segregace“, raději používá pojem „genderová nevyváženost“.

12. Telefonický rozhovor s Václavem Šnebergerem uskutečněný 5. 11. 2008.

13. http://web.ilom.cz/index.php?view=article&catid=54%3Ao-programu-mui-do-kol&id=46%3Ao-programumui-do-kol&option=com_content&Itemid=63.

14. Helšusová Václavíková, L., Pedagogický sbor in: Smetáčková, I. (ed.), Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele, Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006, s. 22.

15. Barša, P., Panství člověka a touha ženy, Praha: Slon, 2002.

16. K historickým kořenům feminizace školství viz: Bahenská, M., Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí

vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století, Praha: Libri: Slon, 2005.

17. Helšusová Václavíková, L., Pedagogický sbor in: Smetáčková, I. (ed.), Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele, Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006, s. 21.

Zdroje:

Barša, Pavel, Panství člověka a touha ženy, Praha: Slon, 2002.

Bennerová, Lenka, Hejzlarová Eva, Kotišová, Miluš, Kavková Smiggels, Jana, Zářecká, Petra, Ženy v rozhodovacích a mocenských pozicích in: Pavlík, Petr, et al., Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2008, Praha: Nadace Open Society Fund, 2008.

Helšusová Václavíková, Lenka, Pedagogický sbor in: Smetáčková, Irena, ed., Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele, Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006.

Helšusová Václavíková, Lenka, Učitelské sbory z genderové perspektivy in: Smetáčková, Irena, ed., Příručka pro genderově citlivé vedení škol, Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2007.

Jarkovská, Lucie, Smetáčková, Irena, Škola jako genderovaný prostor in: Smetáčková, Irena, ed., Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele, Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006.

Kynčlová, Tereza, telefonický rozhovor s Václavem Šnebergerem uskutečněný dne 5. 11. 2008.

Pavlík, Petr, Ženy a muži v genderové perspektivě: gender přináší nový pohled in: Smetáčková, Irena, ed., Příručka

pro genderově citlivé vedení škol, Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2007.

Renzetti, C. M.; Curran, D. J., Ženy, muži a společnost, Praha: Karolinum, 2003.

Šmídová, Iva, Janoušková, Klára, Kastrňák, Tomáš, Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému in: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav AV ČR., vol. 44 (2008), no. 1, s. 23 –53.

www.lidovky.cz/muzi-do-skol-zaveli-ministr-dpq-/ln_domov.asp?c=A080627_101604_ln_domov_bat

http://czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/kapitola/10n1-07-2007-2100

http://web.ilom.cz/index.php?view=article&catid=54%3Ao-programu-mui-do-kol&id=46%3Ao-programu-muido-kol&option=com_content&Itemid=63

http://web.ilom.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=83:mui-do-kol-aneb-kde-vichni-ti-dobichlapi-sou&catid=72:mui-do-kol&Itemid=102

Článek je součástí publikace Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém, kterou v roce 2008 vydalo Gender Studies, o.p.s. za finanční podpory nadace Heinricha Bolla.


Zdroj: Feminismus.cz 29.12.2008

Přečtení článku: 196300x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

14.10.2014, 09:40   Norští vědci ve svých experimentech tvrdí, že neexistují žádné rozdíly mezi chlapci a děvčaty
08.02.2014, 10:40   Z čeho všeho lze dnes skládat bakalářskou práci
17.01.2014, 12:35   Dienstbier jako ministr pro lidská práva je ohrožením lidských práv
07.08.2012, 11:31   Polsko: Odsouzení úmluvy Rady Evropy definující gender jako sociální konstrukt
10.03.2011, 22:05   Rovnost mužů a žen je „nevyřešená záležitost“, pomohou kvóty?


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Dalsi feministicka lez

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 19.01.2009, 23:10

Odpovědí: 13

Cituji: "Naopak je zde vysoká pravděpodobnost, že učitelství na základní škole bude u žactva asociovat zaměstnání, které je vhodné spíše pro ženy než pro muže, neboť je spojeno s výchovou, dětmi a předáváním kulturních vzorců, což jsou charakteristiky tradičně připisované ženám."

