Zprávy


06. ledna 2014

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Pohlavní rozdíly jako faktor při posuzování trestní odpovědnosti

Z hľadiska rodovej príslušnosti sa z pohľadu sociálnej psychológie ukazuje ako zaujímavou všeobecná tendencia ľudí reagovať pozitívnymi emóciami viac na ženy, ako na mužov. Niekoľko štúdií v tejto súvislosti konštatuje, že ženy sú na rozdiel od mužov okolím vnímané ako milé a prívetivé.

Rod a pohlavie sú biologickými danosťami človeka. V súvislosti s posudzovaním trestnej zodpovednosti, z hľadiska rodových rozdielov, sa v tejto súvislosti uskutočnilo viacero psychologických výskumov. Výsledky z nich poukázali na skutočnosť, že na ženy sa hľadí ako na slabšie pohlavie, ktoré je potrebné ochraňovať. Muži sú vnímaní naopak ako silní, rozhodní, agresívni a dominantní. Je zrejmé, že hodnotenie agresívneho správania páchateľa, s prihliadnutím na jeho príslušnosť k rodu, bude ovplyvnené vyššie spomínanými stereotypnými predstavami. Vychádzajúc zo stereotypných predstáv sa v niektorých prípadoch môže na kriminálne správanie žien hľadieť zhovievavejšie. V niektorých prípadoch, ak trestnú zodpovednosť páchateľky posudzuje sudca–muž, môže dôjsť k tomu, čo nazval Wolfgang ako „gentlemenský efekt“. Sudca–muž je ovplyvnený sympatiami voči páchateľke a podľa toho sa voči nej správa zhovievavejšie, prívetivejšie. Ženy si častokrát uvedené správanie uvedomujú a snažia sa manipulovať plačom, prejavmi bezmocnosti a pod., aby ovplyvnili rozhodovanie muža–sudcu. Pri kriminálnom správaní mužov voči ženám bude tendencia ukladať trest oveľa prísnejšie, ako pri obdobnom kriminálnom správaní žien voči mužom, z toho dôvodu, že na správanie žien sa spoločnosťou hľadí ako na menej útočné a hostilné.

V prípade ak žena napr. spácha násilný trestný čin, okrem porušovania právnych noriem porušuje aj isté spoločnosťou zaužívané stereotypné predstavy o typicky ženskom (nežnom, jemnom) správaní. Z dôvodu veľkého kontrastu medzi aktuálnym správaním ženy – páchateľky násilného trestného činu a predstavou spoločnosti o typicky ženskom správaní, môže byť v určitých prípadoch násilné správanie ženy (napr. matky) hodnotenie oveľa prísnejšie, ako obdobné násilné správanie muža.

Niektoré feministické teórie tvrdia, že v dôsledku mocensky podmienených rodových vzťahov existujúcich v spoločnosti, muži neustále vytvárajú a posilňujú právnu reguláciu spoločnosti, aby si udržali moc a autoritu nad ženami. Podľa feministiek muž, ktorý sa správa násilne a agresívne voči žene, bude posudzovaný menej prísne, pretože žena je v porovnaní s mužom vnímaná ako menejcennejšia bytosť. Agresívne a násilné správanie ženy voči mužovi, bude z pohľadu feministických teórií sankcionované prísnejšie, pretože žena si dovolila ohroziť dominantného príslušníka mužského rodu. Názory feministiek sú ovplyvnené okrem iného aj skutočnosťou, že právny systém v minulosti neposkytoval ochranu ženám ako obetiam násilia tak, ako je to v súčasnosti. Sudcovia vtedy mali len málo porozumenia pre ženy, ktoré napr. spáchali vraždu na manželovi po tom, ako už nemohli zniesť jeho úporné týranie.

Výskumné „gender“ štúdie porovnávajúce mužov a ženy, pri spáchaní rovnakých trestných činov poukazujú na isté rozdiely z hľadiska prístupu v posudzovaní trestnej zodpovednosti. Štúdie realizované v USA, Novom Zelánde a vo Veľkej Británii upozorňujú, že pri ženách, ako páchateľkách trestných činov existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa trestné konanie voči nim zastaví. Rovnako tiež pri ženách– páchateľkách existuje menšia pravdepodobnosť že sa dostatnú do výkonu trestu odňatia slobody. Ak sa ženy do vykonu trestu dostatnú, strávia v ňom, v porovaní s mužmi, kratší čas. Uvedený výskum bol realizovaný v súvislosti so súdnymi rozhodnutiami týkajúcimi závažných trestných činov ako napr. vražda, úkladná vražda, ublíženie na zdraví, ako aj pri menej závažných trestných činoch napr. krádež a pod.

Výskumy poukazujúce na rodovú príslušnosť obete v súvislosti s rozhodnutím o uložení výšky trestu pre páchateľa poukazujú na to, že páchatelia-muži, ktorí spáchali trestný čin na obetiach-ženách sú oveľa častejšie trestne stíhaní, obvinení, odsúdení a strávia vo výkone trestu, ako tí páchatelia-muži, ktorí spáchajú rovnaký trestný čin na obetiach–mužoch.

Pár slov o rodičovských právach na Slovensku

Súdna prax na Slovensku je v otázkach rodičovských práv mužov a žien orientovaná profeministicky. Otcovia sú v mnohých ohľadoch znevýhodňovaní oproti matkám v otázkach rozhodovania o zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov.
Zákon o rodine v ustanovení § 24 ods. 4. uvádza, že súd dbá na to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. V praxi však častokrát dochádza k znevýhodňovaniu otcov v ich právach. Ústava SR v ustanovení čl. 12 ods. 2 uvádza: „Zakazuje sa poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať kohokoľvek na základe pohlavia.“. V súvislosti s porozvodovým obdobím sa stále častejšie spomína tzv. syndróm zavrhnutého rodiča (parental alienation syndrome).


Zdroj: agresorka.cz

Přečtení článku: 20705x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

03.05.2017, 18:53   Matka hodila kojence do vroucí vody. Zatmělo se mi, řekla soudu
19.04.2017, 21:19   Kojím, tvrdí matky při rozvodech. A otec dítě skoro nevidí
24.03.2017, 12:04   Otec čtyři roky neviděl dceru, kterou má mít ve střídavé péči. Podle soudů je to v pohodě
21.03.2017, 11:32   Děti jedly omítku. Za týrání dětí dostala žena nakonec podmínku
13.03.2017, 14:14   Rus (66) doplatil na lásku k brněnským tanečnicím. Udaly jej za znásilnění


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.