Zprávy


17. dubna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: Tom

Aktualita

Diskriminace žen

Feministky potom, mající na očích klapky individualismu, nevidí problém v celém komplexu, práci pro rodinu neberou jako důležitou práci pro společnost, ale jen jako práci pro jednotlivce, nezahrnují ji do úvah ohledně rovnoprávného postavení, a tak jim vychází jen dílčí část rovnice - nerovnost pracovních příležitostí muže a ženy nazývaná diskriminace žen, která se pro ně stala bojovým fetišem.

Zdroj diskriminace

Motto: Děti potřebují laskavé slovo, pevné slovo a matku, která v noci nespí. Arab. přísloví.

V současné modernitní společnosti se stále více relativizují společenské hodnoty, tedy i práce vykonávaná pro společnost. Práva se udělují skupinám na základě pouhé existence, nikoliv na základě splněných povinností. Skupiny dosahují práv obvykle na základě mocenských tlaků. Potom obdrží práva skupiny, které mají největší lobbyistický potenciál, obvykle přes různé zahraniční organizace, přičemž se nikdo netáže, co za to odvedli pro společnost. Podle tohoto měřítka, které již opustilo spravedlnost a úctu k práci, platí obrácená relace výhod. Nejvíce výhod mají ti, kteří společnosti nejméně odvádí. Např. homosexuálové, kteří nezakládají rodiny, nejsou zatíženi výdaji a časovými ztrátami na výchovu dětí, jsou skupinou, která má mnoho svých členů ve význačných postaveních, protože prostě svoji celoživotní energii mohou zaměřit na osobní úspěch a prosazování svých požadavků. Přesto, že jich je asi 4% obyvatelstva, určitě tvoří mnohem větší procento mezi úspěšnými osobami. Protože v individualistické společnosti, která neuznává jiné hodnoty než peníze a postavení, ani oni nemusí brát ohledy k jiným, prosazují si svoje práva bez ohledu jakou reciproční práci pro společnost vykonávají.

Pokud individualistické myšlení již zcela prosákne společností a lidé již jinak myslet neumí, stojí muž vedle ženy zcela osamoceně a místo, aby měl ohledy ke své partnerce, případně manželce a matce jeho dětí, myslí opět především jen na sebe. Ženy si potom mnohdy stěžují, že nemohou najít partnera pro rodinu. Oba jsou rovnoprávní, ale tím se nic neřeší. Ve skutečnosti je muž zvýhodněn stejně jako homosexuálové v příkladu, který jsem uvedl shora. Žena má totiž na krku vykonat pro společnost nezastupitelnou povinnost: rodit a vychovávat děti, což je v individualistické společnosti hodnoceno buď velmi uboze nebo vůbec. Všechny úvahy o tom, že žena by tuto povinnost nemusela vykonávat nebo ji snad jen nějak odbýt jedním dítětem, je maladaptivní myšlení. Jestliže by národ neměl vymřít, musí být průměrně 2,2 dítěte na jednu ženu. Když uvážíme, že mnoho žen děti mít nemůže a některé i plodné je nikdy mít nebudou, musí být rodiny se třemi dětmi zcela běžné a většinou se vyskytující. Každá žena-matka řekne, co to znamená ve ztrátě zaměstnání a kariéry.

Pokud pomineme nezodpovědné ženy neplnící vědomě svoji nezastupitelnou povinnost ke společnosti, je žena, svoje mateřské povinnosti plnící, na posledním místě lobbyistických možností, odstrkovaná a tvořící jakýsi „sociální případ. Diskriminace žen je tedy v modernitní společnosti dána tím, že žena koná pro společnost nezastupitelnou činnost aniž by ji tato společnost za to vybavila recipročními právy a odměnou.

Dvojí přístup k řešení diskriminace

Motto: Žena snáší muže z lásky k rodině, muž snáší rodinu z lásky k ženě. Arab. přísloví.

Skutečné potřeby žen-matek jsou mimo pochopení v rámci individualistického ideového prostoru. Individualisticky vychované ženy vlastně svůj vlastní problém chápou zkresleně a ve společnosti, ve které má muž výhody, se chtějí přiblížit mužům. Chtějí tedy být v postavení jako muž. Chtějí mít stejný přístup ke vzdělání, stejný přístup k zaměstnání apod. Nejlépe je pro ně úplně rezignovat na veškeré ženství, kromě sexuálního chování. Zatímco přirozené instinkty vždy vedly ženy, aby hledaly vhodného partnera k založení rodiny, touha přiblížit se mužům, nazývaná nesprávně touhou po rovnoprávnosti, vede dnes ženy k napodobování chování mužů. Žena místo, aby partnera vedla ke sňatku a k založení rodiny, jak to ženy dělaly celou historii lidstva, střídá partnery a užívá si sexu tak jak je to přirozené pro muže. Tím navzdory veškeré feministické rétorice vítězí mužský a tím zhoubný a neplodný princip vztahů mezi mužem a ženou. Problém diskriminace se řeší tím nejméně produktivním způsobem plodícím neplodné vztahy.

Feministky potom, mající na očích klapky individualismu, nevidí problém v celém komplexu, práci pro rodinu neberou jako důležitou práci pro společnost, ale jen jako práci pro jednotlivce, nezahrnují ji do úvah ohledně rovnoprávného postavení, a tak jim vychází jen dílčí část rovnice - nerovnost pracovních příležitostí muže a ženy nazývaná diskriminace žen, která se pro ně stala bojovým fetišem.

Je však zcela opačný princip zrovnoprávnění muže a ženy. Je to způsob, ve kterém se muž přizpůsobí ženě. Není to nic nového, v předfeministické době to tak bylo. Muž je v takovém modelu společnosti donucen napodobit ženu. Tzn., že se musí o rodinu starat, vydělávat, ženě pomáhat, děti vychovávat a celá společnost jej k tomu výchovně vede a nutí. Mužská přirozenost, střídat ženy a užívat si sexu, je potlačována a společensky jen obtížně akceptována. To by ovšem ženy musely opustit současnou feministickou ideu a přejít k mateřskému feminizmu. Ten na prvním místě má ženské mateřské chování a fetišem je boj za uznání a odměňování mateřství.

Ženy mají svoje přirozené prostředky jak muže upoutat k rodině, pokud jí v tom společnost pomáhá, jak to bylo ve všech tradičních a zdravých společenstvích, je většinový úspěch zaručen. Pokud muž v dostatečně velké míře nahradí ženu a celkovou starost o rodinu, i žena potom může být zaměstnaná a zaměstnavatelé nebudou brát ženu jako méněcenného pracovníka. K tomu může též pomoci i společnost zajištěním servisu pro děti (školky, jesle). To chce ovšem funkční rodinu a tím zcela jiný ideový přístup, než má dnešní modernitní společnost. Znamenalo by to konec individualizmu, velká práva rodin, nevýhody pro samostatné jedince bez dětí, neustálé propagování a zdůrazňování mateřského přínosu pro společnost, donucení muže konat svoje povinnosti v rodině apod. Také Svátek matek by měl asi nějakou váhu ve společnosti na rozdíl od MDŽ, svátku zaměstnaných žen. Přitom není možno nějak počítat kolik žen je zaměstnaných a kolik není, protože vnitrorodinné rozhodování ohledně toho, kdo z rodičů bude doma a starat se o děti, musí být posvátné bez vnějšího zasahování a stálého poručníkování. Společnost musí pouze nabízet služby rodinám, nikoliv nějak ovlivňovat rodinné poměry, které stejně ovládá zcela přirozeně uvnitř rodiny žena. V takové společnosti jsou potom ženy napodobující chování mužů, střídající partnery a nezakládající rodiny, zcela přirozeně ostrakizovány a nazývány nelichotivými názvy, protože prostě nekonají svoje ženské povinnosti (navíc odvádí muže od rodiny). To už tu také bylo a víme, že takovou ostrakizaci prováděly především ostatní ženy. Jedině tak může společnost opět fungovat s dostatečnou fertilitou a je možno odvrátit zhoubný trend denatalizace. Zároveň to umisťuje ženu tam kam patří a zrovnoprávňuje ji tím, že od muže žádá reciproční povinnosti v rovnováze, přičemž měřítkem není jen zaměstnání, ale celkový objem práce vykonávané pro společnost.

Zbloudilá řešení

Motto: Od chvíle, kdy minulost přestala osvětlovat budoucnost, bloudí mysl lidí v temnotách. Alexis de Tocqueville.

Kvóty na zaměstnání žen a mužů pro různá povolání jsou neproduktivním zoufalým záchvatem něco udělat v nerovnoprávném vztahu muže a ženy v rámci individualistického ideového prostoru a je výplodem myšlení, které neumí tento prostor překonat a více se rozhlédnout po řešeních, která tu už byla a jsou nyní zbytečně očerňována na základě neznalosti nebo korektnosti s úpadkovými západoevropskými názory. Někteří nebojácnější pravicoví liberálové (např. Topolánek) přirozené cítí, že kvóty jsou nesmysl, že narušují spontánní řád, tedy hlavně trh pracovních sil, a jsou neproduktivní. Neumí ovšem zaujmout opravdové konzervativní stanovisko a tak potom vypadají jako nepřátelé žen a jejich potřeb. Dostatečná ideová připravenost by byla s podivem u liberálů, kteří ideje zásadně neuznávají a konají jen na základě momentálních tlaků a různého vyjednávání mezi skupinami. Vyřčené zásady se obvykle velmi brzy opustí, neboť celá modernita založená na bezideovosti je vždy jen tancem mezi názory, mocenskými tlaky, lobbyizmem a populizmem. Blouznivá řešení, kterým by se naši předkové vysmáli, jsou nejvíce přijatelná. Proto jistě dojde i k tomu, že budeme mít kvóty, potom zaříkávání se trhem pracovních sil a rovností příležitostí nepomůže, neboť i jinak zbožňované spontánní procesy musí ustoupit nesmyslům.

Individualizmus stavící muže a ženy do osamění, zbavující je vzájemné závislosti v rodině, nemá historickou šanci, neboť se buď prosadí a potom národ tuto ideu vyznávající vyhyne na nízkou fertilitu (s ním i individualizmus) a jiné národy (třeba muslimové) vedené konzervativními ideami jej v boji o životní prostor vytlačí a zlikvidují, anebo národ včas tuto zhoubnou ideu opustí a najde konzervativní řešení, ve kterém bude mít šanci přežít. Správné pochopení poslání ženy jako nositelky života a matky je podstatné v otázce života nebo smrti naší civilizace. Nesprávné pochopení a zástupná řešení je maladaptivní jednání.

Autor: Vlastimil Podracký


Zdroj: E-portal 11.4.2007

Přečtení článku: 620746x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

20.05.2017, 15:44   Žen v podnikání přibývá výrazně víc než mužů
22.12.2016, 11:16   V podnikových službách převažují ženy
20.10.2016, 11:36   Mezi soudními nováčky je 24 žen a 9 mužů
19.04.2015, 10:06   Česko má největší počet učitelek
28.12.2014, 20:10   Skoro 98 procent pedagogů na českých školách jsou ženy, je to nejvíc v EU


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Na začátku

Autor: mika Žena

Založeno: 17.04.2007, 07:18

Odpovědí: 52

Na začátku čtení jsem si říkala, že článek má jen několik zásadních chyb, ke konci si říkám, že je to naprostá ptákovina.

Chybou je, že autor bere mateřství ženy jako povinnost a předem vylučuje jakoukoliv možnost diskuze. To, že se chci založit rodinu a smísit polovinu svých genů s geny báječeného muže je jen naše rozhodnutí a postoj společnosti je mi úplně ukradený a lidé, kteří se ohánějí jakýmisi svatými povinnosti jsou mi podezřelí.
V Číně je kupříkladu svatou povinností mít dítě jen jedno.
Nesympatické je neustálé zdůrazňování ženských povinností - rodit a vychovávat, v tom případě bych očekávala připomenutí mužům, že jejich povinností je plodit a vychovávat, ale o tom autor cudně mlčí.

Poslední nářky nad uvolněnou ženskou sexualitou už jsou jen k smíchu a zcela zazdívají to, nad čím by se dalo zamyslet či seriózně diskutovat.
Docela by mě zajímalo, kolik je panu Podrackému let, když je tak šokován tím, že pro ženy je uspokojivý sexuální život důležitý stejně jako pro muže, a kde bere tu jistotu tvrdit, jaké sexuální chování je pro jaké pohlaví přirozené.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Na začátku

Autor: Alizon Žena

Založeno: 17.04.2007, 07:53

Kytičko, měla jsem z toho stejný pocit, zvláště "nezodpovědné ženy neplnící vědomě svoji nezastupitelnou povinnost ke společnosti" jsou opravdu výživné.

V článku vidím pár nosných myšlenek, ale to, jak je autor dál rozvíjí, je dosti scestné.

Fakt je, že pokud by založení rodiny mělo přinášet výrazná profesní i jiná omezení ženě, kdežto muž by se prakticky mohl chovat skoro stejně, jako za "bezdětna", bude logické, že muži budou rodinu chtít (protože to pro ně bude mít jen samé výhody), ženy naopak nikoli (protože to pro ně bude znamenat spoustu nevýhod).

To řešení, že se na péči o děti budou podílet oba, mi (když si odmyslím autorovu omáčku okolo) připadá jako jediná demokratická šance a motivace pro lidi, aby zakládali rodiny.

Pokud budu mít pocit, že narozením dítěte/dětí pro mě na dlouhá léta zcela končí profese, zábava, koníčky, budu se asi sakra rozmýšlet, jestli do toho jít. Pokud budu vědět, že to pro mě sice bude znamenat jistá omezení, ale těchto - pro mě příjemných - věci se docela vzdávat nemusím, protože mám vedle sebe spolehlivého partnera, ochotného zase se ve společném zájmu vzdát části toho svého, pak se pomyslná houpačka přehoupne směrem k těm výhodám a uvažovat se už bude mnohem snáze.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Na začátku

Autor: mika Žena

Založeno: 17.04.2007, 09:31

jsem ráda, že se shodneme, ale nejsem Kytička...:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Na začátku

Autor: Alizon Žena

Založeno: 17.04.2007, 09:39

Ježiš, pardon ;o)))))))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: mika Žena

Založeno: 17.04.2007, 10:08

To nic.:-)))
Ach jo, musím letět do práce, vrátím se až v deset večer. Tak se zatím mějte!

Odpovědět na příspěvek

 

U původního článku

Autor: Milan Muž

Založeno: 18.04.2007, 23:13

je velice přesný a výstižný příspěvek, který sem okopíruji:

Diskriminač
ní sebeklam žen.

Různé ženy si stále namlouvají, že jsou v zaměstnání diskriminované. V společnosti založené na svobodném trhu a volné hospodářské soutěži a volné hře politických sil je však diskriminace podle pohlaví věcí nemožnou.