Dle meho rodokmenu (asi do 15. stoleti) byl kazdy druhy predek ucitelem (za to nemuzu ale je to tak :)
Nevim ovsem, kde a na jake skole. Co si ale pamatuji z Norska, tak na zakladni skole bylo vice ucitelu nez ucitelek.

Pravdepodobn
e to je problem financovani skolstvi a ne problem feministickeho charakteru: Muz je fyzicky proste vykonejsi (nejen ohledne fyzickych praci ale i psychologicke zateze), proto voli narocnejsi praci, kde si vydela penize vhodne jeho schopnostem. Zena bere i praci, kde muz pohrdne nosem kvuli financni odmene za vykonanou praci. Nejde o "stereotyp ve spolecnosti", jde o moznosti pracovniho trhu.

Nebo-li pokud skolstvi nalezne osoby, ktere jsou ochotne pracovat za nizsi mzdu a bude predevsim takove osoby hledat, tak situace v CR bude takova jaka je.

Na tom genderove blaboleni o skolstvi nic nezmeni.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dalsi feministicka lez

Autor: Martin Muž

Založeno: 19.01.2009, 23:25

Znám několik učitelek i ředitelek. Také to máme trochu v rodině. O penězích to asi je, hlavně je to ale o čase. Učitelství je jedno z mála povolání, které může dělat osamělý rodič (většinou žena) a nezanedbávat přitom moc péči o dítě. Pracovní doba krátká, děcko si sám dovede do školy, prázdniny mají ve stejnou dobu. Viděl jsem případy, kdy slušně vydělávající "něco jiného" přešla na učitelování poté, co se stala samoživitelkou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dalsi feministicka lez

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 20.01.2009, 22:13

No "samozivitelkou"
; urcite ne - moje ex zije hlavne z mych alimentu na deti a to nazyvat "samozivitelkou"
; je jako nazyvat sociane neprizpusobivou osobu rovnou "podnikatelem v socialnim oboru" :)

Ale ohledne casu mate uplnou pravdu a hezky to popisujete.

Takze de facto na skolach berou zeny muzum praci, protoze pres 90% deti se v pripade rozvodu sveruje v Cesku do peci matek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Dalsi feministicka lez

Autor: Olga Žena

Založeno: 21.01.2009, 15:17

Můžu mít technický dotaz? Kolik ty alimenty činí vzhledem k Vašim příjmům? Otázka samozřejmě platí pouze pokud Vás rozváděl cizozemský soud, jak vysoké je výživné v Česku je celkem obecně známé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Dalsi feministicka lez

Autor: Martin Muž

Založeno: 22.01.2009, 20:19

S temi prumery je to osidne. Moje sestra dostava na skoro dospele dite nepravidelne 200 korun. Byvaly manzel dela fusky, oficialni praci nema. Sestra se to drive snazila zvysit, dneska uz na to kasle. Sama si vydela pomalu milion rocne, znovu se vdala a novy manzel ma taky docela vysoky plat. Na druhou stranu znam osobku, ktera ma dve deti, kazde s nekym jinym. Na jedno dostava 7 tisic a na druhe dokonce 14 tisic. Tatinky k detem nepousti, zije uz na hromadce zase s nekym jinym. Obcas si neco privydela, alimenty ji ale k zivotu docela staci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Dalsi feministicka lez

Autor: lubob Muž

Založeno: 23.01.2009, 09:45

ciste ze zvedavosti, nemela by tedy vase sestra spise prispivat exmanzelovi?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dalsi feministicka lez

Autor: Martin Muž

Založeno: 23.01.2009, 10:36

On si nezije spatne. Aby nemusel platit ty alimenty, pracuje roky nacerno a celkem se uzivi. Horsi bude, az prijde duchod nebo onemocni. Ted me napada, treba taky prispiva na tenhle server.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dalsi feministicka lez

