Zprávy


13. srpna 2008

Feminismus

Redaktor: KaH

Aktualita

Rodina v pojetí západního feminismu

Mým úkolem je shrnout, jak západní feminismus pojímá rodinu a jakou politickou agendu v souvislosti s rodinou prosazuje. To je obtížný úkol, protože neexistuje jen jeden feminismus, ale řada různých feministických směrů, z nichž některé si navzájem ostře odporují.

Dá se říci, že všechny „feminismy“ mají jeden společný cíl: emancipaci žen/lidí z patriarchální nadvlády. Ve všem ostatním se už ovšem liší: V čem vlastně spočívá ta patriarchální nadvláda a jak se projevuje? Jaké prostředky zvolit pro dosažení emancipace? Kdo má vlastně být emancipován? Jaký má být cílový stav? V posledních několika desetiletích dochází mezi jednotlivými feminismy ke sporům i v otázkách „co je to žena“ a „co je to člověk“.
Rád bych jen velmi stručně nastínil tato témata a zasadil často používané pojmy feministického myšlení jako jsou „gender“, „diskurs“ a „sociální konstrukce“ do jejich intelektuálního kontextu. Nejprve se pokusím shrnout hlavní feministické přístupy a směry a jejich postoj k instituci rodiny. Pak se budu soustředit na poststrukturalistický feminismus, který je v současném západním akademickém světě nejvlivnějším feministickým směrem a ze kterého čerpá i současný „genderový“ feministický aktivismus. Závěrem se pokusím nastínit některé jeho praktické implikace.

Mnohost „feminismů“

V posledních třiceti letech se v rámci feministického myšlení střetávají tři dominantní proudy: humanistický feminismus, diferenční feminismus a poststrukturalistický či genderový feminismus.

Humanistický feminismus požaduje, aby i na ženy byly plně aplikovány principy moderního liberalismu, které byly původně vytvořeny muži a pouze pro muže. Tento typ feminismu spočívá na představě univerzální podstaty lidství, sdílené všemi lidmi bez ohledu na jejich pohlaví, a volá po důsledném dovršení osvícensko-liberálního projektu tak, aby plně zahrnul i ženy. Humanistickému feminismu tedy jde o emancipaci podřízené a marginalizované ženy do pozice člověka v moderním liberální smyslu, tedy racionální autonomní bytosti reprezentující civilizaci v protikladu k přírodě.

Humanistické feministky tvrdí, že moderní liberální projekt sice vedl ke svržení předmoderní autority panovníka a k jejímu nahrazení demokratickou společenskou smlouvou, ale že tato smlouva byla uzavřena pouze mezi muži. Sféra rodinného života byla vyčleněna z nově vytvořené demokratické veřejné sféry a zůstala místem patriarchálního panství nad ženami. Rodina je tedy především místem, kam byla žena po demokratizaci veřejného života uvězněna a kde je prostřednictvím mužské mocenské kontroly potlačováno její liberálně pojímané přirozené lidství.

Humanistický feminismus je tedy individualistický, jeho cílem je osvobodit jednotlivce. Ideálem diferencialistického feminismu je naopak prosazení politické a morální rovnosti mezi dvěma skupinami – muži a ženami. Vychází s přesvědčení, že univerzalismus humanistického feminismu je fikcí a že mezi muži a ženami existují významné rozdíly, které jsou přirozeného původu. Požaduje proto, aby byly ve veřejné sféře prosazovány hodnoty, které odpovídají specificky ženské zkušenosti péče o dítě, a aby se „mateřské myšlení“ stalo základem politiky. Rozdíly mezi muži a ženami jsou „esenciální“ povahy, neboť jsou určené přirozenou biologickou odlišností.

Míra a původ těchto přirozených rozdílů pak vedou k dalšímu štěpení v rámci diferencialistického proudu. Na jednu stranu zde najdeme radikální feministky, které vztahy mezi muži a ženami jako rozdílnými skupinami vnímají jako boj a usilují o nahrazení patriarchátu matriarchátem. Na druhou stranu v něm jsou zastoupeny i křesťanské feministky, které zdůrazňují přirozenou komplementaritu rolí mužů a žen a snaží se dosáhnout společenského uznání důležitosti ženské mateřské role a posílení jejího vlivu ve společnosti. Konečně zde najdeme směry blízké různým formám novopohanství, které předpokládají mystickou jednotu žen a Matky Přírody, kterou muži nemohou nikdy dosáhnout.

Poststrukturalistický feminismus se ostře vymezuje vůči oběma předchozím proudům a považuje individualistický i skupinový esencialismus za nepřijatelný. Univerzalistickou identitu racionálního člověka i partikularistickou identitu přírodě blízkých žen považuje za pouhé sociální konstrukty, tedy za výtvory historicky nahodilých sociálních praktik, které navíc nevědomky podpírají nadvládu tradičního patriarchátu – osvícenští liberálové, ujařmující ženy, tak přece činili právě s odkazem na jejich údajnou iracionalitu a „přírodnost“. To, že humanistické feministky předpokládají existenci přirozené lidské podstaty a diferencialistické feministky zase existenci nějakého přirozeného mužství a ženství, znamená falešnou naturalizaci těchto společenských konstruktů, tedy předstírání jejich „přírodní povahy“.

Praktickým příkladem rozporů mezi různými feministickými proudy je třeba spor o pornografii: je pornografie nástrojem mužské nadvlády nad ženami a projevem maskulinního násilí, které degraduje ženy do pozice nesvéprávných sexuálních objektů? Nebo je naopak účast žen na produkci pornografie žádoucí, neboť představuje rozšíření svobodné volby pro ženy, vymanění ženy z genderového stereotypu spořádané manželky a dobrou příležitost k podkopávání norem měšťácké morálky?

Je možné najít vnitřní rozpory i u konkrétních konceptů feministické politiky, jako je například „gender mainstreaming“. Tímto pojmem se myslí to, že při vytváření veřejných rozpočtů se má brát rovný ohled na zájmy mužů i žen – tedy že se nemají všechny obecní peníze utratit za nové fotbalové hřiště (tedy za zábavu pro muže), ale i za projekty určené ženám (například mateřské centrum). To je ale v rozporu s hlavním proklamovaným cílem poststrukturalistického feminismu, kterým je odbourání genderových stereotypů – tedy právě představy, že fotbal je „mužskou“ zábavou a mateřské centrum „záležitostí pro ženy“. Gender mainstreaming tak ve skutečnosti genderové stereotypy spíše posiluje.

Pojďme se nyní trochu více seznámit s poststrukturalistickým feminismem, který dnes na západních univerzitách dominuje a poskytuje intelektuální arzenál současnému genderovému aktivismu.

Poststrukturalistický (postmodernistický) feminismus

Poststrukturalistický nebo též postmodernistický feminismus vychází z lingvistických teorií frankfurtské školy a z teorií moci a diskursu Michela Foucaulta. Jeho východiskem je přesvědčení, že to, co vnímáme jako realitu, není nikdy svou povahou objektivní a „přirozené“, ale že je to vždy lidským výtvorem. Charakteristiky, které přisuzujeme člověku, muži a ženě, jsou vždy jen kulturními produkty. Vzhledem k tomu, že diskurs (neboli veřejná mezilidská komunikace v rámci které dochází k definování a prosazování společenských norem a hodnot), se z velké části odehrává prostřednictvím jazyka, je realita v zásadě odvozená od jazyka. Pokud nějaká realita existuje, tak pouze v rámci jazyka. Pokud pozměníme jazyk (tedy významy pojmů, které používá), změníme tím i realitu. Proto i onen velký důraz, který genderový feminismus klade na reformu jazyka.

Podle Foucaulta je diskurs projevem moci. Kdo se zmocní jazyka a diskursu, ovládne společnost. Jakýkoli výsledek diskursu (tedy jakýkoli společností sdílený význam klíčových pojmů) je pouze výsledkem aktuální mocenské dominance, která v diskursu převládla. Poststukturalistický feminismus na rodinu pohlíží zcela v duchu tohoto přístupu. To, co v posledních staletích chápe většinová společnost pod pojmy „rodina“, „muž“ a „žena“, nemá podle něj přirozený základ, ale jedná se o konstrukty hájící patriarchální mocenskou hierarchii, ve které dominují bílí bohatí heterosexuální muži. Neexistuje žádné univerzální lidství, ani mužství, ani ženství. Tyto identity nejsou přirozenými fenomény, ale jsou výsledkem společenských institucí a praktik. Všechno je jen produktem kulturní interpretace.

Poststrukturalistický feminismus odlišuje biologické pohlaví a „sociální pohlaví“ (tedy „gender“) a tvrdí, že neexistuje žádná přirozená souvislost mezi ženským biologickým a ženským sociálním pohlavím a mezi mužským biologickým a mužským sociálním pohlavím. Významy, vlastnosti, role a normy chování přiřazené biologickým ženám a biologickým mužům nevyplývají z jejich biologické podstaty, ale pouze ze společenského diskursu. Neexistují žádné vlastnosti a sociální role, které by od přirozenosti přináležely ženám nebo mužům. Představa, že mezi specificky ženské role patří mateřství a specificky mužskou rolí je být ochráncem rodiny, je příkladem takzvaných genderových stereotypů. Genderové stereotypy reprodukují patriarchální mocenskou dominanci a jejich odstranění je proto v agendě poststrukturalistického feminismu na předním místě. Tvrdí, že jakékoli poukazování na údajnou přirozenost třeba mateřské role ženy je umělou „naturalizací“ tohoto genderového stereotypu a tedy pokusem legitimizovat útlak.

Základním východiskem poststrukturalistického feminismu je tedy odhalení, že rodina založená na heterosexuálním manželském sňatku není nic přirozeného, ale že je to naopak umělý sociální konstrukt sloužící konkrétní mocenské dominanci heterosexuálních mužů nad ženami a homosexuály. Poststrukturalistky odmítají konzervativní předpoklad přirozené komplementarity rolí mužů a žen v rodině a považují ji za klasickou ukázku utlačovatelského genderového stereotypu.

Poststrukturalistický feminismus odmítá rovněž dichotomii pouhých dvou pohlaví, neboť ji považuje ze umělou a represivní, a tvrdí, že existuje celá škála pohlaví a sexuálních identit, které mohou být libovolně kombinovány. Společenské normy musí takovou půvabnou rozmanitost nejenom umožňovat, ale i oceňovat. To je samozřejmě cesta k radikální redefinici pojmu „rodina“ - ideálem je „zmnožování polymorfních bytostí neurčitého pohlaví“ a „rekonstrukce“ všech identit. Novou „osvobozenou rodinu“ tak mohou tvořit děti vychovávané například párem sestávajícím z lesbického muže a transvestity a společnost to má nejenom považovat za zcela normální, ale přímo takové uspořádání oceňovat jakožto pokrokové.

Cílem poststrukturalistického feminismu již není osvobození konkrétního ženy jakožto člověka ani osvobození žen jako skupinové identity, ale emancipace ze samotných patriarchálních identit „člověka“, „ženy“ a „muže“, které jsou falešně prezentovány jako něco přirozeného – a to jak patriarchálními konzervativci, tak humanistickými a diferencialistickými feministkami.

Emancipace od struktur patriarchální společnosti se proto nemá týkat jen „žen“, protože tím by argumentace sklouzávala do esencialismu. Poststrukturalistické feministky často zdůrazňují, že jejich zájmem je od patriarchální struktury osvobodit i biologické muže, protože i oni jsou genderovými stereotypy patriarchální struktury utlačováni – očekává se od nich, že budou schopni ochránit a zabezpečit svou rodinu, že si budou umět v každé situaci poradit a že nebudou projevovat své emoce. Poststrukturalistické feministky se například domnívají, že muž nemůže v hospodě před svými kamarády přiznat, že doma vaří, protože by ho to vystavilo posměchu a zpochybnění jeho stereotypizované mužství, takže udržování „patriarchální nadvlády“ představuje těžké břemeno i pro samotné muže, kteří by se rádi jejím „stereotypním vzorcům“ vzepřeli.