Každý podnikatel potřebuje a chce maximalizovat zisky při minimalizaci nákladů. Je tedy ve dvojím tlaku: chce přijmout zaměstnance, který ho stojí co nejméně peněz (přímo i na souvisících nákladech), ale přitom odvede co nejvíce a co nejkvalitnější práce.
Takový podnikatel rozhodně nekouká na pohlaví, ale pouze a téměř výhradně na svůj prospěch. Tak jaká diskriminace? Leda diskriminace nevýkonných a těch, kdož mají přemrštěné požadavky, těch, kteří stojí zaměstanavatele příliš moc peněz.

Pouze zaměstnavatel, který nepodniká se SVÝM majetkem, může mít jiná než hodnotověvýkonnová hlediska.
A proto dochází k feminizaci celých oborů, v nichž funkci zaměsntavatele vykonávají námezdní manažeři, kteří nejsou kontrolovaní přímo a bezprostředně majitelem "firmy": školství, správní úřady, knihovny a muzea, soudnictví...
Ženy prostě převažují tam, kde zaměstnavateli nejde až tak moc o výkonnost a kvalitu a hlavně ne o náklady.

To není projevem diskriminace - to je projevem neschopnosti žen soutěžit s muži.

Lépe by bylo, kdyby se ženy nesnažily soutěžit s muži a snažily se naopak vytvářet mužům co nejlepší RODINNÉ zázemí, aby muži měli více síly soutěžit mezi sebou.
To je společnosti a všem jejím členům ku prospěchu - ne absurdní míra feminizační emancipace!

Diskriminační sebeklam se neobjevuje jen u žen - objevuje se u každého, kdo uvěřil, že je příslušníkem diskriminované menšiny. Snad jedině u Židů se nevyskytuje a to zřejmě proto, že oni byli diskriminováni doopravdy. Ale jinak se diskriminační sebeklam vyskytuje u brýlatých (dnes již díky paní Urbánkové jen ojediněle), u tlustých, u hubených, u plešatých, u vysokých, u zakrslých... prostě lidem se líbí, když mohou svést své selhání na někoho jiného, když mohou svůj neúspěch objektivizovat do "vnějších a nezaviněných" okolností a tak si udržet nepřiměřenou sebeúctu. Naopak přiznat si své chyby a nedostatky je velice těžké a lidé se to dnes neučí.

To je vážný problém: nikdo nás neučí vidět vlastní nedostatky a přiznat si své chyby, vidět svá selhání v reálném světle.

Diskriminační sebeklam žen je závažnější než diskriminační sebeklamy jiných skupin, neboť žen je ve společnosti více než polovina. Propadne-li většina společnosti diskriminačnímu sebeklamu, ohrožuje to demokracii a svobodu, ohrožuje to fungování společnosti.

Proto je nutno genderovce považovat za velmi nebezpečné extremisty.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: U původního článku

Autor: Žena

Založeno: 18.04.2007, 23:38

"To je společnosti a všem jejím členům ku prospěchu" zní podobně jako výzva k radostnému budování socialismu. Pokud něco není ku prospěchu především mně (a mně není ku prospěchu vytvářet někomu rodinné zázemí a riskovat, že skončim sama, bez práce a bez možnosti nějakou sehnat), tak je mi s prominutím úplně u prdele, jestli to je ku prospěchu nějaký společnosti. Vím, že jsem hnusná a sobecká individualistka, ale vůbec mi to nevadí.

Btw. otázky kladené ženám u pohovorů, jako jestli mají manžela, děti, nebo je plánuou atd. nepovažujete za diskriminační, když mužů se na to nikdo neptá?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: U původního článku

Autor: kytička Žena

Založeno: 19.04.2007, 00:00

a myslíte, že jako "hnusné a sobecké individualistce" se Vám nemůže stát, že skončite sama, bez práce a bez možnosti nějakou sehnat ? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: U původního článku

Autor: Žena

Založeno: 19.04.2007, 00:14

Stát se může všechno, ale jako hnusná sobecká individualistka budu mít aspoň dostatečný vzdělání a praxi na to, abych to riziko minimalizovala.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: * Žena

Založeno: 23.04.2007, 10:22

Obávám se, že s Vaším přístupem Vám opravdu zbude jen ta práce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: Žena

Založeno: 23.04.2007, 11:07

Nemyslím, většina mladých mužů má dneska rozum a nevyžadujou po manželce, aby trčela v domácnosti.
A i kdyby, lepší aspoň práce než vůbec nic.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: kytička Žena

Založeno: 23.04.2007, 13:28

doufám, že mají dost rozumu i na to, aby si nebrali "hnusnou sobeckou individualistku" :-) A pokud jde o práci, myslím, že tyhle vlastnosti otráví každý tým, který bude mít tu smůlu, že se na nějakou kratší dobu stanete jeho členkou. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: * Žena

Založeno: 23.04.2007, 13:45

Dobrý den, Kytičko. Hezky jste to napsala. Já osobně /když bych opravdu musela/, bych se obešla bez práce, bez manžela - ale nikdy ne bez dětí. A mít děti, předpokládá mít nejprve partnerský vztah /alespoň pro mne/. Neumím si vůbec představit, jak vypadá vstup "hnusné sobecké individualistky" do partnerského vztahu, a už vůbec, jak by takový vztah mohl fungovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: Žena

Založeno: 23.04.2007, 16:11

Nevím, jestli mají dost rozumu, ale na nedostatek zájmu opačnýho pohlaví si nemůžu stěžovat a moje vlastnosti ještě nikoho neotrávily. Kdysi jsem bývala hodná holka, která každýmu nezištně pomohla. Toho ale spousta lidí začne rychle zneužívat. Od tý doby, co jsem ta sobecká individualistka, jsem o hodně oblíbenější než dřív a hlavně mě nikdo nevyužívá. Říkejte si, co chcete, ale když se někdo jen obětuje pro druhý a sebe staví až na poslední místo, těžko může bejt v životě šťastnej a je mi šumák, co si o mně myslej ostatní.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: Žena

Založeno: 23.04.2007, 16:16

A hlavně mi ještě nikdo ze zdejších soudruhů nevysvětlil, proč bych měla dávat přednost zájmu společnosti před svými zájmy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: Bobby Brown Muž

Založeno: 23.04.2007, 22:45

Protože zájem společnosti = zájem zcela konkrétních lidí (individuí). Stejně tak veřejný zájem = zájem jisté skupiny lidí, resp. skupiny jedinců. Vy máte upřednosťnovat ukojení potřeb těchto jedinců před vlastními. Lidově se tomu říká "držet hubu a krok". Už jsem zde vysvětlil, že pro mne je tento kolektivizmus druhem otrokářství - místo jednoho pána máte vládu skupiny. Stačí takto? Byť ne od soudruha...?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.04.2007, 08:48

Bobby, jsem s Vámi zcela zajedno.

Navíc je to efektivnější i z praktického hlediska, když pomineme ostatní aspekty - člověk, který jede "na sebe" a podle sebe, se většinou mnohem více snaží. Jasně to bylo vidět na drobných podnikatelích za první republiky ve srovnání se socíkem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: U původního článku

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.04.2007, 08:45

Já s Vámi naprosto souhlasím, také jsem taková "hnusná sobecká individualistka".

Pro kytičku a toho pána, co má hvězdičku a ženskou ikonku: vám by člověk prohlašující "mně leží na srdci blaho společnosti a tak tomu přizpůsobím veškeré své konání včetně počtu dětí a výběru profese" nebyl ani docela malinko podezřelý? ;o))

Domníváte se, že je od ženy sobecké mít vlastní profesi, a chtít po muži, aby i on jí vytvářel zázemí k tomu, aby se jí mohla přiměřeně věnovat? Pak jsem také hnusný sobec, a vůbec mi to nevadí, a kupodivu ani muži se ode mne s hnusem neodvracejí :o))

To není o tom "já jsem manažerka, tak budu v práci od rána do večera a ty se s tím srovnej, jak umíš". To zázemí jsem samozřejmě ochotna vytvářet taky, ale nikoli výlučně. Kdyby po mně partner za svobodna chtěl "zůstaň doma, já budu dělat kariéru a ty mně zázemí", asi bych mu zdvořile poděkovala a vzala nohy horempádem na ramena.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: U původního článku

Autor: * Žena

Založeno: 24.04.2007, 09:25

Pokud žena není feministka, ještě neznamená, že je "pán". Za to ty si s prominutím sereš do huby.
Pokud si zpětně proberu tvoje příspěvky, tak jednou bydlíš na koleji, pak jsi mamina od dvou malých dětí, a nyní pro změnu tě muž podporuje v tvojí profesi. Nejsi naopak ty trochu rozpolcená ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.04.2007, 12:04

Až se budete chtít se mnou bavit, čiňte tak laskavě slušně. Na sprosté invektivy neodpovídám.

A netykejte mi, husy jsme spolu pokud vím nepásli.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: * Žena

Založeno: 24.04.2007, 12:17

Taktně jste se VY vyhla vysvětlení té Vaší rozpolcenosti kdo že to vlastně jste, když se pořád prezentujete do jiné role, vážená rozumbrado. Tak ony feministky pasou husy ? Máte pravdu, já je s Váma nepásla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.04.2007, 12:33

No vidíte, že to taky umíte, když chcete, vážený rozumbrado.

Že bydlím na koleji jsem nikde nepsala, to jste si vycucal z prstu.

Dvě malé děti skutečně mám. Starám se o ně přes den a večer, když usnou, tak do noci pracuju. Rovněž mám skvělého manžela, kterému nedělá problém se kompletně postarat o děti. Domácnost obstarám zčásti já přes den, zčásti manžel večer, když mám já práci. Taktéž mu to nedělá žádný problém, umí všechno a ani jeden nedělíme práce na "ženské" a "mužské". To, že můžu dělat svou práci, znamená jednak nezanedbatelný přínos do domácího rozpočtu, jednak si na tom dobíjím baterky, jinak bych to na mateřské se zdravou hlavou tak dlouho nevydržela. Oba známe cenu práce vlastní i toho druhého, a tudíž nemáme sklony prudit, že to či ono není podle našich představ.

Ještě nějaké dotazy?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: * Žena

Založeno: 24.04.2007, 12:51

Jasně, přes den jste na těchto stránkách a jste tu tak často, že pokud máte děti, tak je zanedbáváte a večer zapojujete manžela do práce, kterou jste přes den díky internetu nestihla /ale to mu jistě neříkáte, jemu líčíte, jak Vám všechen čas zabraly děti/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: U původního článku

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.04.2007, 13:00

Jasně, když nevyšla jedna invektiva, hned si vymyslíme jinou, že ano? A ani to není moc originální, spousta lidí, když jim dojdou argumenty, začnou zpochybňovat, jak to, že soupeř tráví tak dlouhou dobu na netu.

Vy tady taky vysedáváte dost často, že bych se vás zeptala, co na to váš zaměstnavatel? Ale nebojte, neudělám to, je mi to úplně jedno a takto vedenou diskusi považuji za ztrátu času.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Na začátku

Autor: Bobby Brown Muž

Založeno: 17.04.2007, 09:40

Já už to četl na zmiňovaném serveru a již tehdy jsem šel do kolen. Mám podezření, že je autor zřejmě "křesťan" (tedy ani ne tak srdcem jako politicky). Vyznívá mi to stejně, jako když měl J. Kraus ve svém pořadu jednoho slovenského politika z křesťanské strany, který prohlásil, že je v zájmu společnosti, aby se rodili noví "daňoví poplatníci" - uf! Takže už se nerodí lidské bytosti, ale daňoví poplatníci.
Mno a v tomto článku to na mne dýchá podobně. Ženy by chtěly děti z nějakých individuálních zájmů, jo? Tak to ne! Žena rodí pro společnost(!)... a jiné "ideály". Žena je jen fabrikou na výrobu nových dělníků, rolníků, ředitelů, obchodníků atd. Takto na mne působí tento článek.
Ale možná to je tím, že ze srdce nemám rád tento vnucovaný-násilný kolektivizmus. Je to pouze jiná forma otrokářské společnosti - nemám pána jednoho, ale "demokraticky" zvolenou skupinu. Nesouhlasím s autorem, že individualizmus staví někoho do osamění. Tedy pokud kolektív takového "zlořáda" neseparuje, že? ;-)
Ženy se mají rozhodnou zcela individuálně (nejlépe se svým partnerem :-)) na tom, zda děti chtějí či nikoliv. Není to žádná jejich povinnost vůči společnosti. Až se páru děti narodí, pak jim povinnost vzniká, né však vůči společnosti, ale vůči těm dětem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Na začátku

Autor: Alizon Žena

Založeno: 17.04.2007, 13:51

To jste řekl hezky, souhlas.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Na začátku

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 18.04.2007, 07:08

Nedávno jsem se bavila s panem spisovatelem Podrackým v restauraci U hada. Musím říct, že dost jeho názorů mi připadalo zcestných, a tenhleten článek jakbysmet. Je mu asi tak 65 let.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Na začátku

Autor: mika Žena

Založeno: 18.04.2007, 09:47

Co je to zač, ten pan Podracký?
Jinak jsem čekala, že se zuřivě ozvete proti jeho názorům na nepřirozenou ženskou sexualitu, ale asi víte, že by to stejně byla ztráta času. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Na začátku

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:58

Přesně tak, byla by to ztráta času. Už mě to unavuje pořád některým mužům donekonečna vysvětlovat, že pokud muži "od přírody" střídají ženy, tak tatáž "příroda" platí i pro ženy. V tlupách prostitutky neexistovaly, takže pokud patřili lidé k promiskuitním tvorům, pak se to týkalo obou pohlaví bez rozdílu, tak jak to vidíme u všech primátů, které se chovají promiskuitně.