Autor: Mic Muž

Založeno: 20.01.2009, 00:27

Tak tak...jsou to jenom gender blaboly. Na vysokejch skolach je chlapu dost. Je to ciste otazka postaveni a jeho ukazatele - penez. Zeny pochopitelne bude stvat, kdyz ten jeji ma "navic" a bude se "flakat" na zakladce za minimum penez s minimalnim spolecenskym ocenenim. Udelaj mu doma takove to "mile- doporucujici" peklo a nebo to vezmou do vlastnich rukou, budou vydelavat vic a muz pro ne nebude atraktivni (ne tim ze vydelava min ale tim ze muze vydelavat vic, byt lepe spolecensky postaven a nebyt nesnazici se paprda)....a ne ze ne....to sou jen blaboly gender blbu. Zadnej chlap se nebude chtit stat pokusnym kralikem v tomto socialnim pokusu a pak se stat tercem "tabu" nasili sve vlastni zeny.
Pamatuji jak nam profesor rikal, ze jeho zena uspesne podnika a on aby se se uklidnila musel zacit delat na vysoke (drive delal na stredni) a docentury a podobne prestizni cile a posleze i vstoupit do komunalni politiky....potom se uklidnila protoze videla vedle sebe partnera a ne paprdu - o prachy muze v dusledku nejde, jde o postaveni. Prachy maj pouze vypovidaci schopnost, ponevadz hodne dobre postavenych muzu ma hodne penez a pro vetsinu chlapu je bezpecne se tohoto ukazatele drzet. Ti nadani muzou vydelavat mene nez jejich zena ale musi dbat aby bylo dobre postaveni napr. doktor, profesor apod. Potom sou samicky stastne a doma to vrka. Chlap pokud chce rodinu s zenskou, ktera ho alespon uspokojuje svou atraktivitou (coz je prirozene protoze chlap udela dite pouze te zenske, ktera ho mimo jine vzrusuje) musi tento model prijmout. Nedelam si iluze, ze mnoho mych kamosu co rodinu nemusej se na tenhle model vyprdlo a napr. jezdej po svete, nic neresej a uzivaj si - ti se pote treba do zakl. skol nechaj zamestnat a pote budou cekat na ty nechtene samky dychtici po detech...jez boj o atraktivniho chlapa uz vzdaly.
V dusledku jedinej kdo ma s postavenim chlapu problem sou zensky, az oni zmeni priority ve vybirani otcu svych deti, tak bude na zakladce chlapu az moc.....ted kazda zadana, vicemene pravidelne obstastnovana ma plnou hubu kecu ze chlap, ucitel na zakladce by ji nevadil apod a ty gender blby podporuje... ale v dobe kdy je "mlada" a vybira si sveho budouciho muze, to kazde hodne vadi a bere pokud na to svou atraktivitou ma toho "nejlepsiho"...
.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dalsi feministicka lez

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 20.01.2009, 10:49

To mi prijde normalni , sam pisete , ze zena pro vas musi byt atraktivni a to same plati i opacne. Jak jinak by to melo fungovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Dalsi feministicka lez

Autor: Mic Muž

Založeno: 20.01.2009, 15:10

Na to se zeptejte gender-hujeru z LOM.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dalsi feministicka lez

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 20.01.2009, 22:03

Urcite mate pravdu - jen male "ale":

Ja jsem ale vybiral samicku ne dle jeji atraktivity, ale dle atraktivity jejich genu: To neni vtip, rozpoznal jsem, ze deti budou krasne a to take vyslo :))) Uz mam jistou zivotni zkusenost :)

Kdyz dneska slysim od kolegu "Jak muze mit chlap jako ty v tvem veku tak krasne deti", tak se jen vnitrne smeji :)

I muzi kalkuluji svym zpusobem :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Dalsi feministicka lez

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 21.01.2009, 11:07

Nic proti, kazdy ma sve pozadavky na partnera. jen by mne zajimalo , jestli o tom vedela , ze jsou pro vas dulezite hlavne jeji geny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Aredhel

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 21.01.2009, 21:31

A ten tvuj od tebe věděl, že je pro tebe důležitá hlavně jeho peněženka?