Na rozdíl od starších emancipačních hnutí se tak v současném feminismu znejasňuje rozlišení, kdo konkrétně je utlačovatel a kdo utlačovaný. Lidé utlačují sami sebe tím, že přejímají a brání genderové stereotypy. Při hájení „patriarchátu“ hrají ženy možná ještě větší roli, než muži, protože jsou to ony, kdo mají kontrolu nad výchovou dětí – dívek i chlapců. Rodina je pak chápána jako mocenská struktura, která napomáhá sociálnímu a kulturnímu utváření genderových identit a stereotypů prostřednictvím výchovy.

Fakt, že samy ženy jsou obránkyněmi utlačovatelských genderových stereotypů, poststrukturalistický feminismus otevřeně připouští a vysvětluje tím to, že jen malé procento žen se s feminismem identifikuje. Zároveň je to pro něj další způsob, jak zaplašit strašidlo feministického esencialismu, který „prezentuje muže jako pány a ženy jako oběti“, čímž se dopouští stereotypizace.

Formální institucionální útlak byl sice již z velké části odstraněn, ale zbývá útlak kulturní, jazykový a ekonomický, který mnohdy determinuje osud mužů a žen mnohem důsledněji, než otevřeně diskriminační zákonodárství. Cílem poststrukturalistického feminismu je tedy proměna jazyka, vzorců chápání reality, neformálních společenských norem a osobní identity. Nástrojem k jeho dosažení je překračování a narušování pravidel vymezených „měšťáckou morálkou“ a „podvracení“ (subversion) zkonstruovaných genderových rolí a tím i celého patriarchálního společenského řádu. Co není dostatečně „podvratné“, je reakční, a to včetně řady feministických směrů.

Inspirace Foucaultem a jeho premisou „za vším hledej mocenský boj“ je viditelná i v pohledu postsrukturalistických feministek na klasickou rodinu. Právě v rodině prý probíhá nelítostný boj o moc a následkem toho musí být rodina považována za legitimní součást politiky a nikoli za soukromou sférou. Oddělení soukromé (tedy rodinné) a veřejné (tedy politické) sféry lidského života považují za pouhý, byť poměrně rafinovaný mocenský nástroj „patriarchálního útlaku“.

S ohledem na výše řečené je nutné znovu zdůraznit, že současný feminismus se na své intelektuální úrovni nepovažuje „osvobození žen“ za svůj strategický cíl, protože tím by stvrzoval existenci kulturně zkonstruované identity „ženství“, kterou chce naopak odstranit. Jeho cílem je relativizace všech podobných identit, které jsou podle něj plodem utlačovatelského kulturního vývoje. Feminismus diferencialistek, který zdůrazňuje mateřskou sílu a hodnotu ženy, považují za zrovna tak utlačovatelský, jako byl tradiční patriarchalismus – tentokrát vůči alternativním identitám uvnitř vnucovaného ženství, například vůči lesbičkám nebo ženám, které nechtějí být matkami.

Poststrukturalistický feminismus je proto úzce spojen i s homosexuálním hnutím. Vzájemnou přitažlivost jedinců opačných pohlaví (tedy heterosexuální lásku) totiž považuje za jasný kulturní konstrukt zaštiťující se údajnou přirozeností, přičemž jeho mocenským cílem je udržovat systém vnucené heterosexuality. Patriarchální dichotomie „muž-žena“ tak není utlačovatelská jenom vůči „ženám“, ale vůči řadě alternativních identit - homosexuálům, transsexuálům, lesbičkám, transvestitům, lesbickým mužům, homosexuálním ženám a podobně.

Některé důsledky poststrukturalistického feminismu

Vedle výše naznačených strategických cílů má ale poststrukturalistický feminismus i své cíle taktické. Hodlá například využívat v praxi účinného mobilizačního potenciálu konkurenčních feministických proudů. Na teoretické úrovni by to sice vedlo k fatálním rozporům, ale představa „primátu teorie před praxí“ je koneckonců jedním z těch „utlačovatelských patriarchálních konstruktů“, které je nutné odbourat. Viz například výše zmíněnou agendu „gender mainstreamingu“.

Podobně se poststrukturalistický feminismus neštítí takticky využívat existujících institucí patriarchálního systému – například stát. Dekonstrukcí utlačovatelské dichotomie „veřejné versus soukromé“ a zařazením rodinných vztahů do sféry politična chce odstranit autonomii rodiny. Jak to ale udělat konkrétně? Třeba prostřednictvím podřízení intimního rodinného života zásahům státu. „Postmoderní“ stát se tak má stát jedním z hlavních nástrojů prosazování poststrukturalistického feminismu ve všech sférách života – poté, co sám přijal jeho agendu za svou.

A ačkoli je tím konečným cílem radikální osvobození jedince od existujících společenských norem, cesta k němu nutně vede přes zvýšenou politickou represi ve vybraných oblastech. Věcem se nemůže ponechat volný průběh, protože lidé jsou pod silným a dlouhodobým vlivem tradičních, v kultuře a jazyce zakotvených stereotypních představ o tom, co je to rodina, co je to žena, co je to muž a jak se mají lidé chovat. Musí tedy existovat síla, která emancipaci lidí od sebe samotných urychlí. Tou silou má být právě současný pečovatelský stát. Odbourání hranic mezi veřejnou a soukromou sférou a politizace rodinného života umožní, aby se soukromý život stal terčem donucující moci státu, prosazujícího genderovou agendu.

Plán je to jen zdánlivě paradoxní – podobná cesta k vytouženému cíli vedla i v případě komunismu. Aby mohla být nastolena beztřídní a bezstátní společnost dokonalé svobody a hojnosti, bylo nejprve nutné projít fází diktatury proletariátu a ostrého třídního teroru organizovaného totalitním státem.

Žádoucím cílovým stavem je pro poststrukturalistický feminismus odstranění všech společenských a jazykových norem, které jakýmkoli způsobem preferují určitý typ uspořádání rodiny a určitý typ partnerských a sexuálních vztahů. Nemají existovat žádná omezení (a to ani v podobě neformálních společenských a jazykových preferencí) na cestě k svobodnému šíření jakékoli myslitelné i nemyslitelné formy sexuálního a partnerského chování. Pouhá tolerance ze strany „tradičně“ smýšlejících a jednajících lidí ale zdaleka nebude stačit – cílem je, aby alternativní formy partnerství a výchovy dětí získaly ve společnosti (tedy i v kultuře a jazyce) minimálně stejné uznání a podporu jako heterosexuální rodina.

Závěrem je ovšem nutné zmínit, že na taktické rovině se poststrukturalistický feminismus v řadě bodů své kritiky současné konzumní společnosti shoduje například s křesťansko-konzervativním pohledem, i když jak jejich teoretická východiska, tak jejich strategické cíle se radikálně liší. Jedná se například o společnou kritiku destruktivního vlivu současného módního průmyslu, vulgarizace veřejného prostoru prostřednictvím explicitní prezentace žen jako sexuálních objektů či zpochybňování náročnosti a hodnoty práce žen v rodině.

V běžné mediální argumentaci genderového aktivismu, zaměřené na laickou veřejnost, se navíc jen málokdy setkáme s artikulací jeho radikálních filosofických východisek a strategických cílů naznačených v tomto příspěvku. Příkladem může být třeba tlak na zavádění povinné „otcovské dovolené“, který v současnosti sílí v řadě evropských zemí. Strategickou motivací genderového aktivismu, který se toto státní opatření snaží prosadit, není praktická pomoc matkám v péči o děti. To je podružný motiv. Ta rozhodující motivace se nachází na symbolické rovině – jde o rekonstrukci společenských rolí a podkopání „buržoazních hodnot“. Ale to se v běžné veřejné debatě většinou neobjeví.

I přes zdánlivou neškodnost, nebo dokonce prospěšnost, některých taktických cílů genderového aktivismu však stále zůstává zásadním předmětem sporu, zda mají být záležitosti dosud nepolitických mezilidských vztahů (jak spolu lidé mluví; jak fungují jejich rodiny z hlediska dělby práce mezi manžely; jaké jsou obrázky v dětských knihách) předmětem radikální politizace a tím legitimním polem pro zásahy státní moci. Kromě toho bychom neměli zapomínat na ten radikální strategický cíl, kterým je zásadní proměna společnosti prostřednictvím odstranění ideálu rodiny založené na trvalém heterosexuálním svazku a vzájemné závislosti a komplementaritě jejích členů.

Autor Jan Jireš pracuje v Ústavu politologie FF UK. Příspěvek přednesl na konferenci OI "Rodinná politika a agenda rovnosti žen a mužů" v červnu 2OO7 a vyšel ve stejnojmeném sborníku OI.


Zdroj: Občanský institut 28.7. 2008

Přečtení článku: 332293x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
09.03.2011, 23:16   Ženy brání pokroku a jsou prostitutky, vyslechla si feministka
11.01.2011, 22:44   Ženy a radikální hnutí žen v České republice (úvod)
09.04.2010, 23:10   Jak studovat na umělkyni?
08.04.2010, 12:00   Feministky popírají ženství!


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Velmi dobrý článek.

Autor: katka Žena

Založeno: 13.08.2008, 14:57

Odpovědí: 0

Pochvala redakci.

Odpovědět na příspěvek

 

Dobré

Autor: NTPT Muž

Založeno: 13.08.2008, 15:53

Odpovědí: 0

A ačkoli je tím konečným cílem radikální osvobození jedince od existujících společenských norem, cesta k němu nutně vede přes zvýšenou politickou represi ve vybraných oblastech.


Připomíná mi to výrok z Harryho Pottera, jak ta kravka z ministerstva prohlásila "V rámci pokroku musí být pokrok zastaven"


Mimoc
hodem, ona zvýšená politická represe fe vybraných oblastech, to je jak vystřižené z propagandy třetí říše a z Mein Kampf. Bod pro Zazovo vidění feminismu jako fašismu.

Odpovědět na příspěvek

 

jinak

Autor: NTPT Muž

Založeno: 13.08.2008, 15:55

Odpovědí: 2

jendička s hvězdičkou redakci za ten text. Každopádně velmi výrazně ozřejmuje motivy feministek a to príávě ty skryté, které nikomu v žádné veřejné debatě neřeknou. To pravé jádro.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: jinak

Autor: Mic Muž

Založeno: 13.08.2008, 15:59

Souhlas

Odpovědět na příspěvek

 

Re: jinak

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 14.08.2008, 09:56

Připojuji se k pochvale redakci. Myslím, že je to mnohem lepší než články o krimu za koukání po babách a jiná bulvární témata.

Odpovědět na příspěvek

 

Joke or reality?

Autor: odin Muž

Založeno: 13.08.2008, 21:40

Odpovědí: 71

Harriet Harman, the U. K. Labour Party's Deputy Leader, representing a vacationing Prime Minister Gordon Brown in the House of Commons recently, was asked if she had designs on the party leadership. Harman joked that if she became prime minister, the nation's airports would be thronged with men attempting to flee the country.

Nobody laughed.

Ms. Harman is not only Deputy Leader, she is also Minister for Women and a hard-line feminist by any-one's standards. (She is best known for her introduction of an ironically titled "Equality Bill" that would sanction legal discrimination against men in employment opportunities.)

The whole story:
www.nationalpost.
com/opinion/columnists/st
ory.html?id=719007&p=
1

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Joke or reality?

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 14.08.2008, 10:03

Teda ingliš moc negrómu, ale jestli jsem to pochopil, tak je to docela masakr. :(

A to není za velikou louží, to už je za 40km širokým proužkem slané vody....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Joke or reality?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.08.2008, 11:22

Tery, Mašinko a podobné dámy.

Vysvětlete mi, jestli mám koukat na feminismus jako na neškodný názorový prod, když jeho představitelky prohlašují například "Stanu li se předsedkyní vlády, budou všechna národní letiště plné mužů snažících se emigrovat ze země " ?