Já pana Podrackého tak moc neznám, akorát jsem si od něj koupila knihu o Hučínovi. Byl teď na srazu vyznavačů přímé demokracie, vlastně spíš polopřímé a strašně vychvaloval tu mou internetovou účetní reformu voleb, což mi pochopitelně velmi lichotilo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 19:56

proč je důležité, aby současné ženy volně střídaly muže (jako v tlupách) ? Vrtá mi to v hlavě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: mika Žena

Založeno: 19.04.2007, 08:19

Pan Podracký píše, že je pro ženu přirozené, aby svého partnera nutila do manželství, kdežto pro muže je přirozené, aby partnerek vystřídal více. Vrtá mi v hlavě, proč se ptáte jen na ženy, a ne proč je střídání partnerek tak důležité pro muže? :-))

Pokud chci najít kvalitního partnera, se kterým budu chtít zůstat v dobrém i zlém, nemůžu do manželství nutit prvního kluka, který projeví zájem. (když si vzpomenu na svůj vkus v patnácti...To by byla katastrofa:-))
Pokud si chci udělat představu, jaké vlastnosti od protějšku očekávám a jaké jsem sama schopna nabídnout, je výhodnější poznat partnerů více a odhadnout, jaký typ muže se pro mě hodí nejlíp (a snažit se přesvědčit partnera, že i já se k němu hodím nejlíp).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: mika Žena

Založeno: 19.04.2007, 08:22

Ale vy jste asi měla na mysli spíše volné střídání sexuálních partnerů? Tak výhody a nevýhody těchto vztahů si každý musí vysvětlit sám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: kytička Žena

Založeno: 22.04.2007, 19:48

reagovala jsem na Jarmilu, která (jak já to chápu) horuje za promiskuitní chování žen (s tím, že argmentuje údajným chováním se žen v tlupách). Nejde o vzathy (sama Jarmila připomíná primáty).
Já prostě nerozumím tomu, proč je pro ženy dobré, aby se chovaly jako údajně kdysi v tlupách.
A mrzí mě, že to nikde nevysvětlila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: Kristina Žena

Založeno: 22.04.2007, 20:09

Nehoruje a vysvětlila. Viz její příspěvek 19.04.2007, 07:14

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: kocour Muž

Založeno: 18.04.2007, 22:21

Hm. Vy jste takový ženský protipól Sašy, že ano ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 19.04.2007, 07:14

Kocoure, Vy mě v tomhle udivujete. Uvědomte si, že nám zde 17 let evolucionisti lhali (Weiss, Zrzavý),až se jim od úst prášilo a teprve nyní vědci otevřeně přiznali, že zvířecí minulost člověka byla promiskuitní.Již jsem zde psala o pořadu Zázraky života, kde v části zvané Válka spermií vědci dokázali, že tomu tak skutečně bylo.

Já nepropaguji promiskuitu, jen zavrhuji zlou a škodlivou ideologii, která ve vztazích mužů a žen nadělala ohromné škody tím, že ženám nakukala, že mají jít jen po pracháčích (schopný živitel)a mužům vsugerovala, že mohou být v manželství nezodpovědní až na půdu a mohou své partnerce kdykoliv zahýbat, mají na to svaté právo (neboť jsou promiskuitní rozsévači).Ne! Kdo se chce oženit a vdát musí se chovat ZODPOVĚDNĚ, bez ohledu na to, jestli je muž nebo žena.Jen tak si zachová dlouhodobé manželství.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: kocour Muž

Založeno: 19.04.2007, 10:57

A víte, že mne tyhle věci nechávají naprosto v klidu a že netuším, kdo jsou pánové Weiss a Zrzavý, že jsou mi ukradení stejně, jako jejich názory?

Každému, kdo se pídí po nějaké "spravedlnosti" či "správném" nebo "přirozeném" právu, doporučuji k přečtení kapitolu X. Malého prince, tam je všechno. Nádavkem si můžete přidat nabídku a poptávku po normách a kupní sílu (= způsobilost ty normy prosadit) těch, kdo ty či ony normy z nějakého důvodu prosazují. I ten Sašův bůh je jen výsledkem příslušné poptávky a šikovnosti někoho, kdo tu nabídku včas zavětřil a udělal si z ní nejlepší byznys všech dob. S ideály či přirozeným právem na mne nechoďte, to byste byla na absolutně špatné adrese.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: kocour Muž

Založeno: 19.04.2007, 11:05

Ještě překlad: Jako norma se prosadí to, co chtějí ti, kteří mají větší schopnost (fyzickou sílu, autoritu, psychické a sociální schopnosti) se prosadit. A v tom je pak i ta přirozenost. Je absurdní ji hledat a kodifikovat, prosadí se sama navzdory všemu (a občas je ta skutečná přirozenost na rozdíl od té prosazovaná hodně hnusná - třeba otroctví či vyhlazování konkurence bylo ve své době zcela přirozené - a nastanou-li pro to příhodné podmínky, bude zas).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 19.04.2007, 11:10

Fuj, takový cynismus.Co by tomu řekli šimpazi bonobo...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 19.04.2007, 11:53

Nuže tedy dobrá Kocoure, pak se tedy budete muset do budoucna smířit s tím, že instituce manželství zanikne, protože je to v zásadě nepřirozený, umělý lidský výtvor. Místo toho budou spolu muži a ženy žít nesezdaní, jen tak hromádce v takzvaném dočasně monogamním svazku, protože je to jejich původní přirozenost z dob matriarchátu. Až se přestanou mít rádi, rozejdou se, přestože budou mít spolu děti. Najdou si jiné partnery, ale děti pochopitelně zůstanou s matkou, protože byla s mužem nesezdaná. Nevím, jestli se to bude líbit mužům, že budou pendlovat od ženy k ženě, ale vždy budou v zásadě opuštění, a nikdy nebudou mít své děti. Ale rýsuje se na obzoru nadějné nové řešení: že totiž se budou muži tvářit jako homosexuálové, a pak si budou moci vždy dva muži dohromady adoptovat cizí dítě, aby uspokojili své rodičovské pudy.

Takže jen tak dál, vzhůru směrem k lidské přirozenosti. Není třeba vychovávat děti k manželství a k věrnosti, výchova je nanic. Ano správně, přirozenost nade vše, takže nakonec se vrátí člověk ke své původní zvířecí podstatě a bude se chovat jako bonobo. Každý s každou, ať si v životě všichni co nejvíc užijí. Jakápak zodpovědnost v manželství- jdi se Jarmilo vycpat s tak předpotopními názory.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: mant Muž

Založeno: 19.04.2007, 12:20

Joj matičko...
Tak manželství je nepřirozený lidský výtvor a časem zanikne, protože je proti lidské přirozenosti? To mi potom nejde do hlavy, jak vlastně instituce manželství vznikla.
Představte si zasedání kmene, rodu nebo čeho, kde se vztyčí řečník či řečnice a pronese projev zhruba v duchu:
"Vážení přítomní, navrhuji zřídit instituci manželství. Vypadalo by to tak, že (následuje popis). Já sice vím, že je to proti naší přirozenosti a že nám všem vyhovuje něco úplně jiného, ale pojďme to zkusit."
A kmen, rod nebo co to bylo moudře pokýval hlavami a pravil "Jo, jo, to bude ono, je to proti naší přirozenosti, to bude bezva." A šlo se oddávat.
Zatímco stav, který popisujete Vy jako naši zářnou budoucnost, je naprosto přirozený a bude vyhovovat všem. Sice asi ne mužům, protože - jak sama píšete - budou opouštění a děti pro ně budou dočasná a v podstatě cizí záležitost, asi ani ne ženám, protože budou tu a tam zůstávat samy s dětmi na krku, asi ani ne všem dětem, protože kdo si má pamatovat, kdo je tenhle týden táta a může mi podepisovat úkoly, ale všem ostatním ano.
Joj, to bude nádhera!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: kocour Muž

Založeno: 19.04.2007, 12:50

Velmi správná připomínka. manželství bylo nejdřív zvykem, pak se stalo obyčejovou normou, a když si stát uzurpoval monopol na stanovení norem nadřazených soukromým normám a cítil potřebu se nějak prosadit, kodifikoval to, co už předtím fungovalo na obyčejové bázi. Úplně stejný vývoj, jako u dnešního mezinárodního práva, kde cca od 50. let kodifikujeme to, co na obyčejové bázi funguje už staletí.

Btw, není to tak špatný nápad prohlásit za právo jen to, co jaksi stejně funguje samo od sebe, a neprosazovat nic, co by byol lidem moc proti srsti a proti zaběhaným zvyklostem. Opět se odkazuje na největší právně-teoretické dílo všech dob, tootiž kapitolu X. Malého prince. A teď musím letět vyříkat si s měšťákama, kde se parkovat smí a kde ne. Ale obávám se, že jejich schopnost prosadit jejich pojetí je vyšší, než moje schopnost prosadit mé pojetí, takže to asi beze slova zacvakám a nebudu s nimi ztrácet čas.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 19.04.2007, 13:38

Neříkejte mi matičko, zní mi to nějak divně.:) Vznik manželství Vám zde již vysvětlil Kocour a jestli se o tom všem chcete dozvědět víc, tak si to přečtěte na mém webu v kapitole o manželství. (kubata.nazory)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: mant Muž

Založeno: 19.04.2007, 14:08

Tu matičku si neberte osobně, to byla jen textová verze očí v sloup. A ostatně, šroubeček by byl horší.
A pokud jde o vznik manželství, myslím, že si s kocourem rozumíme. Ovšem Vaše tvrzení o nepřirozené a umělé instituci do toho lehce nezapadá...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: kocour Muž

Založeno: 19.04.2007, 17:57

Taky si myslím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: kocour Muž

Založeno: 19.04.2007, 12:31

Jestliže někomu stálo za to ten "umělý výtvor" uzákonit, tak to asi je přirozené. Až se to přestane vyplácet a vyplatí se to zrušit, tak se to zruší a i to bude přirozené.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: kocour Muž

Založeno: 19.04.2007, 12:45

A ještě tohle - opište 144x:

"Přirozenos
t není jednou provždy daná, ale vyvíjí se."

Btw, nechápu, co furt máte s těmi šimpanzi bonobo - za a) lidoopi jsou úplně jiná čeleď, než lidé, pokud jsme kdy měli společného předka, tak to byla nějaká poloopice, za b) "přirozenost" bonobů, šimpanzů, goril a orangutanů se navzájem natolik liší, že nevím, proč do toho mícháte "přirozenost" člověka - bonobové, šimpanzi, gorily a orangutani k sobě mají vesměs mnohem blíž, než kterýkoli z nich k člověku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 19.04.2007, 13:40

Ano jistě Kocoure, přirozenost není jednou provždy daná, vyvíjí se- ale velmi pomalu, neboť biologická evoluce(geny) se vyvíjí v řádu tisíců let. Kdežto kulturní evoluce(memy) se může změnit třeba za pouhých 10 let, v tom je ten rozdíl, víte? Proto se taky může stát, že instituce manželství do 20 let v podstatě zanikne, že se budou obřadně brát jen věřící lidé, kterých je menšina, ostatní spolu budou žít jen tak volně na psí knížku.

Ano, samozřejmě přirozenost šimpanzů, goril a orangutanů se liší. Všechno má svou dokonalou logiku a všechno se vším souvisí. U goril je samec dvojnásobně větší než samice, proto má harémové sklony. Tohle je u zvířat takřka zákon. Orangutan je takřka taky dvojnásobný, ale je samotář, nežije v tlupách, což se člověka nikdy netýkalo. Proto na svém ohraničeném území, které si ohraničuje svým zpěvem strpí jakékoliv množství samic, které jsou však naprosto svobodné. Zůstal stromovým živočichem, proto svůj boj prohrál. No a šimpanzi, ať již velcí, či malí bonobové jsou pěkní promiskuitní filutové, žijící v tlupách, proto má k nim člověk se svou zvířecí minulostí nejblíž. Bonobové jsou evolučně dál než troglodytes, protože jejich sexualita se již vůbec neváže na ovulační období samice, věnují se sexuálním hrátkám kdykoliv, stejně jako člověk.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: kytička Žena

Založeno: 22.04.2007, 20:17

aha, rozumím tomu tedy dobře tak, že příkladem promiskuitních pražen, se snažíte vyvrátit jakousi ideologii evolucionistů o mužích rozsévačích ?

No, především by snad mělo být jasné, že evolucionistické teorie nejsou žádné dogma. Že přes všechnu snahu se dosud nepodařilo najít spojku mezi člověkem a nějakým primátem, ze kterého měl "člověk" vzejít.
Bylo už přeci prokázáno, že neadrtálci žili vedle lidí.
Nevím ani, že by existovalo nějaké náboženství, které by dávalo zelenou promiskuitě. Jediné ideologie, které podporují promiskuitu jsou levicové, které mají v hitorii lidstva jepičí osud.
Když se seznámíte s východní filozofií (mnohem starší než naše západní), zjistíte, že se vědělo velmi dobře, že postavení druhých a dalších žen je minimálně "choulostivé", ti upřímnější je rovnou označují za nevhodné.
Je jisté, že vztahy lidí, které zápasí s problémem "cizích dětí" jsou neprospěšné.
Namátkou iblické varování skrzevá osud Mojžíše a jeho egyptské otrokyně a toho, jak dopadl tento vztah a jejich dítě.

K tomu živiteli : nerozumím docela přesně, proč považujete za tak špatné, aby to byl muž, který je primárně odpovědný za to, že jeho rodina netrpí nouzí.
nerozumím, proč tuhle základní povinnost chce te z mužů sejmout. A kdo ji má převzít ? ženy ? stát ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 23.04.2007, 06:46

Nezlobte se, ale tak nějak zrovna vůbec nemám náladu na tomhle webu již cokoliv vysvětlovat. Až se mi nálada vrátí, tak se tady někdy zase vrátím.:)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: mika Žena

Založeno: 23.04.2007, 17:29

Kytičko, jak jste přišla na to, že chceme zrušit mužovu odpovědnost za rodinu?? :-))))
Většina žen se chce SPOLUzodpovídat - to je přece rozdíl. Proto mají ženy dvě zaměstnání - z jednoho platu by se zkrátka rodina neuživila (a spousta žen pracuje, protože je to i baví, jen tak mimochodem:-)

A já si chci svého muže užívat hóódně dlouho - nemůžu dopustit, aby mi v padesáti zemřel na infarkt ze všech těch starostí jak uživit rodinu. Vy jste se tu pustila do Červené šipky za její "hnusný, sobecký individualismus", ale hodit všechnu zodpovědnost na partnera, to mi přijde teda dost sobecké a hnusné zároveň. :-(((

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: kytička Žena

Založeno: 23.04.2007, 18:21

nic takového, co tvrdíte jsem nenapsala. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Na začátku

Autor: mika Žena

Založeno: 23.04.2007, 19:12

"nerozumím docela přesně, proč považujete za tak špatné, aby to byl muž, který je primárně odpovědný za to, že jeho rodina netrpí nouzí.
nerozumím, proč tuhle základní povinnost chce te z mužů sejmout. A kdo ji má převzít ? ženy ? stát ? "

Živit rodinu, starat se o ni, je jistě základní povinností muže i ženy, ale už dávno ne povinností pouze jednoho z nich. Alespoň ne u běžných párů.
To, se chci na tého povinnosti podílet, neznamená, že ji chci manžela úplně zbavit.
Záleží samozřejmě na dohodě. Ale nelíbí se mi, když jsou někomu přiřazovány role automaticky.
(Stylem - jsi chlap-ženská, tak se starej!)

Odpovědět na příspěvek

 

V clanku mi chybi myslenka...

Autor: Sid Muž

Založeno: 17.04.2007, 07:51

Odpovědí: 69

V clanku je mnoho slov ale myslenka mi chybi. Co tim chtel basnik rici? Basnik rika, ze ... basnik narika nad tim, ze zeny nechteji byt matkami? Nebo ze stridaji parnery?
Moje zkusenost je jina: Zeny chteji mit deti, ale kdyz je maji, tak je povazuji vyhradne za svoje.
V clanku to neni, ale moje predstava o rodicovstvi je:

Muzi, starejte se o sve deti a vychovavejte je.
Zeny, umoznete jim to.