Já chápu, že jsi nejspíš velmi atraktivní, ovšem ze slušnosti by ses aspoň mohla pokusit předstírat, že umíš například číst. Když si vezmu tvoje dva poslední příspěvky ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Aredhel

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 22.01.2009, 10:25

Muj vedel, ze neni bo jsem se vdavala mlada a blba, a nemela jsem predstavu , jak jsou finance dulezite.

Odpovědět na příspěvek

 

hm

Autor: NTPT Muž

Založeno: 20.01.2009, 02:48

Odpovědí: 0

U nás se říká: jedna blbá druhá pitomá a třetí taky učitelka.


hysterie, nátlak, léčba vlastních komplexů na slabších.... ó my se máme. jenom mě zajímá jakto že když celý vývoj člověka zhruba do 15 let je výhradně v režii žen, že existují machové, sexuáolní predátoři a masoví vrazi. Nebo je to právě proto ?

Odpovědět na příspěvek

 

parada,

Autor: lubob Muž

Založeno: 20.01.2009, 05:32

Odpovědí: 0

to je krystalicky gender-feminismus v praxi:-)

nejvice se mi libi, ze ambicí programu Muži do škol není dosazovat muže do škol, ale vyvolat u škol potřebu a diskuzi o tématu genderové nevyváženosti v učitelských sborech.
nejaci gender-hejhulove placeni mnohem lepe nez ucitele budou objizdet skoly, ucitelky nazenou na sborovny (pripadny ucitel mazane zdrhne) & budou v nich vyvolavat potrebu. potrebu diskutovat o tom, ze jsou tam same baby, aby bylo jasno. jinou potrebu tyhle splechty vyvolavaji jaksi samovolne :-)

celkova teze clanku spociva v postaveni faktu na hlavu. autorka bez uzardeni tvrdi, ze tim, ze je muzu ve skolstvi malo, si deti ze skoly odnaseji jedno jedine, & to je propagace dominantniho postaveni muzu ve spolecnosti (samozrejme, skoly prece nejsou od toho aby deti ucily cist, psat, pocitat & myslet, ale od toho, aby jim vtloukaly do hlavy dogmata o tom, jak ma vypadat spravna spolecnost & tuhle indoktrinaci bez mysleni prijmout).

jako dukaz pro svou tezi uvadi, ze deti vidi dominantniho muze (reditele) ve spolecenstvi jemu podrizenych zen. bim, prask, bum! kdyby si autorka zjistila zakladni fakta, vedela by, ze ve vedeni zakladnich skol jsou muzi & zeny zastoupeni zhruba pul na pul (muzu je vice reditelu, cca 57%, zen je vice ve funkci zastupkyne).
jinymi slovy, ve vice nez polovine skol dite nevidi to, co - podle autorky - nadosrmti zformuje jeho zivotni postoj k opacnemu pohlavi. & presto se to - podle autorky - deje vsude. zazrak? spiknuti? (jeste se nabizi vysvetleni, ze dite - kluk nebo holka - pod mnohaletym martyriem ve vyhradni spolecnosti zenskeho elementu zakonite dospeje k zaveru "tak to by stacilo, takhle uz rozhodne ne!" :-)

receno ve zkratce - dominantni zastoupeni zen ve skolstvi vede k tomu, ze se v diteti zformuji nezdrave stereotypy, ktere propaguji dominantni postaveni muzu. potlesk, prosim!
(zacinam mit obavy, jake stereotypy by v lidech indukovalo dominantni postaveni zen v politice)


nemene zabavne je to, kdyz autorka pise, ze muzi jsou do reditelskych funkci DOSAZOVANI (radem svobodnych templaru, kym jinym taky, ze jo?). ze existuje neco jako jmenovani na zaklade konkursniho rizeni, v jehoz komisi zasedaji i ucitele dane skoly (tedy pardon, hlavne ucitelky, protoze tech je ve skolach 85%) jeji pozornosti zrejme uniklo (nebo ji to v ramci vysokoskolske vyuky konspiracni teorie genderu hanebne zatajili).