Uvědomte si že toto sice bylo prohlášeno v žertu, ale v době tzv politické korektnosti, kdy by podobný výrok na adresu žen byl politický hrob pro svého autora....

Ještě stále vidíte odpor a kontrafeministické zaměření zdejších mužů jako "neodůvodněné" ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Joke or reality?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 15.08.2008, 08:57

...až takhle neškodný?! Myslela jsem, že ovládneme svět potichoučku, do poslední chvíle pánům tvrdíc, že to je pro jejich dobro.

Kdy jsem prohlašovala, že f. je neškodný názorový proud? připomeňte mi, pěkně prosím. Nebo že nenávist k ženám je neodůvodněná? Iracionální jistě, ale bezdůvodná:-?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 15.08.2008, 09:26

NTPT nemluvil o nenávisti k ženám, ale o kontrafeministickém zaměření, tedy pouze o odporu k feministickému hnutí či jeho myšlenkám. Což je něco podstatně jiného a není žádný rozumný důvod to zaměňovat. Antifeministický postoj může, ale nemusí být iracionální. Jak u koho. Podle mě je ale v každém případě navýsost důvodný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 15.08.2008, 12:14

OK. Souhlasím, že článek je hodnotný, Odinův link informativní a ani jedno nezasluhuje znevažování.
Na druhé straně, NTPTho apel, abych odvolala své neexistující tvrzení, je dobrým příkladem iracionálního přístupu.
Jen se mi zdá, že se tu pracuje s tezí, že kořenem feminismu je nenávist k mužům. A zrcadlově militantní postoj se mi poněkud kryje s nenávistí k ženám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Jan Muž

Založeno: 15.08.2008, 12:44

Neměla byste přistupovat k hodnocení nenávisti mezi pohlavími z principu rovnosti. Nenávist ženy k muži má zcela jinou váhu, nežli je tomu naopak. Otázka, zda lze vůbec mluvit o nenávisti muže k ženě, ta se spíše projevuje ze strany slabší a cižádostí postižené bytosti, jakou je nejčastěji žena. Její dojem sexuální moci nad mužem v kontrastu s její předurčeností k podřízenosti vyvolává vleklé trauma rozpolcení a zžíravé zášti vůči muži podporované feministickou propagandou neuznané rovnoprávnosti. Žena skutečně nenávidí celou svojí bytostí a mstivým založením člověka, který soupeří skrytými zbraněmi, když nedokáže obstát v čestném souboji. Muž nikdy nechová pravou nenávist k ženě, nezžírá ho pocit zhrzenosti a nedocenění, jako ji, tak jako těžko bude nenávidět dítě za jeho nevyzrálou nevychovanost. Muži se vždy nechají ženou obměkčit, pokud ona nevyhrocuje konflikt, nepodráží a poddá se jeho převaze. V každém případě jde u muže v případě zloby proti ženě o krátkodobý afekt, který se nepromítá do celého jeho myšlení a subjektivně fixované nenávisti bažící po pomstě. My muži jsme většinou nad takový postoj k ženě povzneseni. Jen pokud nás dráždí, bráníme se chvilkovou agresivitou. Zde mám samozřejmě na mysli střední stav, nikoliv deviantní úchylky. Zkrátka zrcadlově militantní postoj adekvátní feminismu na straně mužů neexistuje. To také vysvětluje mnohé úspěchy feministek, kdy muži ustupují prostě jen proto, aby měli klid a nemuseli se ponižovat k souboji s ženou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 15.08.2008, 16:18

Fyzicke sily jsou rozdilne, tam je zena premozena hrubou silou, takze nic jineho nezskryta forma ji nezbyva. Na cviceni si maji muzi poridit nejake zviratko.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Jan Muž

Založeno: 15.08.2008, 16:37

Převaha muže je celková, rozumová i volní, nikoliv pouze fyzická. Žena, která ji neuznává, se zpronevěřuje svojí přirozenosti i poslání a stává se z ní podlá lasice.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 15.08.2008, 16:43

A z muze, kdyz uplatnuje na slabsiho fyz.silu, se stava co ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Jan Muž

Založeno: 15.08.2008, 16:48

Slušní a vychovaní muži většinou nikdy na ženu hrubou fyzickou sílu nepoužívají. Nemají to ani za potřebí. Vnímají to spíše jako ostudné chování. Ani já jsem to nikdy v životě neudělal, stejně tak všichni muži v mém okolí. Proto dnes teze o domácím násilí jsou vesměs lži, pokud tvrdí, že viníky jsou převážně muži. Opak je pravdou, fyzické násilí vyvolávají emancipované ženy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 15.08.2008, 17:42

Otazka je jestli se to da predem poznat. Spousta lidi si mysli, ze svuj protejsek dobre zna a pak se nestaci divit. A je jasne , ze slusni muzi nasili nepouzivaji, ale kolik jich je.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.08.2008, 15:02

"Jen se mi zdá, že se tu pracuje s tezí, že kořenem feminismu je nenávist k mužům."

hm, "SE tu pracuje ...".

ja tu od sameho pocatku tvrdim, ze feminismus je urcita forma neo-marxismu, kde hlavnim motivem je mocensky boj & pohlavi je pouze prostredek/zaminka, stejne jako u komunistu to byl majetek (ekonomicky status, tridni puvod) nebo u nacistu rasa/etnicky puvod & pod.

nenavist k muzum je prostredek revolucionalizace mas ("a good feminist must be enraged") & take oslabeni prirozene kooperujicich jedincu (rozdel & panuj).

nejvetsim problemem feministek nebyli nikdy muzi, ale zeny, ktere se odmitly pridat k jejich "mucednictvi" & zvolily prirozenou spolupraci s muzi. to jsou ty, ktere se "zaprodaly patriarchatu", ty, ktere zrazuji svuj vlastni gender, kdyz "spi s nepritelem", ty, ktere podporuji prohnily kapitalisticky (& tedy patriarchalni) rezim. jiz po vzoru friedricha engelse (& pozdeji bolseviku) je tudiz jednim z cilu k odstrelu prirozeny produkt teto mezipohlavni spoluprace - rodina.

& tak dale, & tak dale. obehrana deska ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 15.08.2008, 15:26

Jistě - mocenský boj. Ale co si od té moci slibují?: jachtu a diamanty? historickou nesmrtelnost? spásu světa? nebo jen to potěšení, že všichni budou skákat jak pískám?
Feminismus moc nesleduji, ale nezdá se mi, že by apeloval mučednictvím - jeho vizitkou je spíš úspěšná "cokoliv", která nikoho nepotřebuje. A ty, které "spí s nepřítelem" nejsou zrádkyně, ale slabé. A je třeba jim podat pomocnou ruku. Správně ji podat. Tak, aby samy pochopily, jak moc ji potřebují.
Takhle se to jeví mně, ale jak říkám: nesleduji to a kdyby se mě NTPT nedovolával, ani bych do toho nevstupovala.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.08.2008, 17:56

tezko rict, co si mocichtivi od toho slibuji. myslim, ze je to dokonce jedno (co treba vyrovnani se s vnitrnim konfliktem & frustraci, ktere zakonite vyplyvaji z nadmernych ambici & neadekvatnich schopnosti? :-))

to "mucednictvi", alias victimismus je alfou-omegou feminismu poslednich 3-4 dekad. ostatne, na tom (na utlaku, vykoristovani, zneuzivani) stoji cela feministicka "filosofie" (viz treba i v cestine vysla kniha od elisabeth badinter - dead end feminism). stejne jako ten marxismus. dve antagonisticke tridy, utlacovatele & utlacovani. jak pres kopirak. jen v jine barve.

pokud jde o "pomoc slabym", tak to je zase dalsi slabina feminismu, protoze v podstate dela z zen nesvepravna, infantilni stvoreni, ktera neumi ucinit samostatne rozhodnuti, ktera nevi co chteji nebo co chtit.

vzdycky jsem zastaval nazor, ze emancipovana zena se pozna podle toho, ze feministku posle do prdele :-)
mam rad emancipovane zeny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 15.08.2008, 19:37

Myslela jsem, že mučedník je český muž:-) Tedy od chvíle, co jsme nahlédla na tyto stránky.
A že "Ta, co spí s nepřítelem" je něco jako tlouštík. Ten také není obětí, přestože jeho zdraví možná trpí. Je slaboch. Ale stačí ho naučit správné životosprávě a vůli. A motivovat, tedy slíbit mu, že se stane zdravějším, pohyblivějším, šťastnějším, úspěšnějším... (Ev. vysvětlit lidem, které by v jiném století pokládali za krasavce, že jsou vlastně tlustí.)
To viktimizační pojetí možná prochází v USA, tam z obezity obviňují McDonald.
Jinak už Olga tady vyvracela, že feministky jsou proti rodině a pro bezdětnost. Faktem je, že rodina je křehký útvar. I té úspěšné manažerce se stane, že zkrachuje vztah, dítě bere drogy apod. A to její úspěch hrozně zpochybní. Já bych řekla, že maskotem evropského feminismu není oběť, nýbrž úspěšná žena (ve volném čase pomáhající obětem). Jenomže v kariéře mnohem víc záleží na člověku samém, rodina nás může "podrazit".
Asi jste to vystihl s tou mocí: mít to pod kontrolou. Svět, kde lze mít věci pod kontrolou. Žena v patriarchální rodině nebyla svou paní a emancipovaná matka feťáka, která musí schovávat peníze a řešit všelijaké průšvihy, také není. Idylka, kdyby to bylo jen o "nadmernych ambici & neadekvatnich schopnosti". Obávám se, že často je to strach ze všeho, co může i při přiměřených ambicích a adekvátních schopnostech selhat. Ale není to rys výlučně feminismu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.08.2008, 23:34

cesky muz neni mucednik & uz vubec ne kvuli tomu, co tu nekdo pise. tento server neni reprezentaci ceskeho muze. cesky muz by byl mucednik pouze tehdy, pokud by se uznalo i to feministicke mucednictvi zen - bez dvojiho metru (coz je vec, bez ktere se feminismus nemuze obejit) to proste nejde. zdanliva absurdita muzskeho mucednictvi je jen dusledek nastaveni zrcadla temuz v pojeti feminismu.
neni sporu, kdo tuhle kartu viktimismu vytahl jako prvni, kdo v tom zacal poradat celogalakticke zavody & kdo na tom postavil celou "filosofii".
h
ezky to popsala individualisticka feministka Wendy McElroy, kdyz charakterizovala drastickou zmenu, kterou feministicke hnuti prodelalo v relativne kratke dobe : "the 70's spirit 'go-to-hell' was replaced by the 90's spirit 'we-are-in-hell' ". jak vystizne!

nevzpominam si, ze by tu olga neco vyvracela. mozna neco v tom smyslu tvrdila, ale takova tvrzeni obstoji v konfrontaci s realitou uplne stejne jako srovnani volebniho programu KSC z roku 1946 s pozdejsi skutecnosti. jenom blahovy blazen muze brat vazne feministicke proklamace.

maskotem evropskeho feminismu neni uspesna zena. tim je centralizovana moc, statni dirigismus & intervence, postupna eliminace soukromi, jistota na ukor svobody, zavislost jedince na byrokracii & sumasumarum tedy posun od osobni zodpovednosti ke statnimu paternalismu. & tim padem vsechny ty osklive veci, ktere s tim souvisi.
uspesna zena v pojeti evropskeho feminismu je zena kracejici po vydlazdenych cestickach s tlupou "bodyguardu" pro kazde mozne riziko ci nebezpeci v zadech.
evropsky feminismus je plizivy & nenapadny hugo chavez :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 16.08.2008, 11:11

Nechci Vám brát iluze, ale s kartou viktimismu se vydováděl už takový A. Strindberg nebo A. Schopenhauer, místy i L.N. Tolstoj (který, pravda, jediný na to nabaloval i jisté utopické snahy, možná rys spíše národnostní).
Jinak se obávám, že si nerozumíme - když říkám maskot, míním to, co může apelovat na prosťáčky jako jsem já. Moc a státní paternalismus je možná cíl, ale příliš abstraktní, než by obecně zaujalo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.08.2008, 11:29

ja & iluze? i kdepak. :-)
viktimismus je adpatacni nastroj, ktery hojne vyuziva kdektery jednotlivec, obzvlaste zeny jsou v tom prebornice. je ale potreba rozlisovat mezi tim, kdy jde o manipulativni techniku jednotlivce vuci svemu bezprostrednimu okoli & kdy o oficialni politickou strategii. vzpomenme treba nemecky antisemitismus.