A mame zaklad rovnopravnosti!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: V clanku mi chybi myslenka...

Autor: Alizon Žena

Založeno: 17.04.2007, 07:56

Side, a v čem je problém? Respektive - on v tom je nějaký problém?

(Ptám se jako dcera táty, který měl na mě velký vliv a nikdy jsem neměla pocit, že by ho maminka ke mně "nechtěla pustit". Ani okolo sebe nic takového (až na opravdu hodně ojedinělé případy) nevidím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: V clanku mi chybi myslenka...

Autor: Sid Muž

Založeno: 17.04.2007, 08:12

Tak v tom budeme stourat... :-)
1)Muzi, starejte se o sve deti a vychovavejte je.
Valna vetsina narku, ktere slysim na muze je o tom, ze se po navratu ze zamestnani (if any) nestaraji o deti. Nehraji si s nimi, neuci se s nimi atp. atp. A chudak zena ma "dve zamestani" pro ktere nektera fem. hnuti shaneji dokonce mzdu (Strana Rovnost sanci).
Nerikam ze "Zadny muz sve deti nevychovava" ale spise "Je procentualne mnohem vice muzu, kteri ze svym detem nevenuji tolik jako matky"
A myslim, ze tito muzi maji v tedy jisty dluh...

2)Zeny, umoznete jim to.
Prejdu kojenecke obdobi prvniho ditete, kdy je otec (alespon v ocich vetsiny matek) "neprosty nesika", ktery nevi, jak na dite sahnout. To je archetyp znamy i z televiznich serialu.
Dojdu spise do mnou omilaneho rozvodu, ve kterem se zeny silou moci prou o to, aby dostaly deti do "sve vylucne pece". Motivace pro tuto snahu vidim pouze v tom, ze jim jde o penize (budou dostavat vyzivne) a muzou o detech rozhodovat vylucne samy.
V teto snaze jim horda zen usilovne pomaha (OSPOD, psychologove, znalkyne, soudkyne).
Vsenarodni snahou by melo byt prijeti stridave pece jako normy. Pokud vylucna, pak (v ramci pozitivni diskriminace) predevsim deti otcum (pokud nebyli zbaveni rodicovske odpovednosti) a na poslednim miste matkam.
Myslim, ze zde maji zeny jisty dluh.
To jsou strucne ty problemy...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: V clanku mi chybi myslenka...

Autor: Alizon Žena

Založeno: 17.04.2007, 08:27

Side, asi chápu, co chcete říct, ale připadá mi trochu úchylné zajímat se o takové dělení AŽ po rozvodu. ROZVODU, proboha! COpak i Vy ho pokládáte za takřka nevyhnutelný??

Re televizní seriály - nesmíte věřit všemu, co vidíte ;o)) Pamatuji se, jak coby dítko nezkušené jsem byla znechucena televizí, kde byla skoro všechna manželství nefunkční nebo aspoň haprující, a myslela jsem si, že jsme u nás doma asi nějak úchylní, když na sebe rodiče neřvou a nechtějí se rozvádět ;o)) Stejně tak třeba řev a sténání matky u porodu vypadají v reálu taky trochu jinak.

To s těmi kojenci opravdu nechápu - manžel přebaloval od začátku a první dítko uměl koupat dřív než já. Proč bych mu v tom proboha měla bránit, když péče o miminko je náročná a pro mě to znamenalo možnost si na chvilku odpočinout?

Možná je problém v tom, když žena chápe dítě jako jediný nástroj seberealizace a jediný způsob, jak muže ovlivnit. Což je samozřejmě špatně. Když budu mít přiměřené sebevědomí, budu vědět, že mateřství je moje sice velice důležitá, přesto však ne jediná role, a když budu mít pocit, že se s manželem lze normálně rozumně domluvit, nebudu asi mít potřebu výlučnosti a nepostradatelnosti v péči o dítě.

Odpovědět na příspěvek

 

Side,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.04.2007, 09:23

takže ve fungujícím manželství by se muž starat a vychovávat neměl? Tam si myslím, že by to bylo bez překážek a ochotně umožněno :-))) - a možná že i nedostatek té otcovské péče vede k mnohým rozvodům!
(ten nešika s novorozencem je opravdu jen folklór, kde by vzala matka prvorodička zkušenosti, pro ni je to nové stejně jako pro otce)
Možná, kdyby se muži nevymlouvali na neobratnost, nezkušenost apod. a více se svým potomkům v době trvání manželství věnovali, řekne si mnohá, o rozvodu přemýšlející žena "přece není tak špatnej a s dětma to umí"...
Škoda, že si většina chlapů uvědomí existenci svých potomků až u rozvodových tahanic.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Side,

Autor: Sid Muž

Založeno: 17.04.2007, 12:36

Zvlastni... obe Dilcibelka i Alizon si to vysvetlily, ze muz by se mel starat o deti pouze po rozvodu. Ale to z meho textu neplyne ani v naznacich...
1) O rozvodu jsem psal v souvislosti s tim, aby zeny muzum o deti umoznily. Kdyz jsem psal o muzich, byl to nepodmineny imperativ. Spise si myslim, ze na to, ze se o deti meli starat, prijdou muzi zpravidla prave pri rozvodu (pokud vubec) a to je pozde.
2) To umozneni starosti po rozvodu je asi mnohem bolestnejsi, protoze je predmetem "rovnosti pred zakonem" (a potazmo urady). Zatim muz pred zakonem (a potazmo urady - soud, OSPOD) roven zene neni! A o tom je treba psat a za to je treba bojovat.
O tom, jestli zena umozni muzi se o dite starat ve fungujicim manzelstvi neni prece treba psat, vzdyt preci oba dohodnou. Neni treba opravovat neco, co funguje, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Side,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.04.2007, 19:32

No, vysvětlila jsem si to tímto apelem:"Muzi, starejte se o sve deti a vychovavejte je.
Zeny, umoznete jim to."

Neznám ženu v normálním manželství, která by to radostně a ochotně neumožnila! Vy určitě taky ne...
I na těchto stránkách se už probíral kolotoč práce-domácnost-děti a zejména zatížení ženy v něm...Samozřejmě, mužský recept (aspoň zde patrný) je jednoduchý - žena patří k dětem, žádné zaměstnání - ale jelikož to současný stav společnosti málokomu umožňuje, bylo by rozumné se s tímto stavem smířit a o výchovu dětí se PODĚLIT, k čemuž není každý muž ještě i dnes ochotný, ač by si to 99,99% žen velmi přálo.

Takže z Vašeho apelu jsem usoudila, že mluvíte o době po rozvodu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Side,

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 18.04.2007, 13:35

Bodejť by byli ochotní. Za těch sedmnáct let od plyšáku musel zjistit i ten největší ignorant, že se stejně ať chce nebo nechce rozvede, že v lepším případě se z něho stane pro děti návštěva a v horším případě je ani neuvidí. A pro madam bude jen kasička na prachy.

Já jsem se staral, vychovával a miloval dvě děti ročník 92 a 95. Už bydlí jinde. Docela daleko. K čemu to je? To se hodí jen té ženské. S tím co vím těď bych už do toho nešel. Dnešní chlapi ve věku jako já tehdy, už mají víc informací. Proč by se starali, když to k ničemu není?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:40

Proč proboha tvrdíte, že když to nevyšlo vám (což je bezesporu osobní tragédie, kterou nechci nijak zlehčovat) nemůže to vyjít nikomu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:45

OT : Vy nemáte ještě děti, že ? a není Vám víc jak 35, že :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:48

Proč?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 18:41

omlouám se, byla to má zcela nepatřičná poznámka a měla jsem si ji odpustit :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: kocour Muž

Založeno: 18.04.2007, 22:23

No toto?
Vy se mi jen zdáte - v tom dobrém slova smyslu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: * Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:56

Kytičko, oni si tady totiž některé ženy myslí, že pokud přijde o dítě žena, tak je to tragedie. Ano je.
Ale myslí si zároveň, že když přijde o děti chlap, tak že to žádná tragedie není, a vše je v pohodě.
Vůbec tu nepřipouští, že když chlap přijde o dítě /děti/ je to pro něho stejná bolest jako pro ženy.
- A nebo to naopak vědí, a tímto nejstupidnějším způsobem se mu mstí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 15:00

cože, kdo se komu mstí??? Jestli reagujete na mě, tak jsem pouze napsala, že je scestné tvrdit, že pokud jsem se rozvedl/a já, tak to nutně čeká každého. Je na tom něco mstivého nebo stupidního? Výslovně jsem napsala, že Klokanův případ (otce, který přišel o děti) pokládám za jeho osobní tragédii a že to nehodlám zlehčovat. Zdá se vám toto tvrzení ekvivalentní tomu, "když přijde o děti chlap, tak že to žádná tragedie není, a vše je v pohodě"?????????????
?????????

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 18:43

já jsem pochopila hvězdičku ta, že chtěla (obecně) upozornit, že se některé ženy mstí muži přes děti (což je velká pravda), nemyslím, že by Vám nějak odporovala, spíš, že chtěla věc doplnit

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: * Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:49

Klokan nepíše, že si myslí, že manželství nikomu nevyjde. On napsal: S tím co vím těď bych už do toho nešel. /Nešel by do toho patrně způsobem, jakým tehdy - dávat vše, a očekávat vše/... Dnešní chlapi ve věku jako já tehdy, už mají víc informací - je to tak, i když stále informovanost pokulhává. Dělala jsem si soukromý výzkum a zjistila, že jen cca 3 lidé z 10 vědí, že např. popřít otcovství lze jen oněch 6 měsíců po nar. dítěte!...
Věřím a přeju mu, aby si ještě nějaký vztah našel, ale taky si myslím, že se v něm nebude nikdy chovat tak, jako ve vztahu předchozím.
Tak jak třeba strom je různě pokřivený přírodními jevy, tak i lidé jsou v určitém věku již také "pokřivení" různými životními událostmi, kterými prošli. A tak pokud někdo začíná znovu nový vážný vztah, je potřeba, aby si oba partneři tolerovali onu "pokřivenost", kterou si sebou přináší z předchozího života. - Hezký den.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:54

Klokan nepíše, že si myslí, že manželství nikomu nevyjde? Napsal : "za těch sedmnáct let od plyšáku musel zjistit i ten největší ignorant, že se stejně ať chce nebo nechce rozvede."

Znamená to podle vás něco jiného, než že se každý, ať chce nebo nechce, rozvede?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: * Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:57

A proto bude mít třeba jen vztah, bez manželství.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Alizon/téma hazard, sňatky a rozvody

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 18.04.2007, 17:52

Re: Alizon/téma: hazard, sňatky a rozvody

S tím co si myslím já, už nemají tyhle věci nic společnýho.

Zkusme si vzít jako příklad hazard, loterie a sázkové kanceláře. Na výhru nějakého milionového jackpotu má hazardní hráč pravděpodobnost úspěchu například 1:100.000.000 (slovy stomilionů). Nebo ještě nižší, nebo naopak u nějakých menších výher v řádu tisíců Kč, máte pravděpodobnost že vyhrajete vyšší, dejme tomu 1:10.000 (slovy desettisíc). Majitelé tohoto byznysu mají jistotu "výhry" vsazených hráči přesně v opačném poměru. Prakticky nemůžou prohrát.

No a porovnejme si ten příklad s plánem na uzavření sňatku. Je potřeba si vybudovat příslušnou mentální analogii. Sňatkem vlastně začínáte budovat vlastní hazardní byznys, vlastní sázkovou kancelář. Jakou máte pravděpodobnost neúspěchu?

Přesně 1:2 (slovy dvěma).

V dějinách snad neexistuje žádný provozovatel sázkové firmy, který by šel do tak katastrofálního podniku. Musel by to být naprostý šílenec nebo člověk se snahou o sebevraždu.

A o něco podobného se pokouší každý muž, který vstupuje do manželství. Nerozvede se každý, jen každý druhý. Jenže NIKDO neví kdo to bude. To je byznys s hazardem větší než celé Las Vegas dohromady.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Alizon/téma hazard, sňatky a rozvody

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 19:06

existuje něc, v čem si můžete být naprosto jistý ? vždyť přeci platí, že jedinou naší jistotou je permanentní nejistota (a to myslím vážně).
Co by se stalo, kdybyste na tu permanentní nejistotu vniřně přistoupil ?
Nakonec není jité ani to, že se nezmmění Váš aktuální postoj k ženám :-) (nekritizuji-poznamenávám
)

Ps: A je snad jisté, že za pár dnů, budou ještě ve Vašich příspěvcích žádné vulgárnosti ? :-))
co když se Vám už nebude chtít je psát, abyste se nepříjemně nedotýkal jemnosti, kterou v sobě řada žen má ?

Odpovědět na příspěvek

 

Ale na rozdíl od rulety

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 20:06

přece můžete - a to nikoli nepodstatně - zvýšit své šance na výhru v průběhu hry. To není jako když koukáte na kuličku a nemůžete dělat vůbec nic. Třeba je to spíš jako mariáš, záleží na tom, jak hrajete a jaké máte spoluhráče.

A myslíte, že všechny ty rozvedené ženy ze svého rozvodu jásají?

Mimochodem, znáte písničku s textem od Horáčka "Srdce jako kníže Rohan"? Občas je potřeba být tak trochu hráč....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 19.04.2007, 15:36

Ty životní události někoho pokřiví, někoho naopak zocelí a posílí. A upřímně řečeno, kdo by chtěl být s někým, kdo je pokřivený až příliš? Vlastní minulost by si člověk měl vyřešit a uzavřít, pokud mu někdo ublížil, byla to jedna konkrétní osoba a případný nový partner/ka s tím přece nemá nic společného.

Tolerovat lze zahojené jizvy z předchozích bojů, nikoli otevřené, zhnisané a páchnoucí rány.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: * Žena

Založeno: 20.04.2007, 07:26

Alizon: Tolerovat lze zahojené jizvy z předchozích bojů, nikoli otevřené, zhnisané a páchnoucí rány.
Ano, tou "pokřiveností" jsem myslela zahojené rány. Protože dokud jsou ty rány otevřené, tak by se člověk ještě neměl do žádnýho novýho vztahu pouštět.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 22.04.2007, 00:06

Třeba proto že se rozvádí kolem POLOVIN Y manželství a třeba proto, že šance na přidělení do péče dítěte má muž v řádu jednotek procent ? Hm ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: Muž

Založeno: 22.04.2007, 00:41

No a? Z toho pouze plyne, že muži jsou v tomhle méně schopní, než ženy.

Odpovědět na příspěvek

 

Rozvádí se 67 % manželství.