tenhle clanek je velice pekny & poucny. zena, navzdory patriarchalni utiskovatelske spolecnosti vystudovavsi vysokou skolu, vyprodukuje totalni nonsens o "reprodukci genderovych stereotypu na symbolicke urovni" & doplni to vic nez tuctem referenci. takto vzdelana zena pak produkuje uvahy o tom, jak patriarchalni spolecnost plytva talenty. pokud jde o vyplytvani jejiho talentu, patriarchalni spolecnost zrejme zaspala.

& taky je to dalsi kapka do more uplne stejne na hlavu postavenych konstrukci, ktere tyhle kruhy - vetsinou s masivni ale nevedomou 'podporou' danovych poplatniku - plodi uspesneji nez krecci mladata :-)

Odpovědět na příspěvek

 

neveste hlavy, bude lip

Autor: lubob Muž

Založeno: 20.01.2009, 05:39

Odpovědí: 0

" „Problém je ale už na pedagogických fakultách. Součástí studia ještě nejsou přednášky a semináře o genderově citlivém učení a bohužel nejsou ani lidé, kteří by to učit uměli,“ dodala Irena Smetáčková. Na fakultách funguje zatím jen pár seminářů, které ale mohou zájemci navštěvovat dobrovolně.

I to chce ale ministr Liška změnit a dokonce přiznává, že problematika rovných příležitostí ve školství byla dlouhodobě podceňována. Jeho ministerstvo proto připravuje školení v genderové problematice. „Začneme od školení osob v řídících funkcích. Pomáhat by nám v tom měly neziskové organizace,“ říká náměstek ministra Dušan Lužný. V plánu je také velký genderový audit ministerstva a všech jeho organizací."

zkra
tka to tem lidem narveme do palic at chteji nebo nechteji, aneb mandatorni VUML v tretim tisicileti.

asi nejvystiznejsi charakteristika feminismu, kterou jsem kdy cetl :
"feminism is a mind rape".

lepe uz to napsat nejde.

Odpovědět na příspěvek

 

Přemíra učitelek vytlačuje učitele.

Autor: Náhodný kolemjdoucí Muž

Založeno: 20.01.2009, 16:22

Odpovědí: 5

Zkuste vydržet ve sborovně plné bab a jejich tlachání! To prostě nejde.
Jakmile je v nějaké škole 65 % učitelek, zbylí učitelé začnou rychle sublimovat ne kvůli platům, ale kvůli tomu, že to tam v tom výrazně ženském světě nemohou vydržet. Není to záležitost ekonomická, ale psychologická.
A týká se to nejen škol, ale všech pracovišť ve všech podnicích: překročí-li feminizace určitou mez, tenduje ke své absolutnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Přemíra učitelek vytlačuje učitele.

Autor: Sid Muž

Založeno: 20.01.2009, 20:01

A podrazy. A mydleni schodu. A zavist. A zarlivost. Proste: zenska spolecnost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Přemíra učitelek vytlačuje učitele.

Autor: Mic Muž

Založeno: 21.01.2009, 15:32

Ja bych tu "zenskou spolecnost" takhle neodsuzoval. Mezi chlapama je to vicemene stejne. Rozdil je pouze v tom ze chlap je ponekud "tupejsi" k projevum zenske formy zminenych negativnich vlastnosti (agresi) - navic nekteri z nich trpi syndromem gentlemana, coz v dnesni rovnostarske spolecnosti neni na miste - alespon ne tam kde se bojuje o moc a prachy. Tyto vychodiska davaji ze strany muzu vuci zenam jistej pocit existence negativnich vylozene "zenskych" vlastnosti - jiste falesne uklidnujici muzske oduvodneni. Je to spise ale nedorozumeni a neschopnost chlapu byt k zenam v pripade nutnosti stejne agresivni jako ony k nim a navic v pripade nutnosti vyuzit i fyzickou prevahu. Heterosexualni esence v nasi "multi-gender" spolecnosti mizi a je potreba se k tomu optimalne postavit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Přemíra učitelek vytlačuje učitele.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 22.01.2009, 19:45

Dobrý den. Jestli jste v převážně ženském kolektivu nepracoval (nemyslím šéfa a hejno podřízených), nebo nemáte kolem sebe nikoho, kdo se s Vámi o tuto zkušenost může upřímně podělit, tak Váš post chápu.