"
Moc a státní paternalismus je možná cíl, ale příliš abstraktní, než by obecně zaujalo."

muzete se na to divat i tak, ze je to prilis abstraktni, aby to nekoho odradilo. nemusi to byt vyhledavana lahudka, jen kdyz to bude stravitelne.

(p.s.: jestli vy jste prostacek, tak ibsen byl kral optimistu :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Jan Muž

Založeno: 16.08.2008, 00:27

Je velice zajímavé, že více důvěřujete postavení ženy v jejím karierním postupu, než v rodině. Pokud si ceníte pracovního úspěchu a kariéry, znamená to, že jako spolehlivější se Vám jeví vztahy postavené na hierarchii. V kariéře jste vždy k někomu v podřízeném postavení, přitom tvrdíte, že v něm více záleží na Vás, že si v podmínkách hierarchie snáze zajistíte vlastní cíle, než v rodině, kde platí rovné postavení. V tomto rovném postavení jste nejistá a bojíte se podrazu. Tím jasně vyjadřujete, že v podmínkách rovnosti neexistuje spolehlivost, není se o co opřít, vše je nejisté a závislé na výsledku vzájemného soupeření, jasně zde chybí řád, bez kterého nemůže žádná pospolitost rozumně fungovat a dát svým členům zařazení, cíl a uznání, ve výsledku také odměnu, jinými slovy úspěch.

Patriarchální řád nikomu nediktuje styl či způsob života, jen z rodiny dělá bezpečné místo, kde se lze na každého spolehnout, kde jsou na každého kladeny známá očekávání, a to především v poslání rodiny, kterým je existenční zázemí a výchova dětí. V kariéře jde jen o úspěch a peníze, v rodině jde doslova o život. Je proto velkým neštěstím, že se z rodiny stává křehký útvar, jak sama říkáte, tedy pravý opak toho, co by měla rodina být: Nejvyšší jistotou a bezpečím. Tím však rodina nemůže být bez hierarchie a pevné úlohy všech jejich členů, kteří řádně plní svoje povinnosti a nesou za sebe odpovědnost, rozumí se plní si své úlohy a role odpovědně k druhým. A pouze v řádném uspořádání rodiny mohou být tyto úlohy a role dány. Já ovšem neznám jiné řádné uspořádání vhodné pro rodinu v evropské civilizaci, než patriarchální.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 16.08.2008, 11:26

Mohl byste mě (po vzoru dvou letitých kolegyň, které se při setkání zásadně nevidí) distinquovaně respektovat? Krom toho, že se vás štítím, je mi obtížné mluvit s někým, kdo nic nechápe a v duchu vlastních výčitek vše interpretuje subjektivisticky. Nemluvím o sobě a čeho si jak vážím, ale o feminismu. A o tom, že zdědil patriarchální trauma rodiny. Panu radovi možná choť zahýbala a děti ho nenáviděli, ale nikdo se ho na to neptal. Žen se na to ptají. Problém je totiž v tom, že v rodině jakéhokoliv uspořádání jsou LIDÉ. Můžete ženu a děti zahrnout zlatem nebo zkopat do kuličky, ale ani jedno nezaručí, že si vás budou vážit, milovat a přebírat vaše názory. Nic to nezaručí, žádná hierarchie. Prostě lidé jsou křehcí a nespolehliví.
V kariéře, kterou mohu klidně dělat bez šéfa, ve vlastní firmě, zacházím s věcmi. To je ten rozdíl. Mezi věcmi se lépe buduje úspěch a jeho zářivý image. Vylepším, vyrobím, vynaleznu nějakou věc (např. napíšu knihu), prodám tu věc a budu dále obchodovat, nakoupím si luxusní věci, které mě budou reprezentovat - to je obraz úspěchu. A co s ním udělá, když vaše dítě zavřou do kriminálu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Jan Muž

Založeno: 16.08.2008, 11:49

V rodině jsou lidé, křehké vztahy, v kariéře jde o věci, tam nejsou lidé ale stroje. Ženu buď zkopete nebo zahrnete zlatem, to je lidská realita. Váš image, úspěch, uspokojení, to je vláda věcí, vláda hmoty nad subjektivním duchem, to je objektivní realita...Tak tomu říkám vědění. Zdá se mi, že jste se z pozic vulgárního materialismu dostala k totálnímu nihilismu, nebo jde už o čistou infantilitu(úroveň dítěte - nechci hned mluvit o idiotismu)?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 16.08.2008, 12:00

Jste hloupý a negramotný, nevšímejte si mě, je to trapné, a pro mě asi víc.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 17.08.2008, 21:27

Mašinko, kdykoli se objevíte, rozsvítíte diskuzi svou kultivovanou přítomností, nelze to nevnímat. Proto je mi srozumitelná i hloubka Vašich trapných pocitů a nedá mi, abych tuto část diskuze ještě nepoznamenala jedním svým moudrem. V jedné diskuzi jste napsala, že na Jana reagujete pouze z obavy, že někdo jeho žvástům uvěří. Myslím, že děláte chybu. Musíte lidem více důvěřovat. Reagovat na sliz nemáte zapotřebí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Jan Muž

Založeno: 17.08.2008, 21:40

No nevím, ten sliz je patrný pouze ve Vašich reakcích, tím myslím zjevnou skutečnost, že se ani nesnaží věcně dotknout mých pravdivých tvrzení, jen na ně bezradně plivou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 17.08.2008, 22:41

To je pravda, u Vás se zásadně věcně dotýkám jen tvrzení nepravdivých. V opačném případě by totiž nebylo čeho se dotknout.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Jan Muž

Založeno: 17.08.2008, 22:52

Vy si jen intenzivně olizujete svoje dotčené ego, to je tak asi všechno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 17.08.2008, 23:07

No když myslíte ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Žena

Založeno: 18.08.2008, 00:05

Jak jde dohromady konzervativní a tisíciletími ověřený lidský a přirozený řád se svobodným duchem?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Tery Žena

Založeno: 17.08.2008, 22:13

mašinko, i já si ráda vyslechnu vaše názory a postřehy týkající se věcí a skutečností, které přesahují hranice mých skromných znalostí (viz váš syndrom týraného kunsthistorika :-)

co kdybyste diskuzi s panem Janem přenechala povolanějším (mně :-)

obavy z toho, že by jeho bláb.. chci říct názorům... někdo uvěřil, jsou podle mě neopodstatněné, pokud někdo není schopen odhalit v nich rozpory, pak je pro realitu ztracen tak jako tak

pan Jan i já jsme něco jako lovci na číhané, oba doufáme, že najdeme další sympatizanty, kteří uvěří našim veskrze racionálním světonázorům (ehm a co vy? už jste slyšela, že světu vládnou siamské kočky? na požádání zašlu zajímavou brožuru o tomto tématu...)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 18.08.2008, 10:53

Kristino, Tery, vím. Ale on je strašně lstivý. Poslední dobou předstírá, že nerozumí mé banální myšlence (lidé jsou imanentně svéhlaví, tudíž je nelze ovládnout, pod dobrém ani po zlém; věci lze ovládnout mnohem snáz, tudíž v kariérním materiálním světě uspět snáze než v rodině, ale úspěch žen se pořád odvozuje především od jejich rodiny) a vzhledem k jeho (ehm) založení nevylučuji, že skutečně nechápe. Ale samozřejmě nevylučuji ani, že je to moje chyba, že se špatně vyjadřuji a že když trochu upřesním snad....neumře, aniž cokoliv o světě pochopil.

Za nabídku o kočkách děkuji. Obávám se ale, že by to bylo nešetrné vůči mému potkanovi. Ne že by měl konkurenční světonázor, je to agnostik. Ale přece jen, myšlenka, že světu vládnou požíračky hlodavců by ho mohla rozrušit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Jan Muž

Založeno: 18.08.2008, 12:12

O lstivosti bych na Vašem místě příliš nemluvil, to odpovídá ženské psychologii boje. Jinak Vaše rozdělení světa na rodinný a karierní jako na lidský a věcný mi přijde opravdu úsměvné. Kde na to chodíte? Jak jste přišla na to, že v kariéře nejde o lidské vztahy a názory, ale o nějaký objektivní materiální systém? Znovu opakuji, rozdíl je jen v tom, že v kariérním uplatnění vládne pevný hierarchický řád, který dnes v rodině chybí, proto se Vám zdá průhlednější a bezpečnější. Rozhodují v něm ovšem zase jen lidé a ovládáni jsou zase jen svéhlaví lidé, žádné věci. Možná jste agnostik, jako Váš potkan, potom se v souladu se svým světonázorem zdržte jakýchkoliv soudů o světě vůbec.

Odpovědět na příspěvek

 

míněno: lstivý:-D

Autor: mašinka Žena

Založeno: 18.08.2008, 16:38

To děláte schválně?
Pobožná Marie Terezie vychovala antiklerikála Josefa II. Otec bratří Uljanovů byl zámožný vzdělanec, řádný občan a gen.ředitel škol Simbirské provincie. Karel Purkyně zemřel v 35 letech na následky obezity, protože v něm tělovýchovné cepování jeho otce J. E. Purkyně založilo odpor ke sportu. Pojem „černá ovce rodiny“ je starý jako lidstvo a frekventovaný stejně často v rodinách liberálních jako autoritářských.
V kariéře by nemělo jít o vztahy a názory, nýbrž o výkon. Jistěže rozhodují lidé, to není divné. Pokud se nám podaří založit si vlastní restauraci, budeme záviset na lidech: zákaznících, dodavatelích, zaměstnancích. Samozřejmě zaměstnanci na nás – platíme je, tak budou poslouchat – ale současně je dobré se chovat tak, aby neměli důvod k neloajalitě – taky je nemůžeme pořád vyhazovat a měnit.
Ale přeci jenom je snazší mít pod kontrolou budování dobré restaurace než budoucnost, vývoj, názory svých dětí.
Lidé nejsou ovládáni, pokud jim nějakými drastickými metodami nevymyjete mozek a neproměníte je ve věci. Pokud přijmou vaše hodnoty, bylo to jejich ROZHODNUTÍ. Ne jejich povinnost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: míněno: lstivý:-D

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.08.2008, 17:14

Potíž je asi v tom, že pan Jan, jako někteří další, považuje své názory za dogma. Nepřijmout je, je v jeho očích něco podobného, jako nevěřit v zemskou přitažlivost...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: míněno: lstivý:-D

Autor: Jan Muž

Založeno: 19.08.2008, 22:41

Lidé jsou ovládáni takovými vládci a řádem, který jim dává možnost sdílet společné hodnoty, poskytuje slušnou existenci a vytváří jim vědomí identity a příslušnosti k celku. Takový řád samozřejmě většinově přijímají podle vlastního rozhodnutí, protože znají jeho smysl a přednosti. A jak ho znají? Inu tak, že v něm fungují duchovní autority, které lidem vnášejí světlo do jejich hlav. Teď to srovnejte se současností. Jistě, dnes lidé nejsou ovládáni, ale pouze manipulování, ožebračováni, terorizováni, morálně devastováni a vedeni do samotářského otroctví práce, peněz a oligarchické moci.