Autor: Saša Muž

Založeno: 23.04.2007, 10:16

Ve většině případů podává návrh na rozvod manželka. Nevím přesně, ale je to kolem 3/4. Moje praktická zkušenost z mnoha případů je, že i když návrh na rozvod podává muž, je to většinou na nátlak ženy. Nejsem schopen to doložit přesnými čísly a výzkumem, ale životní právnické zkušenosti (z jihozápadních Čech, ze severní Moravy a ze Slezska) mne vedou tvrzení, že cca 90 % rozvodů je na přání ženy.

Dítě pod 15 let otec po rozvodu do své péče nezíská. I výjimky jsou natolik výjimečné, že je možno zcela je pominout.

Naopak snaha brainwashingem poškodit vztah dětí k otci a snaha isolovat děti od otce je po rozvodu ze strany matek tak typickou a obvyklou, že je naivní s ní nepočítat.

Jako otce synů mne to velice zneklidňuje - jejich šance na dobrý rodinný život je výrazně menší, než byla kdysi dávno má. V podstatě dospívají do beznadějného světa.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Rozvádí se 67 % manželství.

Autor: Žena

Založeno: 23.04.2007, 11:04

To, že návrh podává manželka může znamenat, že je to mrcha, ale může to taky znamenat, že manžel je nesnesitelnej a už s ním nemůže žít, takže by se to dalo interpretovat klidně tak, že 90% chlapů zaviní, že chudák žena muší požádat o rozvot, protože se to s ním nedá vydržet, takže tohle číslo nevypovídá absolutně o ničem, je to jen další snadno manipulovatelná statistika.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Rozvádí se 67 % manželství.

Autor: kytička Žena

Založeno: 23.04.2007, 13:35

"90% chlapů zaviní, že chudák žena musí požádat o rozvod,protože se to s ním nedá vydržet"
:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:44

na Moravě se říká "největší sviňa je strach". Moc bych si přála, abyste o tom, co říká v klidu popřemejšlel. Když člověk přijde na kouzlo toho výroku, objeví se mu před očima nový svět. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:18

"Já jsem se staral, vychovával "
A povídal jste jim taky pohádku o chlupatém lízátku?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:22

On by to totiž musel člověk slyšet i z druhé strany.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vránolump

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 18.04.2007, 14:49

No klidně. Určitě by Vám o mě mohla navykládat kdejaký vztahový přestupek, či přímo "trestný čin". Stejně tak jako o sobě, pouze Vránolump je dokonalá. Spíš by Vám ale neřekla vůbec nic, už jí není dvacet, vycházíme spolu docela dobře, hlavně proto že si nikdo z nás nechce dělat zbytečné problémy a hlavně už NENÍ CO ŘEŠIT.

To je to důležité. Na výsledku se nic nemění, realita bude stejná, ať Vám bejvalka nebo kdokoliv o naší minulosti řeknou cokoliv. Tady přece nejde o nějakej můj bezcenej příběh, bavíme se o všudepřítomné společenské realitě. Málokdo se bude zbytečně snažit o nemožné. Váš pokus to zlehčit je průhledný a nešikovný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vránolump

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.04.2007, 15:16

Vy se o své bývalé ženě nevyjadřujete zrovna v superlativech. Vránolump není dokonalá. Vránolump má jen ve zvyku posuzovat z vícero informací než z jedné. Asi profsionální deformace, že nejsem vedena slepou vírou v jedinou pravdu. Na dokonalosti jsou tu jiní.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Vránolump

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 18.04.2007, 15:43

Nemohla byste tvrzení, která používáte jako argumenty, mít trochu podložená? Nejsem si vědom, že bych tady někde nějak moc hodnotil svou ženu, nevyjadřuji se o ní pokud možno nijak, natož v superlativech. Pouze popisuji nějakou realitu, nějaké situace. Jde o příklad působení mechanismů téhle společnosti. O můj rozvod nejde.

A rozvádí se polovina manželství, detaily podílu viny na našem rozvodu nejsou důležité. Fakt nevím jak se chcete s jinými lidmi bavit. V kavárně čekáte od kamarádek, že vám budou líčit své bývalé v superlativech jak byli bezvadní? A proč to čekáte ode mě? Mám si vymýšlet abyste byla genderově korektně spokojená? Navíc nemám pocit, že bych nějak moc emotivně dštil na exmanželku síru. Holá fakta, intenzita vyprchala.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Vránolump

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.04.2007, 15:54

Víte, drahý Klokane, jednou jste se o tom celkem s vášní rozepsal. Dost mě to překvapilo. Nechtějte však po mně, abych to hledala. V kavárně od kamarádek nic nečekám, protože jako nekuřák, abstinent a celkem nemluva do kaváren ani nelezu. Ke štěstí mi úplně stačí každodenní rodinné historky kolegů v práci a k dokonalosti dovedené lhaní našich klientů. Více bych nepřežila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vránolump

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 18.04.2007, 17:01

Milá Vránolumko, jestli naznačujete, že jste taky, jako mnozí přítomní, právnička, tak byste měla mít smysl pro daleko jemnější odstíny ve vyjadřování, než pro ty moje.

Takže, nic nehledejte, dá se určitě říci, že jsem se s "vášní" rozepsal. O příběhu jistého vztahu a rozvodu. Popsal jsem co se stalo. To snad žádnou "urážkou" není. Nevím nic o tom, že bych exmanželku s "vášní" urážel. Vášnivé urážky si někdy nechávám pro některé přítomné. Vám to nijak neublíží, u reálných lidí si takové věci moc dobře rozmýšlím.

Bylo by to jedno, kdybyste nepoužívala jako argument tvrzení, že urážím exmanželku. Za prvé je to irelevantní a za druhé to není pravda.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vránolump

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 19.04.2007, 08:42

Milý Klokane, právnička opravdu nejsem. Ulhané klienty nemusí mít jenom právník. Trochu Vám napovím, když jde o prachy, jsou lidé schopni pěkných skopičin...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vránolump

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 22:34

Mýlíte se, osobní příběhy jsou mnohem cennější než "celospolečenská realita". To je pojem příliš vágní, amébovitý, schová se do něj v podstatě cokoli a z jeho perspektivy nikdo nic nevyřeší.

Také si myslím, že aby bylo možné udělat si jakž takž objektivní představu o nějakém konkrétním případu, bylo by třeba slyšet také verzi druhé strany, pokud možno v situaci, aby neměla pocit, že se musí přetvařovat a říkala to, co si o tom opravdu myslí. A skutečně objektivní by to stejně nebylo ani tak.

Tím nechci insinuovat, že byste nám tady kecal, jen táž věc nahlížená z různých úhlů se někdy může zatraceně lišit....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Alizon

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 19.04.2007, 14:14

A k čemu potřebujeme objektivitu? Pro velkou část žen jsou děti něco jako jejich majetek a společnost, socprcky, znalkyně, psycholožky a soudkyně je v tom jen utvrzují.

Někdy mám pocit, že pro ženy jsou rozvody stejně vzrušující, zábavné a podnětné společenské události jako třeba promoce nebo svatby. Pravidla, práva a povinnosti jsou pro ženy nastaveny jinak než pro muže. Bohatí chlapi se z toho všeho můžou vyplatit a pak si třeba tady na webu honit tričko jak snadno se vyvlíkli z průšvihu a jací jsou machové. Většinu žen hraní si s vlastním i cizími osudy baví, tak si to užívají.

Velká skupina lidí si ale emocionálně či ekonomicky tyhle hrátky se svým životem a se životy jiných lidí nemůže nebo nechce dovolit. Je pro ně dobrý vědět, že tento stát jim nepomůže a ani nebude neutrální. Naopak je aktivně potopí a pomáhat bude těm "rovnějším", vyvoleným, ženám nebo bohatým mužům. Je důležitý vědět, že se hraje podle pravidel, která vám včas nesdělí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Alizon

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 23.04.2007, 17:59

Ámen.

P.S.: Tajemství úspěchu pro ty co nemají to štěstí být v jedné ze dvou vybraných kategoriích může tkvět v tom, že se pokusí zbavit lpění na takových drobnostech jako je majetek či vztahy v době rozpadu manželství. Protože není-li o co bojovat, tak jim seberete tu zábavu a radost ze "hry". Pak je šance na normální lidskou dohodu v tom podstatném větší. Tedy aspoň si myslím. Zatím je to jen má teorie a tajně doufám, že nikdy nedojde praktické realizace.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: * Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:51

Tak tohle bylo od tebe ubohý. Ale od tebe se taky nakonec nic jinýho nečeká.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.04.2007, 15:01

Správně, souhlasím - klokanův slovník je opravdu ubohý.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: * Žena

Založeno: 18.04.2007, 15:03

Nikoliv, ta ubohost patřila tobě, O.školačko!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.04.2007, 16:19

To se mi ulevilo, že to není pro mě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.04.2007, 15:08

Co je na tom ubohýho? Aby šlo něco jakžtakž posoudit, je třeba znát názory všech stran. Jinak Vás vede jen slepá víra nebo nevíra.Ubohé by bylo někoho odsoudit jen na základě tvrzení protistrany.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: * Žena

Založeno: 18.04.2007, 15:15

Vránolumpko, ubohý jsem myslela to, jak O.Š. se ptala Klokana, jestli dětem před spaním četl o chlupatém lízátku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Side,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.04.2007, 15:17

Jukla jsem vedle...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: dulcibelka

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 18.04.2007, 15:00

Nejsem pedofil. Ale nedivil bych se kdybyste ji povídala dceři Vy a posílala ji za hodnými cizími pány na pískoviště, záchod, lesa či jinam.

Neznám osobně otce, který by tohoto byl schopen. Narozdíl od matek. Poznal jsem jednu matku jako kuplířku vlastní dcery. Ne cikánku, bílou.

Osobně preferuji tělesně a mentálně vyspělé sexuální partnerky. To druhé se u Vás po těch letech už nedá očekávat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: dulcibelka

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.04.2007, 15:03

Možná nejste pedofil, ale nevychovaný hulvátský sprosťák zcela určitě.
Ani se nedivím, že se od vás žena s dětmi odstěhovala co nejdál - víte, co je to ohrožování mravní výchovy?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: dulcibelka

Autor: * Žena

Založeno: 18.04.2007, 15:18

O.Š. - No to teda žasnu nad tvým pohoršením, když ty sama máš chování řeznickýho psa!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: dulcibelka

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.04.2007, 16:16

Ale ale! Tak jen pro zajímavost:

"Auto
r: modryklokan@seznam.cz
Založeno: 17.04.2007, 15:35

Taky si myslím. Ani si nechci představit čemu je adekvátní pinpin.
A to Vaše chlupaté lízátko mi pošlete mailem. Zkouknem jestli to je vůbec nějaká výhra. Pak dám vědět kdy a kam máte přijít"

A nebo:

"Autor: modryklokan@seznam.cz
Založeno: 16.04.2007, 16:56

Kouzlo nechtěného :-)))
Dulcibelka ve své omezenosti neváhá napráskat sama sebe, že patří mezi ty kobry o kterých je článek. Nejspíš si to ani neuvědomuje. Prostě píča."Možná řeznickej pes umí číst líp než ty...a v neposlední řadě si určitě neplete nicky, ty trdlo. Nebo tě možná pohoršuje, když někdo sprosťárny nepoužívá?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: dulcibelka

Autor: * Žena

Založeno: 19.04.2007, 07:53

Jsem líná listovat zpátky, abych ti dokazovala, že O.Š. má slovník ze všech tady zcela nejvulgárnější.

Odpovědět na příspěvek

 

To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 18.04.2007, 17:19

Milá Dulcibelko. Nejsem si zcela jist tím ohrožováním mravní výchovy. Mohla byste mi to blíže osvětlit? Třeba na svém vlastním příkladě.
Strafim muje milofana Dulca Bella. Saze Ti pisala Tvuje verna Motra Glogan.

Ja nebyla uplne si jysta tim ochrošovanim mrafna vichofa mladeš. Ty mochla bi mi to blyzše ozvjetliti? Tržeba na svuj flastna prziklada.

A uš se nebavila s ten chrosny chulvat Modrý Klokan z Efropa. Przijela Ty saze sa nama do Africa a privezla svuj lyzatko. Ja se uš moc těšila na Ty. Hasta la vista baby.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 18.04.2007, 17:25

No to sem tomu teda dala :-))) To ta má pinpinová mozková buňka, jak slyší vo lízátku tak chytne grafomanskou slinu a nevidí a neslyší.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.04.2007, 17:34

Na vlastním příkladu? No prosím, zkusím to:

Kdybych byla bývala měla otce, fascinovaného ženským pohlavním orgánem a na straně druhé frustrovaného nedostatkem příležitosti ke zkoumání téhož (což je zřejmě váš případ), řešícího svou frustraci alespoň častým používáním vulgárních opisů výše zmíněného orgánu, byla bych bývala ohrožena ve své mravní výchově a kdoví, co by ze mě bylo vyrostlo:-)
Naštěstí tomu tak nebylo - není každý otec jako vy.

Tímto se domnívám, že jsem téma vyčerpala. Adios, baby.

Odpovědět na příspěvek

 

To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 18.04.2007, 18:22

No to vidíme co z Vás vyrostlo. Když jste tak mravně úzkostlivá milá Dulcibelko, mohla byste být ohrožená i dnes. Vaše děti jsou asi odrostlé, tak bych Vás tedy měl varovat před náhodným bližším kontaktem s dětmi ve školkách a na ZŠ. Svoje fascinace neumí tak skrývat a jsem si jistý, že jejich slovník by Vás nepřiměřeně rozrušil a mravně narušil.

Jinak dle Vaší dikce soudím, že Vy osobně máte problémy se zkoumáním vlastního ženského pohlavního orgánu. Zkuste to nejdřív sama, udělejte si příjemné soukromí, otevřete si lahvinku červeného, umejte si orgán a zkoumejte.