V mužských kolektivech takové věci nejsou. Maximálně v případě, že se do takového kolektivu infiltruje zmrd (definice viz. http://www.dfens-cz.com), tak se objeví jisté atributy, na první pohled velmi podobné. Mužské kolektivy také nejsou dokonalé a někdy jsou v nich jevy, které nejsou v pořádku. Ovšem charakteristicky ženské nesváry a hlavně jejich ženské řešení se skutečně neobjevují.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Přemíra učitelek vytlačuje učitele.

Autor: Mic Muž

Založeno: 22.01.2009, 20:29

Nevim, s lidma (smiseny spise zensky kolektiv) delam par let. Problemy schledavam u muzu a zen totozne pouze v jine vizualni podobe. Ale nechci na tom stavet diskuzi, jelikoz zazitky muzou byt velice ruznorode. Popravde nepracuji napr. s delnikama a delnicema apod, kde to muze byt velice odlisne apod.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Přemíra učitelek vytlačuje učitele.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 22.01.2009, 21:02

Mé informace pocházejí z několika zdrojů. Jeden odborný, dvě ženy a několik náhodných lidí s nimiž na to přišla řeč.
Sám jsem pracoval převážně v kolektivech s minimem žen. Až posledních několik let pracuji mezi poměrně silnou jistě více než nadpoloviční skupinou žen. Ovšem v mém případě nejde o sourodou pracovní skupinu, ale o několik oddělení s komplikovanými vztahy a velmi dlouhou historií. Navíc se neúčastním těch žabomyších válek, jejichž ozvěny občas slyším. Ale pokud ty ozvěny slyším, tak v drtivé většině od žen.

Odpovědět na příspěvek

 

Strucne

Autor: Sid Muž

Založeno: 20.01.2009, 20:00

Odpovědí: 2

Proste strucne napsano:
Chtelo by to muze do skol, ale nechteji to muzi ani ucitelky.
Tak to je fakt tezky...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Strucne

Autor: lubob Muž

Založeno: 21.01.2009, 01:32

mne to pripada jak ve filmu s ohranou zapletkou, kde kazdy divak vi naprosto presne, co se bude dit, ale filmovi hrdinove tapou & tapou v temnotach.
ten recept je tak jednoduchy, ze ani snad jednodussi byt nemuze. zvysit platy ve skolstvi o 100% & za par let tam bude vetsina muzu. co si o tom mysli ucitelky je uplne vedlejsi. proste pujdou jinam. leckterym to i psychicky velmi prospeje.:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Strucne

Autor: Mic Muž

Založeno: 21.01.2009, 14:13

Tak tak....uvidime jestli se to vubec nekdy stane.

Odpovědět na příspěvek

 

Co mě šokuje

Autor: Jan Muž

Založeno: 21.01.2009, 00:17

Odpovědí: 0

Naprosto mě šokuje, jak může být takovýto naprosto nesmyslný, zlomyslný a podřadný úsudek zabalen do tolika pseudovědeckých pojmů a tvářit se jako vědecká studie s odkazy na horu stejně pomatených akademických blábolů. Kdo má v hlavě alespoň trochu inteligence a rozumu, nemůže přece takové kraviny brát vážně. Pokud je to ovšem součástí vysokoškolských studií jako zásadní společensko vědní teorie a dosazováno do škol ve formě příruček a metodických pokynů, přičemž to všichni rovnou nehodí do koše, potom hlavním činitelem musí být strach a my jsme svědky skutečné diktatury nelidské moci, která jakoukoliv zvrhlost s klidem prohlásí za pravdivou, protože do posiluje její autoritu a nadvládu.