Ty Vaše příklady černých ovcí jsou v daném smyslu liché. Jestliže se syn vymkl představám svého otce ve svém životním zaměření tím, že ho nenásledoval, to vůbec neznamená, že se ve své rodině nenaučil k něčemu směřovat, být cílevědomý, ukázněný, odpovědný a mužný. Jiná věc je, když se nechal zblbnout osvícenskými ideami liberalismu, individualismu, utilitarismu, egoismu, ateismu, materialismu a já nevím čeho všeho v tom moderním, bezduchém, slepém a falešném pokrokářství.

V kariéře samozřejmě jde o vztahy, názory, postoje, podbízení, soupeření, lezení do zadku, přízeň, zalíbení, lobby, sex atd. Kde to žijete, v cirkuse s drezurou opic?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: míněno: lstivý:-D

Autor: Muž

Založeno: 20.08.2008, 00:13

Společné hodnoty? Vy jste kolektivista? A co když s vámi nic sdílet nechci?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: míněno: lstivý:-D

Autor: Jan Muž

Založeno: 20.08.2008, 01:13

Sdílíš toho se mnou v tomto státě bohužel víc, než bych si sám přál. Hodnoty to ale nejsou, jde o pseudohodnoty a zvrácenosti politické korektnosti, na nichž si přizvukuješ s politiky a s pokleslou justicí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: míněno: lstivý:-D

Autor: Muž

Založeno: 20.08.2008, 01:31

A které pseudohodnoty to jsou?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: míněno: lstivý:-D

Autor: mašinka Žena

Založeno: 20.08.2008, 09:06

Původně jsem se rozepisovala, že např. Karel Purkyně, který celý život i se svou rodinou žil na útraty svého otce a dočkal se uznání až po několika generacích, byl svými nejbližšími skut. považován za budižkničemu. Zkrátka, že současníci nemohou rozlišit „dobré černé ovce“ od „špatných černých ovcí“, to rozliší hist.odstup.
Ale věta: „V kariéře samozřejmě jde o vztahy, názory, postoje, podbízení, soupeření, lezení do zadku, přízeň, zalíbení, lobby, sex atd.“ si zaslouží sólo!
Kde žijete vy, chodil jste vůbec někdy do práce nebo jste dlouhodobě na pozorování? Nikoliv osobní útok (na rozdíl od vás mám zábrany), jen by mě zajímaly zkušenosti, z nichž se takové názory berou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: míněno: lstivý:-D

Autor: Jan Muž

Založeno: 20.08.2008, 10:29

Patřím (asi bohužel) mezi ty, kdož jsou nuceni se celý život živit vlastní prací, a tenhle moderní otrokářský stát (komunistický nebo kapitalistický, všechno jedno) ho jenom ždímá a okrádá. 90% lidí si myslí, že kariéra je pro zkorumpované a bezpáteřní pacholky/kyně. 50% lidí si myslí, že ženy dělají kariéru přes postel. Za kariérní úspěch považuji finančně lukrativní a nadřazené postavení, nikoliv otrockou námezdní sílu v postavení úkolovaném.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.08.2008, 13:29

Vyjadřujete se výtečně, buďte bez obav, ale berte v úvahu, že diskutující jeho typu tu nejsou kvůli dialogu, pro který je důležitá snaha pochopit oponentovy myšlenky, ale výhradně kvůli exhibici svých vlastních výmyslů, jejichž nekonečné opakování a následné rozpitvávání má oponentovi vykecat díru do hlavy. Není proto důležité, zda své nepochopení předstírá, nebo zda skutečně nechápe, jeho skatologicky úchylné poznámky jsou důležité ještě méně. Nenechte ho, aby Vám opakovaně ulpíval na podpadku, a když už se tak stalo, netahejte ho tam dlouho, ošoupněte si lodičky o rohožku a nechte ho tam ležet :-)
Jo, a vyražte si s potkánkem na výlet. Hezké počasí prý nevydrží dlouho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 18.08.2008, 16:40

Byla jsem na výletě, v neděli jsem šla z Brtnice na hrad Rokštejn a do Luk nad Jihlavou (na vlak). Potkan zůstal doma. Je agorafobní, venku dává najevo přesvědčení, že všude krouží spousta dravců lačných ho uchvátit a přání vrátit se někam, kde mu to lépe připomíná kanály, třeba ke mě domů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 19.08.2008, 21:49

Po tom, co jsem zažila na výletě v neděli já, ho docela chápu. Jela jsem na kole z Nelahozevsi do Tróje a zpět a během trasy z Máslovic do Řeže podél Vltavy jsem si také chvílemi přála jet kanálem. Úzká a kamenitá cyklostezka vede po příkrém srázu kolmo padajícím ze značné výšky rovnou do vody. Protijedoucímu cyklistovi je v některých úsecích možno se vyhnout pouze připlácnutím na skálu nebo balancováním na samém okraji srázu. Uprostřed jsem se z toho nervla, sesedla z kola a potupně ho vedla cca jeden kilometr, dokud se stezka výškově nepřiblížila vodě. Dodnes z toho mám husí kůži.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.08.2008, 17:21

Mně vždycky potkani připadali jako velmi zbožná zvířátka. Umí tak hezky sepnout přední pracky :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 18.08.2008, 18:55

Umí. Ale nevím, jakou božskou bytost vzývají. Že by kočku se mi nezdá.
Ten můj zrovna stojí u dvířek klece a tře dlaničkami o sebe. Vypadá to, jako když prosí, abych ho pustila. (Ve skut.se vzbudil, protřel si očička, prohrabal srstičku a teď končí očistou tlapek.)
Až ho pustím, bude mě odpojovat od internetu - hryz, hryz - miluje tu lehkou elektrickou ránu do zubů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 15.08.2008, 21:59

"vzdycky jsem zastaval nazor, ze emancipovana zena se pozna podle toho, ze feministku posle do prdele :-)"

Drobný dodatek k tomu bonmotu :-) Emancipovaná žena (když už použít definice s posíláním do prdele) se pozná podle toho, že pošle do toho místa každého, kdo by jí chtěl násilím vnucovat způsob života, který jí nevyhovuje, což může teoreticky zahrnovat mnohem větší škálu subjektů, krom feministek také např. fanatické zastánce patriarchálních pořádků, atp. Já jsem navíc schopna poslat tam, kam slunce nesvítí i ty, kdo mi říkají, koho mám posílat do prdele, abych splnila parametry emancipované ženy :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.08.2008, 22:16

veci delate/nedelate ABYSTE byla emancipovana, ale PROTOZE jste emancipovana. Delat/nedelat neco, aby se vyhovelo nejakym parametrum emancipovanosti je v rozporu s pojetim emancipace samotnym.
toz asi tak, emancipovana kristino :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 15.08.2008, 22:44

Což o to, já to vím, šlo o to, zda to víte také Vy (ovšem ve skutečnosti vím i to, že to ve skutečnosti také víte, bavíme se v nadsázkách, že?) Pokud jde o definici emancipovanosti, pak je mi srdečně ukradená definice toho, co jsem nebo co nejsem, pokud mám možnost tím být, chci-li.
Tož asi tak, Lubobe :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.08.2008, 23:47

o zadnou definici emancipovanosti jsem se nepokousel. hovoril jsem pouze o jednom z pruvodnich jevu.
jde zrejme opet o jiz klasickou zamenu implikace & ekvivalence. 'jestlize zena posle feministku do riti, je emancipovana' neni totez jako 'zena je emancipovana, jestlize (pouze tehdy) posle feministku do riti'.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 16.08.2008, 00:05

Ne, nejde o záměnu implikace a ekvivalence. Domnívala jsem se, že jde z Vaší strany o žert a nadsázku o čemž svědčil i smajlík a v podobném duchu jsem Vám odpověděla. Jestli ale chcete opravdu a vážně tvrdit, že emancipovaná žena se pozná podle toho, že posílá feministky do prdele, tak mám už zhruba představu o tom, jak poznáváte emancipované ženy. Jedna má známá od feministek očekává, že jí pomohou, aby nemusela splácet manželovy dluhy, které si jako neúspěšný podnikatel nadělal. Ony se k tomu ale jaksi nemají, takže je do prdele posílá celkem pravidelně. Nejspíš je tedy emancipovaná :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.08.2008, 00:26

no, to je prave ta chyba, o ktere hovorim. vase znama je tam posila & je tudiz emancipovana? wrong.
emancipovanost implikuje posilani do onech mist, posilani do onech mist ovsem neimplikuje emancipovanost.
pokud by to takto platilo, slo by o ekvivalenci.

& uz nezlobte :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 16.08.2008, 09:35

A já si zas myslím, že je chybou tvrdit, že emancipovaná žena se pozná podle toho, že posílá feministky do prdele. Když vedle sebe postavíte různé ženy, které z různých důvodů posílají feministky do prdele, jak poznáte, která z nich je emancipovaná a která ne? A jestliže to nepoznáte, pak je ta poučka na .... dvě věci, nemyslíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 16.08.2008, 09:49

Obě. protože obě se dokázaly vzepřít společenskému diktátu feministek, potažmo jejich kecům "co musí ženská dělat aby byla silná emancipovaná a prostě in", a ne "kolaborující s nepřítelem, zbabělá nebo ušlápnutá puťka" když nevyznává feministickou ideologii.

Emancipované jsou obě protože našly odvahu se této psychické masáži vzepřít. Další pseudohledání důvodů nehraje roli

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 16.08.2008, 09:58

Zřejmě jste nečetl předchozí vlákno. Psala jsem o své známé, která zastupuje jistou nemalou skupinu žen, co posílají feministky do prdele, protože je považují za málo akční a málo radikální. Čekají od nich razantní řešení svých manželských a partnerských problémů, protože jsou málo samostatné na to, aby si je vyřešily samy a právě takto si funkci feminismu představují. Podle Vás jsou tedy emancipované, podle mě ně, ale to je asi věc osobního gusta. Na cizím pojetí emacipovanosti mně málo záleží, já lidi posílám do prdele podle svého vlastního klíče.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 16.08.2008, 12:28

tak není feministka ale ULTRAFEMINISTKA což jest odrůda feminismu

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 16.08.2008, 12:32

jinak posáílání feministek do prdele = rozpor s jejich základními paradigmaty, nikoliv to, že vaše dáma by raději už přešla do třetí fáze feminismu v praxi, tedy plynové komory a koncentráky pro muže. Ta je do prdele neposílá

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 16.08.2008, 14:04

Nikoli, jsou to obyčejné ženy zcela oddané své rodině a zcela srozuměné s jejím patriarchálním uspořádáním a tradičním dělením rolí, které striktně dodržují a jiný model si ani neumějí představit. O feminismu, krom toho, že existuje, nevědí zhola nic. Když do jejich patriarchální idylky náhle vtrhne problém v podobě např. mužské nevěry, drog a gamblerství, finančních problémů, rozvodu atd..., jsou nuceny řešit něco, co se jim zatím vyhýbalo. Protože je dosavadní život k samostatnému myšlení a konání příliš netlačil, hledají rychlou pomoc v podstatě kdekoli (na úřadě, u doktora, u feministek, u kamarádek...) a když se jí nedočkají, posílají stejně rychle do prdele. Větu "Těm se to mluví, ale co udělaly pro to, aby se mi tohle nestalo? Ať s tím něco udělaj nebo ať jdou do prdele!" jsem slyšela osobně a její různé variace i víckrát.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 16.08.2008, 14:19

P.S. Jinak Vaše poznámka o ultrafeministkách, jakkoli se na onu mou známou nikterak nevztahuje, je dalším protiargumentem k té Lubobově poučce o tom, že emancipovaná žena se pozná podle toho, že pošle feministku do prdele. Vzhledem k tomu, že do prdele může feministku poslat (krom jiných) i ultrafeministka, je poznání emancipované ženy znemožněno, nejsou-li k dispozici další odlišovací znaky. Ledaže by šlo o emancipovanou ultrafeministku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 16.08.2008, 14:32