Když to nepomůže, obraťte se na specialisty, na řešení těchto problémů u nás existuje řada specializovaných pracovišť a spousta, v odborných kruzích uznávaných, odborníků. To by v tom byl čert aby Vám ten orgán nedali do pucu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: vonaskova Žena

Založeno: 19.04.2007, 09:14

Taky se nedivím, že Vás žena kopla do ...... . Ty Vaše příspěvky naznačují, že se doslova za každou cenu snažíte být nejvtipější a nejlepší a věřte tomu, že na to nemáte. Jste jen trapný hulvát a zapšklý člověk. Zamyslete se nad sebou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: * Žena

Založeno: 19.04.2007, 10:31

Vážená paní Vonásková, přečtěte si důkladně zpětně články místních feministek a zjistíte, že pokud je tu někdo trapný zapšklý, tak jsou to právě ony. Obzvlášť by jste se měla zaměřit na Odvážnou školačku -
ta má obzvlášť vybraný slovník.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 19.04.2007, 10:40

Nechci Vám do toho kecat, ale nemáte Vy náhodou nějakou patologickou fixaci na OŠ? Už to začíná být směšné...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: kocour Muž

Založeno: 19.04.2007, 11:00

Ale blbost, odvážná školačka si jen z vás všech dělá prdel a já se jí ani moc nedivím, když si tak čtu, jak jste celé dny schopni rozebírat, kdo je sprostější. Že vás to ještě baví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: * Žena

Založeno: 19.04.2007, 12:12

Jestli míníte prdelí srandu, tak máte zvláštní představu o srandě. Nevidím nic legračního na tom, kdy nějaká zamindrákovaná chuděra někoho sprostě uráží za jeho např. nepříznivé životní situace...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: kocour Muž

Založeno: 19.04.2007, 12:53

Tak ať se dotyční přestanou trapně litovat a možná pak nebudou pro smích.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: * Žena

Založeno: 19.04.2007, 13:07

Ale některé životní záležitosti opravdu nejde brát s nadhledem, zvlášť když je s tím spojena
bezmocnost kterou vytváří naše soudnictví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: vonaskova Žena

Založeno: 19.04.2007, 15:29

Tak jděte na procházku nebo do kina, život nejsou jen starosti, pokuste se radovat ze života:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 19.04.2007, 15:21

Čau kotě. Dík za kompliment. Taky nám sem něco napiš, ať se hodnotně pobavíme a poučíme, já to sám nemůžu utáhnout. Takový hodnotný materiál jako ty, by se mohl také zúčastnit nově vyhlášené genderově korektní soutěže Českého svazu mužů "Miss Transgender 2007". Cenu diváka "Hvězda Orientu" bys měla šanci získat ty zlato. Jsem přeseda poroty a protože mám na Tebe slabost, tak to klidně zmanipuluju.

Ale jestli nepíšeš seriózně a jen se mě pokoušíš sbalit tak Tě zklamu. Nedám Ti ani za prachy, už jsem zadanej. Zkus to na jiný adrese, třeba místní Kocour, to je děsnej kanec. Když ho ožereš tak třeba podrží.

Tak se měj brouku a drž se. Nikdo to nemáme jednoduchý.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: vonásková

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 19.04.2007, 15:25

Předchozí příspěvek samozřejmě adresuji mé fanynce slečně Vonáskové.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: * Žena

Založeno: 20.04.2007, 07:40

Uf, to jsem se lekla, když jsem si chvíli myslela, že mluvíš o mě. Ne, já tu nechci sbalit nikoho, a jak už jsem psala, manžela psát nebaví, tak si tu tak píšu já, a s manželovi to pak večer přetlumočím.
A můžu Vás ubezpečit, že mi chvílemi ani nevěří, že existují ženské exempláře, jako některé zde.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 20.04.2007, 10:28

Nazdar, zlato! "Manžel" neumí psát, ty neumíš číst (jinak bys furt neoslovovala Dulcibelku a další mým jménem, že...), jste prostě správná dvojka.
I když jsem pro tebe zjevně nejdůležitější osoba na světě, nemůžu ti oplatit stejnou měrou fascinace, promiň. Mám teď na práci něco důležitějšího než debatu s negramotnym debílkem. Bude to pro tebe hodně těžký, ale zase se beze mě budeš muset chvilku obejít. Slibuju, že tě budu navštěvovat aspoň ve snu...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: To: Dulcibelka s lízátkem

Autor: Muž

Založeno: 20.04.2007, 10:53

Svatá prostoto...

Odpovědět na příspěvek

 

PODRACKÝ je adekvátní

Autor: pinpin Žena

Založeno: 17.04.2007, 11:21

Odpovědí: 10

jméno pro autora takového žvástu :-)))))))))) Kdo to dokázal dočíst do konce, vyhrává lízátko!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: PODRACKÝ je adekvátní

Autor: Bobby Brown Muž

Založeno: 17.04.2007, 11:30

Já to přečetl dvakrát. Kolik lízátek vyhrávám a kam se mám stavit?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: PODRACKÝ je adekvátní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 17.04.2007, 12:47

Postavte se do virtuální fronty, ale až za mě prosím. A máte nárok na dvě viruální lízátka.

No a pro toho, kdo nemá trpělivost dočíst pana Podrackého až do konce, tu mám stručný a výstižný výpisek z četby: jeden z mnoha, který touží "umístit ženu tam, kam patří". Obávám se, že za větší komentář ten výplod nestojí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: PODRACKÝ je adekvátní

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 17.04.2007, 13:07

Přečetla jsem si to jen jednou, ale koukla jsem na stránky Konzervativní strany, jejímž je členem, přečetla si jeho stručný životopis a pár dalších článků. Mohla bych dostat Míšu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: PODRACKÝ je adekvátní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 17.04.2007, 14:07

Pokusila jsem se o totéž, ale vyjukla tam na mě olbřímí Podrackého fotka na růžovooranžovém pozadí, což mě tak konsternovalo, že jsem další četbu vzdala. Myslím, že bych si toho Míšu za ten úlek taky zasloužila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: PODRACKÝ je adekvátní

Autor: Olga Žena

Založeno: 17.04.2007, 15:35

Osobnosti Konzervativní strany: Dan Drápal, Roman Joch a pak taky můj bývalý spolužák. Začínám mít pocit, že mám skutečně všeobecné vzdělání, když na svoje spolužáky narážím úplně všude - fotbal, uzeniny, energetika, věznice se zvýšenou ostrahou (na té straně za mříží, ne před ní), zuby, koně, komiksy, historický šerm. A teď Konzervativní strana.

Doufám, že někdo pracuje i v porodnictví, to se mi jednou bude určitě hodit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: PODRACKÝ je adekvátní

Autor: tess Žena

Založeno: 17.04.2007, 21:55

Doufam, ze spoluzak ze zakladky, nedeste me....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: PODRACKÝ je adekvátní

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 17.04.2007, 15:35

Taky si myslím. Ani si nechci představit čemu je adekvátní pinpin.

A to Vaše chlupaté lízátko mi pošlete mailem. Zkouknem jestli to je vůbec nějaká výhra. Pak dám vědět kdy a kam máte přijít.

Zatím se měj kotě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: PODRACKÝ je adekvátní

Autor: pinpin Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:23

pinpin není jméno, ale nick, ty náš malý hlupáčku:-) A ta asociace s lízátkem jen odhalila tvoji druhou mozkovou buňku:-)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: PODRACKÝ je adekvátní

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 18.04.2007, 15:19

Kdybych nebyl hlupákem nebyl bych teď medvědem. Díky za školení pinpinová buňko.

A nestyď se. Okamžitě nám napiš a pochlub se, pokud vědci objeví i u tebe druhou mozkovou buňku. Vím že to není moc pravděpodobné a tak bych tě chtěl povzbudit. Nebuď smutná pinpin i s jednou buňkou se dá v klidu komunikovat na netu. Doteď jsi to zvládla a já ti věřím.

Chápu že proti mé nové buňce si nevěříš, ale když dáte své tři buňky dohromady třeba s dulcibelkou a Vránolumpem, tak máte jakousi mizivou naději, že mě zničíte.

Drž se. Tvé klokaní buňky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: PODRACKÝ je adekvátní

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.04.2007, 15:26

Oh, drahý Klokane, Vy nejste tak důležitý, aby někdo trval na Vašem zničení. Alespoň vnášíte do zdejší zahnívající louže mírnou dávku originality. Díky, alespoň si trochu pocvičím buňku.

Odpovědět na příspěvek

 

Asi nebudu moc populární.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 17.04.2007, 17:53

Odpovědí: 0

Možná nechápu ten článek jako některé zejména diskutérky, tak proto.

Myslím, že tam jsou obsaženy principy a nosné myšlenky neumě obalené balastem. Navíc ne úplně šťastným. Přikláním se k tomu, že posílání kohokoli na jakékoli místo je přinejmenším hloupost. Ale napsal-li by autor, že je třeba tvořit prostor pro rodiny a jak a ten zbytek by si odpustil, ačkoli je možné, že by to časem k takovému stavu dospělo samovolně, tak by udělal líp. Tedy on to také píše, ale červeným hadrem na místní hlavně diskutérky jsou ty věci, které chápu že jsou asi míněny jako výsledek vývoje při politice pro rodinné podpory. Dát dohromady rodiny respektive klást důraz na jejich udržení asi ale není zájem a souhlasím s autorem, že je nejvyšší metou současné společnosti úspěšný = bohatý(co nejvíc konzumující)jedinec, nikoli v pohodě rodina.

Osamělostí v tomto článku chápu stav, kdy jedinec ačkoli z pohledu průměru je již úspěšný, vede bohatý společenský život a přesto je sám. On sám se takto nevidí a jen se snaží stoupat výše dále a být ještě lepším. To znamená mít dražší auto, či šperk, ... . Taková ta rádoby "filozofie" : žij rychle, naplno a nech po sobě pěknou mrtvolu.

Odpovědět na příspěvek

 

k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 17.04.2007, 21:06

Odpovědí: 53

omlouvám se, že odbočím ke genderovému konstruktu :

je zajímavé, že celý tento konstrukt (zkuste si namátkou najít pár odkazů Googlem) je zaměřený na to, jaké jsou stávající role, a jak je to špatně pro ženy.
Nikde !! se ale nedočtete, čím tyto špatné role nahradit, aby tedy bylo lépe
Konkrétně: jaká tedy má být role ženy a muže, aby to bylo konečně správně.:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: k diskriminaci žen

Autor: mika Žena

Založeno: 18.04.2007, 04:59

Víte, ono by bylo nejlepší, kdyby si svou roli našel každý sám a k tomu i partnera, kterému taková role imponuje. A hlavně necpat svou roli jako jedinou správnou ostatním. Tak by to bylo snad konečně správně. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 12:14

to, co píšete bohužel není dost dobře možné. Mezi lidmi (abychom tu mohli společně existovat) musí fungovat nějaká pravidla ale i nějaká dělba práce a "úkolů". Naše role na tomto světě jsou spojeny jednak s nějakými povinnostmi a pak i s určitým legitimním očekáváním.
Přestanou-li platit v nějaké oblasti pravidla, ocitneme se v chaosu.

T.j. destrukce stávajících rolí nutně musí vést k jejich nahrazení nějakými jinými rolemi.

Na co upozorňuji je to, že stejně jako disent neměl představu o tom, co konstruovat poté, kdy se zdaří destrukce systému (a na tom také disidentské hnutí skončilo po sametové revoluci), feminismus nabízí destrukci stávajících rolí aniž by nabízel jakoukoli další variantu.

Vezmu-li tuto paralelu, tak si všimněte, že disidenti jako politici skončili téměř bezprostředně poté, kdy bylo dosaženo destrukce. A nové uspořádání společnosti se odehrálo již zcela mimo disent.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 12:32

Jistěže je to možné. Pochybuji, že by se někomu jednalo o totální dekonstrukci a zrušení jakýchkoli pravidel.

Tím základním pravidlem a legitimním očekáváním, které musí zůstat zachováno, je úcta k partnerovi a vyžadování úcty k vlastní osobě. A vědomí toho, že existuje určité penzum prací, o které se musíme podělit, a že je mou povinností se na nich podílet aspoň z (hypotetické) poloviny. Legitimně rovněž mohu očekávát totéž od toho druhého. A mohu od něho legitimně očekávat - a sama mu musím poskytnout - ochotu dohodnout se o sporných bodech.

Na druhou stranu nemám právo legitimně očekávat, že se samo sebou rozumí, že partner bude vykonávat kteroukoli konkrétní činnost, kterou jsme fyzicky schopni vykonat oba.

Samotné rozdělení prací není a nemůže být něčím, co je samozřejmě očekáváno a předpokládáno. Víte, kolik může nastat konfliktů jen proto, že jeden byl z původní rodiny zvyklý na A a druhý na B? Když to přeženu, tak v jedné rodině si třeba mažou housku vcelku a ve druhé si ji rozkrojí a náplň dají dovnitř. A co teď? Bylo by správné prosazovat, že houska se ZÁSADNĚ krájí, protože tak jsem na to zvyklá z domova a tak je to jediné správné? Nebo uznat, že partnerovo stanovisko má úplně stejnou váhu jako to moje a že se budeme muset nějak dohodnout (třeba tak, že když mažu housku já, budu to dělat po svém, když ty, tak to budeš dělat taky po svém a vzájemně si to nebudeme vyčítat, mimo jiné proto,že taková prkotina za to vůbec nestojí)?

Pokud je něco pravdy na tom, že převážná většina tíhne k nějakému přirozenému chování, tak to ve většině případů stejně asi dopadne tak, že muž bude spravovat auto a žena třeba péct bábovku. Ale pokud to budou chtít obráceně, tak je to jejich věc, a pokud to udělají s vědomím, že to tak chtějí, tak si to jednak navzájem nebudou vyčítat, jednak si navzájem více uvědomí hodnotu práce toho druhého, pokud ji nebudou považovat za samozřejmost. Příklad - pokud mne nikdy ani nenapadlo opravit něco na autě, mohu mít tendence nepovažovat to vůbec za práci a myslet si o muži, který přijde zmazaný z dílny, že se tam vlastně jen bavil. Pokud jsem k tomu přičichla a zjistila, že je to těžká a špinavá práce, kterou bych rozhodně nechtěla dělat častěji, tak asi budu k tomu muži vracejícímu se z dílny přistupovat trochu jinak - budu mu vděčná, že zařídil něco, co bych já nechtěla dělat ani omylem. A tak je to se vším.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 12:40

zkusme na chvíli vzlétnout nad hromadu špinavého nádobí :-)
zkusme si říci, co jsou ony atributy ženství, kterým se bráníme a zkusme si říci jkými je nahradíme :-)
Mirek Vodrážka nabízí transgender (uvažuje i o cestování mezi gendry) :-)))

a nedá mi, aVy mi to jistě prominete, abych se nepousmála nad tím, jak etailně a konkrétně rgumentujete mikrosvtem, když já píši o makrosvětě. Inu, typicky ženské :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 12:45

Dobře, tak začněte, to by mne samotnou taky zajímalo.