Odpovědět na příspěvek

 

Nechápu

Autor: Jana Žena

Založeno: 21.01.2009, 21:53

Odpovědí: 18

Nechápu, jak chce někdo uměle dosazovat do škol chlapy. To asi nepůjde. Napřed by učitelé museli mít vyšší platy. Pak by se tam chlapi hrnuli. Pokud ale potřebují uživit rodinu, do škol se asi nepohrnou.
Není divu, že začínají převažovat učitelky, a to i na středních školách. Krom toho, jak už tady někdo psal, dá se učení dobře skloubit s péčí o děti. Ve tři domů, písemky opravit a přípravy dodělat po večerech, žádné noční služby a přesčasy, případné výlety, exkurze a kurzy můžete odmítnout tuším do sedmi let věku dítěte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nechápu

Autor: NTPT Muž

Založeno: 22.01.2009, 01:33

nesmí být ženy - tedy manželky a svoboné , hledající partnery tak chamtivé a náročné a musí se spokojit i s muži kteří mají nižší příjmy. Pak muž nebude potřebovat tolik dřít a bude se moci věnovat i méně náročným povolááním. Jak vidíte, feminizace školství je přímým důsledkem ženské chamtivosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nechápu

Autor: lubob Muž

Založeno: 22.01.2009, 03:09

chamtivost je hodne silne slovo, vlastne az nepatricne v tomhle kontextu.
tou pravou pricinou teto (& mnoha dalsich) veci je jedna lidska univerzalie (tedy vyskytujici se napric kulturami, casem i geografickou polohou) - tzv. hypergamie.
existuje velice pekna & rozsahla studie na tohle tema od davida busse. da se najit (vcetne mnoha dalsich, nemene zajimavych) na jeho strankach, je tam temer cela jeho prace volne ke stazeni.

vsem zajemcum preji zazivne cteni.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Nechápu

Autor: Martin Muž

Založeno: 22.01.2009, 08:27

Lubobe, vy snad nikdy nespite.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Nechápu

Autor: Jana Žena

Založeno: 22.01.2009, 18:14

On je asi někde v Austrálii nebo tak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nechápu

Autor: Jana Žena

Založeno: 22.01.2009, 08:33

Přesně tak. Proto mám taky za muže učitele. :o))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Nechápu

Autor: Johny Muž

Založeno: 23.01.2009, 08:45

Učitele ve zvláštní škole - jen proto taky vyjde s tebou

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Nechápu

Autor: Jana Žena

Založeno: 23.01.2009, 10:17

Nepleť se do řeči dospělým.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Nechápu

Autor: Johny Muž

Založeno: 23.01.2009, 13:39

Ty nejseš dospělá, ty seš mentálně zaostalá!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nechápu

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 22.01.2009, 10:27

dovedete si predstavit, jak by takova rodina z platu ucitele vyzila ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Nechápu

Autor: Tonda Muž

Založeno: 22.01.2009, 16:06

Ničemu nerozumíte. Učitel se může zhusta pochlubit průměrným platem, což hlavně mimo Prahu znamená být téměř v balíku. Děkuji vám, že reprezentujete typický feministický přístup. o co hloupější, o to hlasitější.

Odpovědět na příspěvek

 

Když to rozpočtete na hodinový plat?

Autor: Milan Muž

Založeno: 22.01.2009, 16:52

Učitelé mají platy stejné jako jiní zaměstnanci obcí a krajů (podle stejných tabulek). Ale podstatně menší fond pracovní doby. Když se jejich plat rozpočte na odpracované hodiny za rok, mají plat dvojnásobný oproti úředníkům na obecním úřadě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Když to rozpočtete na hodinový plat?