Ještě do třetice, když už se tak nechávám unášet tokem myšlenek ohledně toho úchvatného tématu o posílání do prdele :-) mě napadá, že do prdele může, krom jiných, poslat feministka jednoho názorového proudu feministku jiného názorového proudu, případně se tam mohou simultánně poslat navzájem. Otázku o rozluštění jejich emancipovanosti už nechám jiným, protože na mě děti začínají zle dotírat ohledně okupování počítače.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.08.2008, 15:15

dobre tedy, "poucka" je na 2 veci. zkusim to preformulovat, snad ten smyl lepe vynikne :
emancipovane zene je feminismus v lepsim pripade ukradeny, v horsim pripade na obtiz.

omlouvam se, ze jsem dal prednost expresivnimu vyjadreni pred exaktnim :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 17.08.2008, 19:44

Tak to už je mnohem lepší, proti tomu nemám žádných námitek. Omlouvat se nemusíte, nicméně výraz "expresivní vyjádření" považuji za eufemismus. Ale nechme to tak, momentálně nemám na další diskuze na toto téma čas. Mám dovolenou a doma jsem jen na skok.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 15.08.2008, 23:13

Bod pro luboba.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.08.2008, 17:38

jako za remízu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 15.08.2008, 23:23

Mimochodem, o čem svědčí věty například zasloužilých feministek Valerie Solans (Muž je biologická chyba, mužský chromozom (xy) není nic než nekompletní ženský chromozom (xx), má totiž neúplnou řadu genů. Jinými slovy, muž je jen nedokonalou ženou, kráčejícím potratem, potraceným už na genetické úrovni. Být mužem je tělesná vada a muži jsou citoví mrzáci) nebo třeba Dworkinové (Chtěla bych vidět muže, ležícího v krvi, kterému by z úst trčel podpatek jako jablko z tlamy prasete) nebo další citáty feministických vědkyň požadujících v ríámci udržitelného rozvoje civilizace zredukovat populaci mužů ma deset procent ? (apropos představte si svou rodinu a a nyní si předstvte že v ní chybí manžel, syn, otec, tchán, jeho bratr, váš bratr, oba bratranci a strýc). že z celé početné familie vám zbyde jen jeden strejda...

O čem jiném nežli o chorovbné nenávisti k mužům tyto výroky feministek svědčí ? Možná jsme jejich hloubku ve své matchistické zabedněnosti nepostřeh, poučte mne milé dámy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.08.2008, 17:38

kdo je Valerie Solans?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.08.2008, 19:27

valerie solanas.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.08.2008, 21:30

taky to nevíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.08.2008, 21:35

UGI

(scum manifesto je dosazitelny z webu, pokud vam dela potize anglictina, vytisk v cestine sezenete v levnych knihach na vaclavaku)

ťu, ťu, ťu, ňu, ňu, ňu -:)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 21.08.2008, 13:03

I z netu se dá stáhnout.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 15.08.2008, 23:12

já jsem vás jmenovla jako příklad výčtu zdejších dam, takže pr s tím vkládáním

Ale jinak se zeptám vás i zdejšších dam: Žádná jste nikdy netvrdily že odpor prtoti feminizmu je bezdůvodný a je jen příznakem mindráků, machizmu, duševních chorob neob paranoie zdejších mužů ?

Dle mého soudu tuto tezi zastáváte zde snad všechny. Proto je také můj apel hromadný. A táži se znovu VY dámy souhlasíte aby pod vládou žen muse,i muži emigrovat ze země ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 16.08.2008, 11:38

Každá malost a hloupost je nebezpečná. I ta, která se snaží bojovat proti malosti a hlouposti extrémního feminismu.
Ovšem velkohubé prohlášení H.Harman se mi zdá vyvracet teorie o spiknutí.-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Joke or reality?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 15.08.2008, 23:26

Aha, takže nenávist vůči ženám je IRACIONALNI ale MA DUVOD... tomo jsou vjeci mrkef fzimě.

Odpovědět na příspěvek

 

Měl jsem pravdu

Autor: Jan Muž

Založeno: 14.08.2008, 01:43

Odpovědí: 29

Článek dokazuje, jak velkou jsem měl pravdu ve všech tezích, které jsem zde tvrdil, nakolik jsem výstižně vyjadřoval současnou zvrácenost feministické ideologie a ženské emancipace proti patriarchálnímu řádu ve společnosti, nakolik jsem odkryl pokrytectví celé té nesmyslné propagandy rovnoprávnosti vedoucí k totalitní moci státu a nelidské deformaci společnosti:

1) Potřen
í mužnosti a mužské identity - výsledkem má být bezpohlavní společnost bezprizorních jedinců, přízemních a deviantních bab, které bude snadné zotročit.
2) Zničení rodiny jako kolbiště slepic a kohoutů (mužů a žen), v němž budou státní mocí vybiti a eliminováni kohouti (muži), uvrženi do nevolnických galejí platičů alimentů a existenčně zdecimováni po té, co byli za státní podpory nezávislých matek násilím vyhnáni z rodin jako škodná.
3) Zrušení výchovy dětí k lidskosti, rozumnosti, spravedlivosti, statečnosti, kázni a všem lidským ctnostem úplnou likvidací otce jako hlavy rodiny - výsledkem budou deviantní individua bez identity a jasné životní orientace náchylná ke všem neřestem a neschopná spojit se k jakémukoliv cílevědomému odporu proti nastupujícímu otrokářskému řádu.
4) Přitakání zženštilé a bezpáteřní empatii ke všemu, co z člověka dělá hašteřivou, bezectnou, křivou, manipulovatelnou a slabostem podléhající morální zrůdu přimykající se k moci státu jako k velkému a vše slabé ochraňujícímu otci.
5) Totální rozložení populace do infantilní břečky lidsky pokřivených, zbabělých, nezodpovědných, potměšilých a vulgárních výrostků exhibujících vlastní jedinečností a pohrdáním vším, co představuje řád, hierarchii a kulturu.

To vše je budoucí svět podle ženy a jejího infantilně intuitivního mínění o rovnoprávné a spravedlivé společnosti bez násilí, důkaz její neschopnosti kulturně a státotvorně myslet, vychovávat a vládnout. Jediná cesta spásy je návrat k nastolení institucionálního patriarchátu podpořený revitalizací tradičních monarchií a jejich stavovské hierarchie. Vrátili jsme se od jedné liberální a zrůdné představy o lidské svobodě, od komunismu k liberálně kapitalistické demokracii, která je zase jen karikaturou svobody. Nezbývá než se vrátit ke kořenům před osvícenství a nastolit znovu přirozené a svobodné poměry mezi lidmi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Měl jsem pravdu

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 14.08.2008, 10:19

Bohužel máte ve většině bodů pravdu.

Nejsem si jist, zda to bude patriarchát či jiná forma pravidel mezilidského soužití, ale pokud se gengerovcům opravdu povede co je psáno v článku, tak potěš koště. :( Bohužel jsem ještě dost mlád abych to zažil. Jak nás nedávná historie poučuje, k cíli (ač také zvrácenému) se stejně nikdy nedojde. Zůstane pouze u represe, stejně jako v případech fašizmu a komunizmu.
Tato třetí totalita si vyzobla z obého "to nejlepší" a výsledkem nebudou osvobozené bytosti jak si představují genderovci, ale bezprizorní a hlavně bezcharakterní jednolitá bojící se masa, neschopna čehokoliv. Taková společnost ale nemá šanci ani na venek. Takže bude slábnout, ztratí schopnost sebereprodukce úplně a prostě bude nahrazena silnější organizovanou kultůrou se silnou vnitřní strukturou a hierarchií. Jestli to bude některá Arabská, Asijská či jiná kultura se neodvažuji tipovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jan Muž

Založeno: 15.08.2008, 11:37

Ano, bohužel manipulace vědomí, hra na nízké instinkty, lstivé podbízení resentimentu ideami rovnosti, to jsou nástroje, které bezpečně ovládají ženskou část populace a její volební preference. Rozumný a vitální řád ve společnosti vyžaduje duchovní a morální vedení ženy k pravému opaku, než čeho jsme dnes svědky. Proto tradiční religiózní společnosti jsou silnější jak v natalitě tak v životní odhodlanosti. Ta samozřejmě nemá nic společného s technologickým pokrokem a pohodlím moderní společnosti. Jejich vliv je spíše opačný. V každém případě oligarchie v západním světě využívá úspěšně žen a jejich rozkladného vlivu na sebevědomí i kulturu každého společenství k uchvácení neslýchané moci a bohatství. Tento morální rozklad společnosti nastane vždy, pokud je ženě dovoleno rozhodovat o jejím směřování, protože žena vždy myslí a priori na sebe a hmotný prospěch svých vlastních děti, nikdy na kulturní a politický prospěch celku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jana Žena

Založeno: 16.08.2008, 20:30

Čím přispíváš ke kulturnímu a politickému prospěchu celku ty, ty chudáku? Těma svýma nesnesitelnýma žvástama? Nejvíc bys společnosti prospěl tím, kdyby ses nechal izolovat na uzavřeném oddělení a nepletl se rozumným lidem do hovoru.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.08.2008, 22:16

roubik? plynova komora? gulag? pochopil jsem vas spravne? vazne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jana Žena

Založeno: 16.08.2008, 22:49

Blbě. Přitakávajte šílencovi, jenom proto, že je taky mužského pohlaví. O to jde?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.08.2008, 23:19

pritakavam? opravdu? kdy? kde? jak?
odporujete jenom proto, ze je muzskeho pohlavi? o to jde?

otazky, otazky, otazky ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Tery Žena

Založeno: 17.08.2008, 13:21

:-) teorie kroužků u jména. modrokroužníci drží spolu, ať jeden napíše jakoukoliv hloupost

ehm, neplatí to výhradně, třeba Zdeno, Honza a ještě někteří jiní na očividný blábol většinou zareagují, ale jinak se to tady praktikuje

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jan Muž

Založeno: 17.08.2008, 14:52

Nesuďte podle sebe a svých souputnic. Já naproti Vám nikdy hlouposti nepíšu. To Vy jste si z nich udělala zářné image.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Tery Žena

Založeno: 17.08.2008, 15:47

jistě, ani jeden z nás nikdy nenapsal jedinou hloupost, na tom si zakládám! vy ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jan Muž

Založeno: 17.08.2008, 21:24

Já si na ničem nezakládám, jako svobodný duch jen hledám pravdu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Žena

Založeno: 17.08.2008, 21:57

Jak jde dohromady konzervativní a tisíciletími ověřený lidský a přirozený řád se svobodným duchem?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.08.2008, 01:37

v dlouhodobem horizontu tezce. v kratkodobem se skripenim zubu.