BTW, myslím, že většina našich problémů a nedorozumění pramení právě z toho mikrosvěta, tak je dobré se nad ním trochu pozastavit. Řešit problémy Ruandy Ugandy můžeme až návazně ;o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:13

ale náš mikrosvět přeci makrosvět zásadně ovlivňuje :-)

ok. k ženství :-)
připisuje se nám větší emotivnost, připisuje se nám větší jemnost, mateřskost, větší orientace na mikrosvět a lepší schopnost péče o něj
proč je pro nás dobré to popřít ? (a neobracejme to tak, že bojujeme s jakýmsi osočením neschopnosti být jiné)
zkusme se soustředit na to, co získáme, když budeme jiné

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:42

Myslím, že tuto otázku je potřeba položit jinak:

JSME skutečně takové (nikoli jako celek, ale já, vy, Dulcibelka, Kristina...) Pokud ano, nemá smysl si to zastírat. Pokud ne, nemá smysl to předstírat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:54

ne,ne
to bychom se dostali k tomu, že nejde o typický jev, ale o jev absolutní. Samozřejmě, že absolutně to neplatí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:56

Dobře, ale já přece mohu vycházet jen z toho, jaká jsem já, ne jací jsou většinou příslušníci nějaké skupiny, ke které náhodou patřím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 23.04.2007, 20:19

ok

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:47

A ještě něco: na tomto fóru (i jinde) se vyskytnou občas takové perly, že chlapi jsou racionální, zatímco ženské emotivní, a samozřejmě platnější způsob rozhodování je ten racionální, zatímco ženské kecy ovlivněné emocemi je nejlépe pouštět jedním uchem tam a druhým zas ven. Takže pokud někdo toto vezme vážně, nedivím se, že bude svou emocionalitu pečlivě tajit .o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:08

to je právě ta absolutizace :-) která neplatí
ale přijmu-li že jsem jako žena více emotivní, a uvědomím-li si skutečné (obecné) důsledky emotivnosti, mohu se pokusit svoji emotivnost nějak korigovat.
Odvrhnu-li to jako nesmysl, a budu se považovat za racionální (ačkoli jednám v emoci) jak to může dopadnout ?
a ještě k těm mužům : pokud jde o mě, nemám UŽ potřebu se nějak srovnávat s muži. Ale to platí odtehdy, kdy jsem se vším všudy přijala, že jsem žena.:-) Pak srovnávání se s muži, ztrácí na významu. naopak s úsměvným pochopením někdy pozoruji, jak se to mé ženství konkrétně umí projevit. (a nemyslím tím nic sexuálního).

a ještě jedna věc( když už jsem tak rozkecaná) :
já sama jsem si všimla, že ačkoli můj vnos do rodinného rozpočtu není zanedbatelný, netíží mě onen pocit odpovědnosti za ekonomický stav rodiny.
Podle mě je to zakódovaná informace, že nejsem jako žena živitelkou rodiny.
Představím-li si, že bych byla samoživitelkou, pak by šlo opět o něco jiného, šlo by o zakódovanou informaci chránit děti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.04.2007, 17:15

Pokud je to absolutizace, která neplatí, tak proč by měla každá žena tuto absolutizaci automaticky přijímat jako svůj individuální rys? Ať si každý svou emotivnost uvědomuje a ať ji vhodně koriguje nebo jí dává průchod, to platí pro muže i ženy.

Že UŽ nemáte potřebu se srovnávat s muži je chválihodné, ale irelevantní. Já tu potřebu taky nemám a nikdy jsem neměla, a jsem si jistá, že i spousta zdejších diskutujících žen. Ten pocit, že ženy se tím, co dělají, mají potřebu s muži srovnávat či se jim vyrovnávat, mají spíš někteří zdejší diskutující muži a občas je jim sáhodlouze vysvětlováno, že tomu tak není, že ženy mají své vlastní aspirace, které se k mužům nikterak nevztahují.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 18.04.2007, 18:15

Souhlasím, pěkně psáno. Ve Vaší diskusi s Alison je v podstatě jemný rozdíl a přikláním se více Vaším formulacím, ačkoli v podstatě píšete místy naprosto to samé jen jinými slovy.
Za klíčové ve Vašich postech považuji právě to srovnání se se sebou, s tím čím člověk je.
V podstatě je to dospělost.
A pokud se Vám to skutečně povedlo pak upřímně blahopřeji. Sám si také myslím že se mi to povedlo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Dáša Žena

Založeno: 18.04.2007, 20:06

Jenom se tak zeptám, nebudete mít doufám nic proti tomu, když se jako žena budu srovnávat výhradně se ženou, pokud jde třeba o novou sukni :-) ale na pracovišti se budu srovnávat s kýmkoliv, ať muž, žena, nebo modrá veverka, jelikož tam neřeším sukni, ale práci v laboratoři?

Hezký den!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 19.04.2007, 08:25

Nebojte, klidně srovnávejte kdekoli, cokoli a také s čímkoli. Máte-li tu potřebu srovnávejte. (sukni, auto, partnera, kamarádky, ... kolegyni, zvířátko, ...)

Nemyslím že je to štastný přístup, ale pravdou je, že si většinu neštěstí způsobujeme sami, tak vlastně proč ne. Asi Vám to něco přináší.

Nápodobně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 19.04.2007, 08:46

Jirko - když budete hrát s někým řekněme šachy, nebo s ním poběžíte o závod, tak se s ním taky srovnáváte, ne? A je na tom něco špatného? Myslíte, že soutěživost je vlastní jen mužům a že ten, kdo občas bere věci jako výzvu, musí být nutně nešťastný?

Myslím, že Dáše rozumím - srovnávání nikoli ve smyslu závisti nebo něčeho takového, ale třeba - ten dotyčný/ta dotyčná je v určitém směru o něco lepší než já - běhá rychleji, má v laboratoři lepší výsledky.... co já vím. Musím se podívat, jak to dělá, chci být taky lepší. Třeba.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 20.04.2007, 22:16

Až co jsem to odeslal, jsem si uvědomil, že jsem to nenapsal úplně přesně. Nicméně podle Vaší reakce usuzuji, že jsem svůj post nemusel doplňovat.
Ano, velmi záleží na tom z jakého úhlu pohledu to srovnávání probíhá. Neméně důležité je také to s jakou motivací a následně jak dotyčný srovnávač s tím k čemu dospěl naloží. (jestli bude o kozu usilovat aby ji také měl, nebo si bude přát aby sousedovi chcípla, či půjde a zabije mu ji)

Asi mi budete opět odpovídat, že ve Vašem okolí závistiví lidé nejsou a tak nemám pravdu, niméně jsem přesvědčen o tom, že těch co mají k srovnávání pozitivní přístup je pomálu. (a nejspíš je jich většina ve Vašem okolí, soukromnice jedna :D )

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 20.04.2007, 23:27

Vidíte, to mě nenapadlo, že to srovnávání primárně myslíte tak, že ten dotyčný přeje sousedovi, aby mu koza chcípla, nebo mu ji rovnou půjde zabít.

Opravdu jsem to myslela v tom směru - on je v něčem dobrej, to chci taky, co pro to musím udělat ? zcela bez postranních úmyslů ;o))

Vím, že s tím jsem už trapná, ale ve svém okolí opravdu závistivé lidi nepozoruji (tedy do hlav jim nevidím). Ale taky je fakt, že si bohudíky můžu dovolit stýkat se s tím, s kým chci, a kdyby někdo projevoval závist moc okatě, asi bych ho vyškrtla ze seznamu ;o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 21.04.2007, 00:10

Vyjmenoval jsem řekněme tři možné stupně, ...

Třeba se snažit být lepší. (budu makat, snažit se nebo zabiju všechny lepší a jsem nejlepší)

Alison, Vy jste asi kouzelná osůbka, rád bych Vás poznal a naučil se, nebo alespoň poznal od Vás Váš způsob jak nahlížíte svět. Asi něco málo podobného mám také. Také nevidím tolik nešťastných lidí kolem sebe, na neštěstí se docela často kolem mne objevují lidé, kteří mi ty ostatní umí "představit". Ne že bych každému vše sežral a tak si ověřitelné ověřuji. Naštěstí se podobní našeptávači občas pletou. Naneštěstí oběma směry. :(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 21.04.2007, 20:43

Asi něco jako prosťáček boží, ne ;o)))

Ne, vážně: jsem toho názoru, že život je příliš krátký na to, abychom se zatěžovali s lidmi, se kterými nám není dobře. Pokud si to samozřejmě můžeme dovolit. Já mám navíc bohudík (nebo bohužel?) takovou vlastnost, že se sice dlouho snažím konání druhých vykládat tím lepším možným způsobem, ale jakmile mě někdo jednoznačně podtrhne, zavře se záklopka a s takovým člověkem končím, popřípadě omezuji kontakt s ním na nezbytné minimum. Není to otázka vůle, spíš toho, že nemohu jinak.

A pokud jde o to srovnávání - je vcelku jedno, jak na to nahlížejí ostatní, důležité je, jak na to nahlížím já (tedy ne já Alizon, ale jeden každý z nás, pokud jde o něho).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 07.05.2007, 10:31

Ale ne Alison, tak jsem to fakt nemyslel.

To máte pravdu. Tohle mám podobně. Každý člověk u mě má na začátku čisté konto a pak si "připisuje body". Když kladné, tak fajn, když záporné, tak se můj odstup zvětšuje. Má to výhodu, že se ke mě jen tak někdo nedostane a tím pádem neublíží. Nevýhoda je ta, že je velmi málo lidí, kteří jsou u mne v kategorii přátelé a v kategorii kamarádi mi v pohodě stačí jedna ruka i s rezervou.

Souhlas. Jenže neustále se potkávám s lidmi ze kterých padají slovní spojení jako: co by tomu řekli... , jak by to vypadalo ....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 07.05.2007, 19:45

Zajímavé... já to chápu obráceně, že přítel je "víc" než kamarád ;o))) A je v pořádku, že jich nemáte moc, ono totiž kamarádství i přátelství vyžaduje občas dost velké časové, citové i jiné investice a to prostě člověk není fyzicky schopen poskytovat dejme tomu třiceti lidem ;o)))

Ti lidé, o kterých mluvíte, jsou vlastně chudáci. Tenhle sklon "ohlížet se, co by tomu řekla paní Nováková" je velice omezující a když si to vezmete logicky, tak paní Novákovou to buď nebude vůbec zajímat, protože má dost starostí sama se sebou, nebo je to notorická drbna a má cenu dělat cokoli, abyste uspokojil takového člověka? Nehledě na to, že někteří lidé si vlastní pocit méněcennosti kompenzují tím, že hledají mouchy na druhých, a takovou osobu byste neuspokojil, ani kdybyste byl vzor dokonalosti. A pokud máte nějaký problém, nebudou to oni, kdo vám s ním pomůže. Takže "co by tomu řekli lidi" a "jak by to vypadalo" jsou zbytečné starosti, kterými je pošetilost se zabývat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 10.05.2007, 15:35

To je o definici pojmů, navíc ženy a "kamarádství" to je jiná kapitola. Nic ve zlém.

Naprostý souhlas. Taky mě to nikdy netankovalo a argumentům typu : to se nedělá, co by tomu řekli ostatní, vytrvale nerozumím. Pokud akceptuji že se něco nedělá, tak ne proto, ale spíš kvůli tomu člověku, kterému je to nepříjemné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 10.05.2007, 15:44

Ano, je to o definici pojmů.

Ale - bez urážky - co Vy můžete vědět o ženách a kamarádství? A proč ty uvozovky?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 19:56

Souhlasím s příspěvkem Kristiny.

Když je někdo přehnaně emotivní, tak je jistě dobře, aby učinil to, co říkáte. Ale jakkoli je možné a snad i pravděpodobné, že mezi ženami těch emotivních osob bude asi více než mezi muži, je nesmysl uvažovat "jsem žena, a tak jsem přehnaně emotivní a musím se v tom korigovat."

Máte pravdu v tom, že nemá smysl lhát si do kapsy, ale ani v jednom směru. Když skutečně budu emotivní, tak si to mám přiznat a snažit se, aby to nepřesáhlo nějakou rozumnou hranici. Když budu racionální, platí totéž (člověk řídící se pouze a výhradně raciem také není úplný ideál). Ale proč bych se na druhou stranu měla mermomocí tlačit do pozice emotivní osoby jen proto, že jsem ženská, když můj problém je třeba zcela opačný?

A re rodinné finance - vidíte, já to mám přesně opačně. Po celou dobu svého dospělého života jsem vlastní odpovědnost za rodinné finance cítila a cítím ji i teď bez ohledu na to, že mám partnera, který by nás bez větších problémů uživil i sám.
Souvisí to s něčím, co jsem zažila v dětství, a tak si myslím, že to není nijak zakódované, ale naučené.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Alizon

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 18.04.2007, 14:16

Milá Alizon, rád bych dodal takovou drobnost k těm Vašim houskám.

Někteří lidé považují za normální (například já), když už zrovna mažou někomu třeba housku, že se zeptají toho druhého (nebo se obtěžují si to zapamatovat z minula), na pár věcí: chceš chleba nebo housku?, opéct nebo ne?, namazat v celku nebo rozkrojit?, s čím to chceš? a pak to prostě udělají a NIC neřeší!

No ale chápu, že tato úvaha může mnohým připadat příliš složitá a nevhodné rozkrojení housky by je mohlo fatálním způsobem zdržet ve slibně se rozvíjející kariéře:-)))

Dále považuji za normální, tentokrát u toho "obsluhovaného" protějšku, že v případě kdy opravdu není čas nebo suroviny (nikoliv snaha), prostě sní co dostane, je rád že není hlady, pěkně poděkuje a nedržkuje. Pro mnoho lidí bohužel taky představa z jiný planety.

S tím co píše Alizon se technicky nedá nesouhlasit, ale řešit tímhle způsobem vztahy mužů a žen je totální nesmysl.

Tvrdit že jakýmsi "základním pravidlem" správného fungování společnosti je jakési "penzum prací" a jeho korektní rozdělení a vzájemná úcta partnerů je sice hezké a chvályhodné, leč ABSURDNÍ.

To je jako když si dvě pětileté holčičky na pískovišti povídají o tom, jak se nikdy nerozvedou a budou se s Filípkem a Honzíkem z vedlejšího vchodu milovat až do smrti, protože jim budou vařit teplé večeře, nebudou chlastat jako mamka a kluci budou závodníci a budou mít hodně peněz a koupí jim toho největšího plyšáka.

Tyhle domácí práce, to je fakt nezničitelnej folklór a evergreen. Bože bože, kdy už to vy ženský přestanete omílat dokola.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Alizon

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 19:38

Hele, Klokane, fakticky se musíte hádat za každou cenu? I když v tom prvním boděbodě, na rozdíl od mnoha jiných, nejsme vepři?

Re housky - záměrně jsem použila hodně triviální příklad, protože se domnívám, že celá řada zbytečných sporů se točí právě okolo zcela nepodstatných prkotin. Přesto to zřejmě není samozřejmost, protože sám tvrdíte, že pro spoustu lidí je představa z jiné planety zachovat se tak, jak jste to popsal (a já to také považuji za dobré řešení). Snad jsme se shodli v tom, že kvůli něčemu takovému se nemá cenu hádat.

Re domácí a jiné práce - tady fakt nechápu, co na tom vidíte absurdního? Že existuje určitý objem věcí, které se musí udělat, aby rodina mohla normálně existovat (počínaje vyděláváním peněz přes opravy auta, nákupy, úklid, starost o děti.Že se dospělí členové té rodiny (tedy zpravidla muž a žena) musí nějak dohodnout, jakým způsobem se na tom budou podílet? A že je asi optimální, když mají oba pocit, že se na tom podílejí víceméně vyrovnaným dílem (a nikoli pocit "já celý den dřu a on/ona si jen válí šunky a ještě držkuje")?