Autor: Jana Žena

Založeno: 22.01.2009, 18:14

Co počítáte do toho vašeho "fondu pracovní doby"?
To nejsou jen odučené hodiny, pozor.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Když to rozpočtete na hodinový plat?

Autor: Johny Muž

Založeno: 23.01.2009, 13:43

Hlavně učitelky se po pracovní době děsně nadřou - jako například ta 35-ti letá Miroslava P.
s 18-ti letým kamarádem svého žáka, který to filmoval na mobil. Možná ji pak za to pomohl opravit sešity!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Když to rozpočtete na hodinový plat?

Autor: Mika Žena

Založeno: 24.01.2009, 15:26

Je strasne si to priznat, ale i ucitele soulozi...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Když to rozpočtete na hodinový plat?

Autor: Tery Žena

Založeno: 24.01.2009, 16:52

Taky mě to šokovalo!!! Učitelka a ona má...sex!!!

natočit se při sexu, dát si trojku :-) to radí v každém druhém časopise, kdo by tušil, že je to takhle nebezpečné :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Když to rozpočtete na hodinový plat?

Autor: Olga Žena

Založeno: 26.01.2009, 21:54

Té paní je mi strašlivě líto a NOVA by zasloužila pár facek. Plus samozřejmě ten hazlík, který to video vynesl:

Až nyní na povrch vycházejí nové skutečnosti vzniku snímku, o němž se původně hovořilo, že zachycuje soulož se studentem. "Není to pravda,“ brání se jednatřicetiletá učitelka. Partner Prillerové vůbec není studentem školy, na níž blondýna vyučuje angličtinu. Devatenáctiletý Karel Kučera se vyučil truhlářem na znojemském učilišti v Přímětické ulici a nyní pracuje v truhlárně v Těšeticích, zhruba deset kilometrů od Znojma.

"Je mi Miroslavy hrozně líto, je to chudák. Video jsme si nechali natočit na památku," svěřil se devatenáctiletý Kučera. Myslí si, že video zveřejnil ten, kdo ho na mobil natáčel.

Jednatřicetiletá učitelka je na první pohled introvertní žena a sama to i potvrzuje. "Nemám moc kamarádek, jsem spíš uzavřená.“ Znojemská rodačka, která po vystudování zdejšího gymnázia pracovala rok v ústavu pro postižené děti, absolvovala Střední odbornou teologickou a misijní školu v Kolíně. Zveřejnění intimního snímku převrátilo naruby život celé její rodině.

Jasno mají v celém případu i studenti školy. "Ten kluk není odtud a celé to bylo mimo školu. Je špatné, že to někdo zveřejnil na internetu. Ten, kdo tam to video dal, by měl být potrestaný,“ říká jeden ze studentů Miroslavy Prillerové. A stejně to vidí i další. "Máme paní učitelku rádi a stojíme za ní.“

Studenti dokonce své angličtinářce, která je momentálně v pracovní neschopnosti kvůli chřipce, poslali SMS zprávu, v níž jí vyjadřují podporu. "Milá paní učitelko, brzo se uzdravte a buďte silná. Držíme Vám palce, protože víme, že se o Vás strašně lže a stojíme při Vás. Chtěli bychom Vás zítra navštívit a chceme na Vaši obranu sepsat petici. Vaši žáci.“

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Když to rozpočtete na hodinový plat?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 25.01.2009, 17:51

Tak tohle je ovšem laciné a to tak že velmi. Ať si pani učitelka šuká S KYM LIBO a JKA JI LIBO. smaa, v trojce čtyřce (tím nemyslím třídu ale počet účastníků), protože do toho co kdo dělá v posteli je každém H O V N O !


Budto paní učitelka porušila nějaké zákony a pak jí dejte co proto, nebo ji nechte napokoji.

PS: To samé platí i pro učitele.

Odpovědět na příspěvek

 

V tom to není.

Autor: Milan Muž

Založeno: 22.01.2009, 16:57

Prostudujte si třeba zkušenosti tohoto učitele a uvidíte to možná jinak: http://kantor.bloguje.cz/

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.