(jednim z moznych vysvetleni je, ze svobodna vule je geneticka predispozice. geneticke zmeny v populaci jsou vzdy pomalejsi nez zmeny prostredi & jsou tudiz adaptacni reakci ne externi zmeny. z toho duvodu zadny rad ci usporadani - bez ohledu na to, kolika tisicovkami let jsou overene - nemuzou byt vecne.)

pro uplnost dodavam, ze konzervativni rad & prirozeny rad nejsou jedno & totez. to prvni je fixni, to druhe je dynamicke, menici se (& tudiz schopne se prizpusobovat & tim i reagovat zivotaschopne na vnejsi zmeny).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Muž

Založeno: 18.08.2008, 02:05

Ale já to chci slyšet od Jana. To on dává rovnítko mezi konzervativní řád a přirozený řád a ještě se prohlašuje za svobodného ducha. Svoboda předpokládá volbu, volba změnu a změna s konzervativismem nejde dohromady. Pokud to podle jana dohromady jde, chci aby vysvětlil jak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.08.2008, 02:17

k cemu vam bude vysvetleni, se kterym s velkou pravdepodobnosti nebudete souhlasit?
moje se vam nelibi?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jan Muž

Založeno: 18.08.2008, 13:05

Nevím kdo jste, ale otázky máte na celý filosofický spis. Konzervatismus vychází z teze, že rozhodující v lidském poznání je zkušenost, nikoliv čistý rozum. Svět je natolik složitý, že není uchopitelný lidským rozumem, tudíž jím nemůže být určen. Je proto nutné řídit se zkušeností a všechny změny do zaběhnutého společenského řádu provádět s nejvyšší opatrností a s rozmyslem, který vždy bere v úvahu moudrost předků a ověřené zásady otců. Přirozený řád je v moci přírody a Boha, ten lze poznávat jen tak, že svoji mysl otevíráme transcendetnu, podle věřících k Bohu, je pro nás však neuchopitelný v rovině našeho lidského rozumu. Pouze praxe a zpětná vazba z ní (zkušenost) nám dává objektivní informace o tom, jak funguje. Proto je konzervatismus skeptický ke všem revolučním změnám, přitom i současná zkušenost ukazuje, nakolik jsou zavádějící a škodlivé. Jinak nic jako konzervativní řád neexistuje, jde jen o konzervativní postoj k utváření společenského řádu. Existuje pojem spontánní řád, který rovněž klade akcent na kritický názor opírající se o zkušeností vytvořené vědomí o tom, co je funkční a co nikoliv, a jeho zastánci (např. Hayek) jsou nepřáteli konstruktivismu snažícího se neustále přebudovávat a konstruovat lepší pokrokové zřízení společnosti ve spekulativně racionálním přístupu ke světu.

Svoboda ducha je věcí toho ducha samého, který dlí v každém člověku a s vnějšími podmínkami souvisí jen do té míry, jak je člověk vlečen existenční nouzí z nich vyplývající nebo ne. Existenční ohrožení, nejistota a stress jsou prvky, které ducha zotročují, stejně tak zavlečenost do karierních či hmotných souvislostí vlastní existence. I bohatství ducha zotročuje. Svoboda člověka není věcí daných možností volby, ale jeho vnitřní schopnosti přesahu všech daností, kterými je obklopen. Člověk zaujatý pouze každodenními existenčními starostmi a hmotným prospěchem (kariérou a p.) je otrocká duše, která směřuje do otroctví. To je problém moderního člověka. Staré stavovské řády sice člověku určovali jeho místo, ale odpoutáním od touhy po změně jeho světského postavení a zbohatnutí či zvýšení vlastní moci ho vedli k duchovní stránce lidského života a tím k vyšší svobodě. V minulosti také na společenském řádu vždy participovaly moc světská a moc duchovní, tím byla vytvořena jistá rovnováha a harmonie všech složek přirozeného řádu, včetně jeho reflexe.

Je to samozřejmě složitá otázka a k jejímu pochopení je třeba hodně vědět o vývoji lidských civilizací, proto už jen poznámka k lubbobově svobodné vůli: Neexistuje nic jako svobodná vůle, existuje jen silná nebo slabá vůle. Vůle je odrazem subjektivního chtění a nelze ji spojovat se svobodou člověka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.08.2008, 13:30

to s tou neexistenci svobodne vule je velice zapeklita otazka (ale taky hrozne zajimava).
muzeme se prit, ja budu tvrdit, ze neco jako svobodna vule existuje & ze je do jiste miry dana geneticky. & abych si vyvratil pripadne pochybnosti, jdu si zcela svobodne & z vlastni vule nalit panaka hruskovice jako aperitiv pred obedem.:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jan Muž

Založeno: 18.08.2008, 13:49

Ano, otázka je to zajímavá, a mohli bychom se přít do nekonečna. Já ovšem nepřestanu tvrdit, že vůle je akt chtění, které existuje nezávisle na stavu svobody lidského individua. Vaše chtění je dáno Vaší touhou dostat se z něčeho ven, nebo naopak do něčeho dovnitř. To chtění je na jedné straně autonomní projev jedince, na druhou stranu odrazem jeho zmanipulovanosti o tom, k čemu je jeho chtění směrováno vnějšími tlaky a lákadly. Absolutně svobodný člověk je ten, který nic nechce a je zcela odpoutaný od podmínek vnější existence, relativně svobodný je takový člověk, který chce jen to, co je v dosahu je samotného, tedy v jeho moci. Druhá věc je otázka toho, kam jeho moc sahá, ale to se dostáváme k jiným kategoriím lidských možností a k otázce svobody a uplatnění vlastní vůle k moci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Muž

Založeno: 18.08.2008, 14:31

OK. Sice bych vás radši zastřelil než abych dopustil, abyste směl o něčem rozhodovat, ale zjevně to máte promyšlené.

Moje filozofie je ta, že člověk není nic extra, je to jen zvířátko, které evolučně vsadilo na šedé buňky mozkové. Každému zvířátku je bližší košile než kabát a každé nějak bojuje o svoje místo na slunci. A silnější vyhrává. Všechny ideologie od konzervativismu po kolektivismus jsou jen zbraní v tom boji. A mým zájmem je, aby mi nikdo jen tak pro nic za nic nesměl říkat, kázat mi svou jedinou pravdu a snažil si mne podřídit. A je jedno, jestli to dělá pod heslem socialismu nebo konzervatismu. Takže když mi budete vnucovat patriarchát, stanete se automaticky mým nepřítelem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jan Muž

Založeno: 18.08.2008, 14:42

OK, nesnesete, aby Vám někdo něco vnucoval, přitom jako vnucování berete již přesvědčování o tom, jaký společenský řád je dobrý a jaký ne. Zajímavé ovšem je, že Vám vůbec nevadí vnucený konzumní a materialistický způsob života, jinými slovy otrocký řád vyrábějící otrocky zmanipulované a bezprizorně individualistické duše bez jakéhokoliv morálního i lidského zastání.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Muž

Založeno: 18.08.2008, 15:15

Konzumní a materialistický způsob života - nevím, co si mám pod tím pojmem představit? To je jen heslo, které používají revoluční fanatici. Dřív se mluvilo o západním imperialismu, a to vaše zaříkání je ze stejného ranku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jan Muž

Založeno: 18.08.2008, 15:33

Měl byste vědět, že revoluční fanatici byli vesměs materialisti. A komunismus je jen jiná forma materialismu než ten Váš kapitalistický imperialismus. Konzumismus je jen preference těch nejnižších materiálních hodnot a ignorance k duchovní stránce lidství. Opravdu nevím, z čeho soudíte, že současný liberálně demokratický systém (heslo současných fanatiků svobody jednotlivce) a "demokratické hodnoty" západu jsou vrcholem svobodné existence, k jaké lidstvo vývojem dokráčelo. Myslím, že z pohledu našich předků jsme hodni nejvyššího politování.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Muž

Založeno: 18.08.2008, 15:48

A materialismus chápete jak? Co si pod tím mám představit?

(Nechápu, proč by mne měl zajímat pohled předků. Je to můj život, ne jejich. Já jim do jejich života taky nemluvil. Krom toho, předci se ve svých názorech mezi sebou taky jistě lišili a jejich názory nebyly jednotné. Řada z nich by se tu dnes cítila jako v ráji.)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jan Muž

Založeno: 18.08.2008, 20:56

"Nechápu, proč by mne měl zajímat pohled předků..."

Tak nad tím mohu jen zůstat s němým úžasem. Jste vkutku produkt moderní doby.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Žena

Založeno: 18.08.2008, 22:36

Neuhýbejte, to je věc mé svobodné volby, jak chápu předky. Ptala jsem se, co si představujete pod pojmem materialismus. CO?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jan Muž

Založeno: 19.08.2008, 00:46

Vážená dámo (tušil jsem, že jste žena), co to je materialismus si nastudujte. Zvláště Vás odkazuji na pojem vulgární materialismus, to je u moderních žen populární světový názor. Najdete pouhým dotazem ve vyhledávači. Jinak já používám pojmy v souladu s jejich filosofickým významem. Dojmy a pocity ponechávám ženám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Žena

Založeno: 19.08.2008, 01:45

Čili to sám nevíte, jinak byste se svou znalostí pochlubil. Evidentně jsem se ve vás mýlila, myslela jsem, že i když jste fanatik, máte ten svůj fanatismus aspoň promyšlený, ale nemáte. Jen jste si někde něco přečetl, zalíbilo se vám to, ale hloub to vysvětlit neumíte. Nejste filozof, jste jen tlampač.

Jinak vždycky v neděli, úterý a ve čtvrtek jsem žena, v pondělí, ve středu a v sobotu jsem muž, a v pátek jsem medvídek Pú, to je vůbec nejlepší, ale tady jim na to chybí kolonka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Jan Muž

Založeno: 19.08.2008, 09:37

Fanatik je člověk, který podléhá zjednodušeným ideologiím (např. genderový feminismus) a náboženství bez schopnosti kritického úsudku a postoje k realitě. To je Váš případ. V případě ignorance Vašeho kalibru, jakou projevujete, nevidím nejmenší důvod k tomu, abych se dále namáhal cokoliv formulovat. Přikládám jen definici vulgárního materialismu staženou z internetu. Mám však obavu, že i tak duševně omezený názorový proud je pro Vás příliš intelektuální.

Vulgárn
í materialismus: Filozofický směr z poloviny 19. století zjednodušující základní principy materialismu. Vznikl v podmínkách bouřlivého rozvoje přírodních věd jako pozitivistická, protifilozofická reakce živelného materialismu přírodovědců na idealismus, hlavně německou klasickou filozofii. Jeho představitelé (W. Vogt, L. Büchner, J. Moleschott) popularizovali přírodovědecké poznatky, a přitom vystupovali nejen proti idealistické spekulaci a náboženství, ale i proti filozofickému poznání vůbec. Ztotožňovali hmotu s látkou, v myšlení spatřovali ryze fyziologický, nebo dokonce mechanický proces; poznání převáděli na vnímání, člověka a společnost chápali úzce naturalisticky. Prohlubovali nedostatky metafyzického materialismu 18. století. Tendence k vulgárnímu materialismu se objevují i později, například v pokusech nalézt konkrétní fyziologické procesy, jež určují obsah lidských myšlenek, citů a představ.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Žena

Založeno: 19.08.2008, 11:12

Nejste vy žena? Kritický úsudek nemáte, jen opakujete, co jste si někde přečetl. Ale vysvětlit to neumíte. Zamiloval jste se do jedné z mnoha filozofií a říkáte tomu rozum. Dokonce i ten materialismus jste sem musel odněkud zkopírovat, protože sám byste na to nepřišel. Já dost pochubuju, že vy jste kdy vůbec na něco přišel sám, vy se jen chlubíte cizím peřím, jste obyčejný plagiátor. Přitom stačilo napsat, že materialismus popírá boha a je opakem idealismu, který se bez boha naopak neobejde.

Ale dobře, že jste tak okouzlující, dám vám ještě šanci. Co je hmota a co je látka? A co je ta idealistická spekulace? Vy hájíte spekulanty nebo je idealismus dobrý jen pro ženy nebo jak tomu mám rozumět?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Měl jsem pravdu

Autor: Muž

Založeno: 20.08.2008, 01:33

Haló! A vy jste žena nebo fanatik?