A už vůbec mi není jasné, co absurdního vidíte na vzájemné úctě partnerů?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Žena

Založeno: 18.04.2007, 12:41

Role by se měli dělit podle schopností každýho člověka, jinak je to nepřirozený. Nutit vařit ženskou, která je nemehlo a všechno připraví, pokud má manželka šéfkuchaře, je blbost. Má to asi tak stejnou logiku jako tvrdit, že správce sítě by měli dělat zásadně blond lidi, protože je to jejich přirozená role.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Žena

Založeno: 18.04.2007, 12:42

oprava - připálí, ne připraví

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:14

zkuste to vzít obecněji :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:38

A já se zase domnívám, že obecné to bylo dost. Zkuste na to odpovědět :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:17

na co mám odpovědět ? nevidím dotaz

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.04.2007, 16:08

Dobrá, slovo "odpovědět", jestli na něm v téhle souvislosti tak záleží, nahraďte výrazem "reagovat". K tomu není otázky zapotřebí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 18:18

asertivně připomínám, že jsem reagovala :-) další rakce mě nenapadá

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.04.2007, 18:38

No právě, reagovala jste nevěcnou úhybnou moralitou. Ale jestli Vás krom toho nic dalšího nenapadá, pak se nedá nic dělat :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:34

Špatně jste si přečetla příspěvek své předřečnice. Ona nemluví o zániku rolí, ale o tom, že si každý má svou roli najít sám a k tomu i partnera, kterému taková role imponuje. Proč by mělo vést k chaosu, jestliže se oba rozhodneme, že se budeme přibližně stejnou měrou podílet na práci v domácnosti i na rozpočtu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.04.2007, 13:36

Tento příspěvek patřil Kytičce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:27

ale na světě nejste přeci jen Vy a Váš aktuální partner.
Jestliže je (hypoteticky) Vaší rolí především péče o rodinu a domácnost, způsobí samozřejmě komplikace i mě, že se na to necítíte a chcete si vytvořit jinou roli, a své děti proto odložíte.
A pokud jde o role, pak přeci nemůžeme hovořit o tom, že mají nebo musí někomu imponovat.
Role je něco, co bychom měli plnit.
Některé ženy tu tvrdí, že není jejich povinností rodit děti, pečovat o ně na úkor kariéry apod. Ale já si myslím, že by to mělo být vnímáno tak, že je to skutečně jejich role, a že se m,á věc tak, že se rozhodly tuto svoji roli neplnit. Jen v tom případě jsou schopny současně přijmout i odpovědnost za takové své rozhodnutí. Pak jsou schopny vnímat roli mužů, a přijmlout, že jslou muži, kteří se rozhodli zase neplnit svoji roli, a jsou za to odpovědní.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 14:41

Tomu nerozumim, jaké komplikace konkrétně vám způsobí, pokud se Kristina kupříkladu rozhodne, že se o jejich společné děti bude starat její partner a ona půjde do práce? Vás by se to mohlo dotknout snad jedině v případě, že by je oba - ona i její partner - odložila do dětského domova, což by bezesporu nezodpovědné bylo.

Pořizovat si děti skutečně není žádná povinnost. To je naprosto absurdní. A je snad logické a nevyžaduje to žádná zvláštní opatření ani úvahy, že nemít je s sebou nese spoustu příjemností i nepříjemností, stejně tak jako v opačném gardu je mít jsou povinnosti i naopak radosti. A pro co z toho se kdo z nás rozhodne, je jen na něm, protože to budou JEHO radosti a JEHO starosti.

Ovšem když už si je pořídím, mám povinnost se o ně postarat - já i jejich otec.

Tedy - svou povinnost nebudu plnit až tehdy, když si děti pořídím, ale nebudu se o ně starat. Nemít je vůbec není žádné nesplnění povinnosti - vůči komu? společnosti? To už takdy jednou bylo...

A propos, kdo vlastně určuje, jaké ty naše "role" vlastně jsou ;o)))?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 18:27

nehledejte v mých příspěvcích, co tam není :-) popsala jsem hypotetickou situaci, v které nebyl starající se partner.
k pořizování si dětí : myslíte, že to není povinnost ? :-)) myslíte, že se na nás nevztahují primární přírodní zákony ? :-)
proč se bojíte připustit takovou povinnost, když Vám současně píši, že máte právo tuto povinnost nepslnit, ovšem musíte za takové rozhodnutí převzít osobní odpovědnost ?
nepořídím-li si 2,2 dětí, musím přeci přijmout i svoji osobní odpovědnost za to, že jsem nesplnila svůj reprodukční úkol. :-)
a s tím spojené celospolečenské důsledky

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.04.2007, 19:23

Samozřejmě, že to není žádná povinnost. Přírodní zákony žádnou povinnost nestanoví, to je kategorie morální.

Podle přírodních zákonů máme možnost a schopnost (většinou) si nějaké to potomstvo pořídit. A zákon čistě logický praví, že pokud se nás většina rozhodne to neudělat, bude s námi jako s druhem konec. Takto technicky máte pravdu.

Ale myslím, že se trochu zamotáváte v té morální části - buďto mám právo něco neudělat, nebo mám povinnost to udělat, ale nemohu mít zároveň povinnost konat a právo nekonat, ne?

A s tou osobní odpovědností - je snad jasné, že když někdo nemá děti, tak samozřejmě nese veškeré výhody i nevýhody bezdětného života - v tom už snad spočívá podstata odpovědnosti, že někdo nese důsledky svých činů, nebo by snad měl za to stanout před nějakým tribunálem?

A s celospolečenskými důsledky na mě nechoďte - to zní jako z totalitních dob. Převážná většina lidí včetně mne se bude - minimálně u takto vysoce osobních záležitostí - ohlížet především na konkrétní důsledky pro vlastní osobu, než nějaké hypotetické "dobro celé společnosti". Nebo snad znáte někoho, kdo vážně uvažuje asi takto "osobně bych chtěl jen jedno dítě, ale naší populace ubývá, a tak se v zájmu vlasti cítím povinen pořídit si ještě dvě další"?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 19:45

nezamotávám :-)
každou povinnost můžete porušit (v tomto smyslu máte právo ji porušit). Ale nesete důsledky, když se pro to rozhodnete.
k tomu zbývajícímu se už nechci vyjadřovat. Nemůžeme si porozumět. Akcentujete maximální individualismus, od kterého jsem se odvrátila jako od slepé uličky. Nikomu nenutím, aby dělal totéž. :-) prostě chci JEN diskutovat pakliže mě něco konkrétního zaujme. Chci slyšet, co si o nějakém mém názoru myslí někdo jiný, bez ambice přesvědčovat, že mám nějakou pravdu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 19.04.2007, 08:54

Ano, ale slovo "povinnost" pro mne implikuje nějaký závazek vůči někomu nebo něčemu. Povinnost mám vůči někomu nebo něčemu, co jsem si k sobě připoutala (viz Malý princ a jeho růže). Ergo když si pořídím dítě, mám povinnost se společně s jeho otcem o něj postarat.

Ale pořídit si ho žádná povinnost není. To bychom se potom mohli bavit o tom, jestli si tu "povinnost" splnil ten, kdo má dítě jen jedno nebo dvě, když by měl mít těch 2,2 nebo kolik dítěte.

Vůči společnosti mám povinnost chovat se slušně, nepřekračovat zákony a pokud možno nedělat nikomu žádné podrazy. A když můžu někomu pomoct bez vlastní újmy, tak to udělat. Cokoli dalšího je bonus navíc.

A ano, jsem individualista, a na rozdíl od Vás si myslím, že to nejen není slepá ulička, ale že je to jedna z mála možných správných cest a pro mne jediná. Nemyslím, že si nemůžeme porozumět, mám dojem, že chápu, co chcete říct. A taky nejsem absolutní individualista v tom smyslu, že vše záleží jen na jedinci a ten je zcela soběstačný. To ne. Žijeme mezi lidmi a s lidmi a z toho musíme vycházet. Ale odmítám uvažovat v kategoriích "dobro celé společnosti". Můj individualismus mi totiž napovídá, že ten, kdo chce spasit celý svět, často není schopen spasit ani sám sebe.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 19.04.2007, 15:29

A ještě něco - Vy tvrdíte, že když někdo něco udělá/neudělá, ponese si důsledky svého rozhodnutí. Já tvrdím naprosto totéž. V čem se Vaše a moje pojetí liší natolik, že si nemůžeme porozumět? ;o))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.04.2007, 16:42

"Jestliže je (hypoteticky) Vaší rolí především péče o rodinu a domácnost, způsobí samozřejmě komplikace i mě, že se na to necítíte a chcete si vytvořit jinou roli, a své děti proto odložíte."

Tak tomuhle vůbec nerozumím. Zaprvé jsem nemluvila o odkládání dětí, ale o DOHODĚ s partnerem na ROVNOMĚRNÉM rozdělení péče o děti a domácnost. Zadruhé nechápu, jak by Vám osobně tato dohoda mohla způsobit nějaké komplikace.

"A pokud jde o role, pak přeci nemůžeme hovořit o tom, že mají nebo musí někomu imponovat."

A proč bychom o tom nesměli hovořit? Jestliže se nějaká žena rozhodne vzít si muže, který bude ochoten s ní sdílet péči o děti a domácnost, pak si musí nějakého takového najít o on s tímto dělením rolí musí přinejmenším souhlasit (pokud nemám použít mičina termínu "imponovat")

"Role je něco, co bychom měli plnit".

To jistě, ale musí to být role, kterou si dobrovolně vybereme a ne ta, kterou nám vnucují ostatní. O tom tady už pár hodin diskutujeme.

"Některé ženy tu tvrdí, že není jejich povinností rodit děti, pečovat o ně na úkor kariéry apod. Ale já si myslím, že by to mělo být vnímáno tak, že je to skutečně jejich role, a že se m,á věc tak, že se rozhodly tuto svoji roli neplnit."

No dobrá, Vy to vnímáte takhle, protože si myslíte, že víte lépe než ony, co je jejich role. Ony si myslí, že ne, že si tu roli dobrovolně rozhodnou samy.

"Jen v tom případě jsou schopny současně přijmout i odpovědnost za takové své rozhodnutí."

Přij
mout zodpovědnost za svá rozhodnutí musí být schopen každý dospělý a svéprávný tvor, i ten, kdo se na dělení rolí dohodne s partnerem. Nevidím jediný důvod, proč by taková schopnost měla být podmíněna rozhodnutím neplnit roli, kterou mu vnucují ostatní.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: kytička Žena

Založeno: 18.04.2007, 18:35

Ach ne, takový způsob diskuse, je docela nešťastný.
je to o voze a o koze. :-)
já netvrdím, že víc lépe než ženy, co je jjich role. Já přeci (jako žena) píšu o tom, co si myslím, že je role žen. A jsem ta poslední, která ženám něco vnucuje :-)
vy jste přesvědčená, že si o svém vezdejším úkolu (o tom jaká je Vaše role) rozhodujete sama.
Já se jen snažím upozornit na to, že to může být zcela opačně. Že se rozhodujete svoji roli zcela nebo zčásti neplnit.
Umíte v klidu připustit i jinou (hypotetickou) alternativu, než předkládáte ? a v klidu ji prodiskutovat ? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.04.2007, 19:05

Proč si nepřipustíte, že jste v první řadě ČLOVĚK? Který žije tak, jak mu dovolí jeho fyzické a mentální vybavení...a ne herec, který ztvárňuje nějakou roli? Nota bene, přidělenou bez jeho souhlasu...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Eda Muž

Založeno: 17.06.2007, 14:45

Žena není herečka ale počítač,má vždy na paměti aby se pářila s tím jedincem,který ma lepší ekonomické zajištění bez ohledu na jiné okolnosti.Tolik o současných ženách.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 17.06.2007, 14:58

To není pravda, ale to ponechme stranou. Jak by to tedy podle vás mělo správně vypadat, když na jednu stranu píšete, že ženy by měly být ženami a muži muži (a tedy předpokládám, že by to mělo zahrnovat to, že muži budou živit rodinu a ženy se starat o děti), a na druhou stranu zavrhujete ženy, které se podle tohoto vašeho vzorce chovají?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.04.2007, 19:37

Naopak, takový způsob diskuze, kdy se vychází z toho, co spolubesedník napsal, je velmi věcný. Nedá se totiž ošolíchat mlhavými formulacemi a la "vezdejší úkol" a pod.

A proto se znovu ptám, proč by mělo někomu, například Vám, vadit a uvádět svět v chaos, jestliže se se svým partnerem dohodnu na dělbě péče o domácnost a o děti?

Zda je tato dohoda ve shodě nebo v neshodě s mým údajným vezdejším úkolem, je mi naprosto putna, mně stačí, že mi domácnost i manželství fungují, že jsem zdravá, mám zdravé děti a hodného muže, že mohu pracovat a rozvíjet se v oboru, který jsem vystudovala a že občas mám i čas na své koníčky a další věci, které mě baví.

Umíte v klidu připustit, že taková životní alternativa může fungovat aniž by měl člověk pocit, že neplní nějakou předem danou hypotetickou roli, a v klidu ji prodiskutovat? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Eda Muž

Založeno: 17.06.2007, 18:26

Pro vysvětlení buď matky od rodin zajištěné a opečovávané ve všech směrech,nebo vládkyně celého světa se všemi válkami a utrpením,obojí nejde k sobě.Taky doma sedíte na dvou židlích ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k diskriminaci žen

Autor: Alizon Žena

Založeno: 18.06.2007, 20:05

Edo, podle té Vaší definice asi sedím ;o)) a jsem tak spokojená, jinak bych to ani nechtěla.

A jak přesně si představujete to zajištění a opečovávání - jako to, že dotyčná nebude muset chodit do práce a doma vykonávat žádné fyzicky namáhavější práce? A pokud nebude chodit do práce, tak pořád nebo jen dokud jsou děti malé?

Prostě, mohl byste nějak přiblížit svou představu o tom?

Odpovědět na příspěvek

 

Cygáni jsou taky diskriminovaný.

Autor: Milan Muž

Založeno: 17.04.2007, 21:17

Odpovědí: 0

A taky hluší jsou diskriminovaný - onehdá jsem kdesi čet. A taky ti, co mají předkus. A taky tlusťoši, politickokorektně nazývaní nadváhovci.
Kdekdo je diskriminovaný. Každý, kdo něco neumí a nezvládá, je těmi ostatními schopnými diskriminovaný.
Jenom nechápu, jak může být diskriminovaná většina.

Odpovědět na příspěvek

 

Diskriminace žen

Autor: Saša Muž

Založeno: 18.04.2007, 09:52

Odpovědí: 0

se odehrává pouze a výhradně v jejich hlavách.
Ve skutečnosti jsou ženy v naší společnosti systematicky velice zvýhodňovány oproti mužům, a to jak právním řádem, tak v každodenním společenském styku.
Ale stejně jakou černou díru hmotou, ani ženskou duši pozornostmi a výhodami nikdy neuspokojíte.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.