Odpovědět na příspěvek

 

:-)

Autor: C-sharp minor Muž

Založeno: 14.08.2008, 13:22

Odpovědí: 0

Uvidite, ze driv nebo pozdeji se tady objevi nekdo, kdo z toho clanku vezme jednu nepodstatnou vetu, vytrhne ji z kontextu, zpranyruje ji a na zaklade toho shodi cely clanek :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Kvalitní článek

Autor: Jana Žena

Založeno: 14.08.2008, 13:45

Odpovědí: 5

Kvalitní článek. Musím se přiznat, že ho čtu podruhé. I když jsem normálně knihomol a přelousknout knihu mi nedělá potíže, takhle dlouhý internetový článek mě zpočátku zděsil.
Nevím, čím to je. Snad, že z obrazovky se hůře čte. Ale musím si to stejně projít nejmíň jednou, i když se považuju za poměrně vzdělaného člověka, není jednoduché tenhle článek napoprvé úplně vstřebat.
Jinak - souhlasím s tím, že politizace mezilidských vztahů, zvláště v rámci rodiny, je velmi sporný krok. A stejně si tak myslím, že tradiční heterosexuální rodina je ohrožena.
A pokud jde o otcovskou dovolenou - velmi by mi vadilo, pokud by mě někdo nutil odejít po několika měsících od dítěte do práce s tím, že zůstane doma otec. Už proto, že velmi věřím v důležitost dlouhodobého kojení. Ale to je jen jednotlivost, podobných sporných záležitostí by se našlo víc.
Prostě - děkuju za přehledné nastínějí jednotlivých forem feminismu. Když jsem poprvé narazila na tento server, zdálo se mi, že většina pánů tady bojuje s imaginárním nepřítelem. Teď začínám souhlasit, že někdo nebo něco nebezpečného tu je, ne ale mezi obyčejnými ženami, spíš v politické sféře.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kvalitní článek

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 14.08.2008, 19:33

Dobrý den Jano. Z téhož důvodu jsem výše redakci také děkoval. Doufám, že bude takto houšť a větší kapky.

S tou politickou sférou budete mít pravdu, minimálně v tom, že právě ona podléhá různým tlakům (i feministek) a strpí budování nových a nových penězovodů ze státní kasy. A za takto získané prostředky se snaží manipulovat veřejností, zřizovat nové rádoby vědecké studia (gender) a po jejich zřízení zase natahují ruce....
A vzhledem k tomu, že feministky působí i v ostatních zemích a tam tlačí na své vlády, tak se pochopitelně objevují také tlaky z EU. Maj to holky ošacované dobře. :(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kvalitní článek

Autor: Mic Muž

Založeno: 15.08.2008, 10:06

Je potreba vyhlasit veskera zenska hnuti (jez i castecne akceptuji feminsticke nazorove proudy) za hnuti extremisticka. Neco jako skinheads a jim podobni. Posleze stopnout penmezovody a jednotlive clenky a cleny dostat pred soud.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Kvalitní článek

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 15.08.2008, 15:07

Jistě by to také mohlo být řešení. A možná, kdyby se chtělo, tak by to již dnes částečně šlo. Myslím, že by rétorika některých představitelek/členek těchto organizací by byla žalovatelná pro šíření a propagaci nenávistných ideologií směřujících k potlačování lidských práv a svobod. Nebo jak je to v tom zákoně formulováno.
A co se týče penězovodů, tam myslím je cesta také jednoduchá. Když by podporovaný spolek nesplňoval podmínky existence/dotací/a nebo by jeho představitelé byli odsouzeni za ono šíření nenávisti, tak prostě kohout penězovodu do polohy OFF.

Bohužel by to zřejmě dělaly jako ti skini. Na venek huj, ve spod fuj.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Kvalitní článek

Autor: jella Žena

Založeno: 15.08.2008, 21:33

Doporučuji začít Svazem žen, když legrace tak ať to stojí za to.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Kvalitní článek

Autor: Mic Muž

Založeno: 16.08.2008, 01:03

Prvni kastrati z GS, pote GS a dale tu znamou sociologickou bunku na univerzite atd. Brontosauri az na konec.

Odpovědět na příspěvek

 

Tragédie feminismu

Autor: NTPT Muž

Založeno: 16.08.2008, 09:54

Odpovědí: 15

je v tom ,že zatímco dříve obraz ideální ženy měli pod palcem machové a ženy se musely přispůsobovat tomuto obrazu jinak byly odepsané (což je mimochodem špatně) a toto bylo vše jen ne svobodné, tak dnes se zase musí žena přizpůsobovat, jinak je společensky odepsaná obrazu ideální ženy jako emancipované mocichtivé nazuřené feministky. Svoboda je to úplně stejná jako za patriarchátu - tedy naprosto žádná. Akorát že tentokráte si tu svěrací kazajku na sebe šijí a bič pletou ženy na ženy.

Ve jménu osvobození tak ffeminismus ženu ještě více a smutněji zotročuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tragédie feminismu

Autor: Jan Muž

Založeno: 16.08.2008, 10:42

Obraz ideální ženy vytvářeli vždy ti, jimž žena měla být dobrem, tedy muži. To je vcelku přirozené. Mezi ženami potom ideál představoval takovou ženu, která dokázala z mužů vydobýt vlastní blahobyt. Taková představa je platná dodnes. Naopak ideál mužství neměl význam jen pro ženu, ale i pro stát, v němž muži vládnou, odtud platí mužnost jako ctnost. Ideál ženy podle feminismu je nezávislé a existenčně zajištěné lidské individuum, které těží nejen z mužů, ale i ze státu. Samo nemá vládu a za nic neodpovídá. Je to komunismus žen a otroctví mužů, dál ženská mysl nesahá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: Tery Žena

Založeno: 16.08.2008, 16:29

já vím, že už jsem se ptala, ale zapomněla jsem odpověď...je vaše sexuální orientace v jádru podobná vašim oblíbeným filosofům?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.08.2008, 16:54

pokud ten dotaz skutecne povazujete za relevantni, zvazte take alternativni dotaz ohledne dopadu cunnilingu se siamskymi kockami na filosoficky svetonazor.

pokud to mela byt jen ukazka buranskeho "mysleni", pak se radujte. povedlo se.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: Tery Žena

Založeno: 16.08.2008, 17:39

huh, vaše erotické sny jsou pěkná divočina, to se musí nechat :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.08.2008, 17:59

vam to pripada eroticke? to zas prijde jako divocina mne. i kdyz, proti gustu zadny disputat :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: Tery Žena

Založeno: 16.08.2008, 18:18

já vás jenom tak popichuju :-) , že vás ráda vidím, po čase...

čistě ze zvědavosti: pořád ještě mě ignorujete? zajímá mě to, protože u vás se to nedá nikdy poznat, jednou za čas vykřiknete, že mě budete ignorovat, ale moc se to neliší od období, kdy mě neignorujete :-)

možná jsem jen prostě strašně zajímavé osoba k duchaplné konverzaci, budu o tom přemýšlet :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: Tery Žena

Založeno: 16.08.2008, 18:13

omlouvám se, já zapomněla, že ve vaší generaci může být taková otázka vykládána jako urážka :-)

podívejte se, kam chcete - třeba na olympiádu...

víte, nás ve škole učili, že sexuální orientace se neměří podle toho, s kým jste schopni mít sex, ale podle toho, do koho se zamilujete - doopravdy (motýlci v břiše...)
no a vzhledem k tomu, jak pan Jan smýšlí o ženách, si nemyslím, že by se byl schopný to takového tvorečka, jakého v nás vidí zamilovat... proto se ptám, jsem velice zvědavá osoba :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: Jan Muž

Založeno: 16.08.2008, 19:58

Zdá se Vám, že smýšlím o ženách špatně? Ó nikoliv, miluji je takové, jaké jsou, jen je problém, když se snaží ze sebe dělat něco jiného, než ve skutečnosti jsou. No, lépe řečeno, něco jiného z nich dělají jiní, než ony sami. Hloupé ženy se potom do takových karikatur stylizují.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 16.08.2008, 20:24

Se nedělej kriple, jsi úchyl a ženy šíleně nenávidíš. Je jen otázka času, kdy něco provedeš. Jsi přímo posedlý démony zla. Mimochodem, znáš ten paragraf o tom, že je někdo trestný, když propaguje omezování něčí svobody?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.08.2008, 21:58

tak, tak. TOHLE je ta exprese prave & nefalsovane krestanske lasky k bliznimu. tak nejak po vzoru j. f. bobliga z edelstadtu.

o paragrafu, ze je nekdo trestny sice nic nevim, ale verim, ze kdyz savem vymydlene lebecni dutiny spoji sily, tak se toho snad i doziju. please, hurry :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.08.2008, 22:12

hm. vskutku neotrely pokus o 3 mouchy jednou ranou (bohuzel to diky gramlavym rukam odnesla cinska vaza.

sexualni orientace se tedy meri nebo nemeri podle toho, kdo vam zpusobuje krece v utrobach? pak vas dotaz teprve nechapu. zrejme nejaka nova bizarni teorie o tom, ze zoofilove jsou misantropove, fetisiste nenavidi vsechno zive & lesby nenavidi muze.

jestli je neco nejakou generaci vnimano jako urazka je vedlejsi. pokud vam to dela dobre, klidne tu na verejnem DISKUSNIM prostoru rozebirejte, kdo vam co strka do tech kterych telnich otvoru & jestli to byl otakarek v podbrisku, mura na slinivce nebo vlas v jicnu.


skutecne nevidim, jak zvedavost (kombinovana s juvenilni sklerozou) muze byt omluvou pro vasi pravou motivaci uvedeneho dotazu - rachat se ve dzberu hnoje, ktery sebou vzdy & vsude pro kazdou prilezitost tahate.


jeste chvili me tak usilovne presvedcujte, ze jste psychicky nemocna & ja na vas zacnu byt hodny.

(p.s.: dnes jsem cetl v novinach termin "teflonova kuze". hned jsem si vzpomnel na vas. fakt, nekecam :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: Tery Žena

Založeno: 17.08.2008, 13:30

nevím, jestli je nová
z vašeho pohledu asi ano, nás to učili na základce

"zoofilo
ve jsou misantropove, fetisiste nenavidi vsechno zive & lesby nenavidi muze."
žjů, jak jste to z toho vydedukoval? :-) sexuální orientace se skutečně měří i podle toho, do koho jste schopní se zamilovat, ale u většiny lidí to nefunguje tak, že by to co nemilují, nenáviděli... nakonec, bylo by to smutné, bo člověk se zamiluje tak dvakrát třikrát za život

"rachat se ve dzberu hnoje"
tak hele, já taky nemám o Janově soukromém životě nějaké iluze, ale TAKHLE bych ho tedy nenazývala, přijde mi to sprosté... :-( teď si přečte, co si o něm myslíte, a bude mu to líto...

"dnes jsem cetl v novinach termin "teflonova kuze". hned jsem si vzpomnel na vas. fakt, nekecam :-)"
to jste náhodou trefil (jsem x-men :-) a teď pokud to nevadí, mám hlad, takže si jdu na břiše usmažit pár vajíček. fakt, nekecam :-)"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: Jan Muž

Založeno: 17.08.2008, 14:47

Tery, buďte tak laskavá, a vynechte ze svých řevnivých úvah moje soukromí. Nic o něm nevíte a jen se projevujete jako drzý a nevychovaný spratek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: Tery Žena

Založeno: 17.08.2008, 15:42

on to tak lubob jistě nemyslel, chtěl spíš urazit mě než vás...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tragédie feminismu

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.08.2008, 00:58

"nevím, jestli je nová
z vašeho pohledu asi ano, nás to učili na základce"
ponecham stranou, ze neni skola jako skola (jenom zakladka se honosi privlastkem zvlastni), jakoz i to, ze kdo si mysli, ze 5x5=36 se to taky "ucil" ve skole, & stejne tak i to, ze leckdo se ve skole leccos "naucyl". pripadne se ne & ne naucit "se sovetskym svazem na vecne casy".
jak je videt, kombinace vhodne "skoly" & mozku jak ementalu dokaze divy :-)

"žjů, jak jste to z toho vydedukoval? :-) "
ja ne, tery, ja ne. to vy. vy konstrujete insinuace na janovu sexualni orientaci na zaklade nikoliv afinity, ale averze. neni to pro vas moc slozite? jestli jo, nechmurte. vzdycky muzete rict, ze tohle vas ve skole neucili. nebo "neucili". nebo ve "skole". (emental z taktickych duvodu vynechte).

"přijd
e mi to sprosté"
sproste? fiha, tery pouziva cizi slova. onemel jsem uzasem.

& ted uz na vas - podle vaseho prani - zase budu hodny :-)

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.